How effective are heavier penalties?

Answer

There is no evidence that heavier penalties for alcohol offenders have an effect on reducing offences. In the Netherlands, a considerable increase in the penalties for driving under the influence in 1992 (higher fines and more rapid suspension of the driving licence) did not lead to a decrease of drink driving [58] [59]. On the contrary, there was even a slight increase, probably partly due to the fact that the enforcement level simultaneously declined strongly. There is no international evidence of the effect of heavier penalties on drink driving either. An Australian study [60] found no relation between the penalty level and the chance that an alcohol offender would reappear in court. Nor was there any evidence that the length of the period that the suspension was revoked had an effect on this chance. Sloan et al. [61] found no relation between self-reported drink driving and perceived risks of being fined, of licence suspension, or of an ankle tag that monitors alcohol use (SCRAMM). In Chile, no proof was found that heavier penalties for drink driving resulted in fewer alcohol related road deaths [62].

Imprisonment is one of the heaviest penalties for drink driving. In different American States, the introduction of laws that prescribe imprisonment for offenders who are caught drink driving for the first time, were found to have little or no effect on drink driving [63]. Australian research [63] found no relation between imprisonment and recidivism [64]. Howard et al. [65] concluded that research clearly shows that for a deterrent to be effective, penalties should be applied swiftly, confidently and consistently, while the severity of the penalties has a smaller effect [65].

There may definitely be good reasons to impose heavier penalties for drink drivers, but ever increasing penalties should not be expected to be effective in reducing alcohol related road casualties or recidivism. Most certainly not if the subjective chance of being caught – the probability of an alcohol check as estimated by road users – remains low.

Answer

Er is geen bewijs dat zwaardere straffen voor alcoholovertreders een effect hebben op het terugdringen van overtredingen.

De informatie uit Nederland is al van enkele decennia geleden en is gebaseerd op een forse verzwaring van de straffen voor het rijden onder invloed in 1992 (hogere boetes en snellere intrekking van het rijbewijs). Deze verzwaring leidde er niet toe dat het rijden onder invloed van alcohol afnam [63] [64]. Het nam zelfs enigszins toe, waarschijnlijk mede doordat in dezelfde periode het toezichtniveau sterk afnam.

Ook internationaal, gebaseerd op recenter onderzoek, is er geen evidentie voor een effect van strafverzwaring op rijden onder invloed. Een Australische studie [65] vond geen samenhang tussen de hoogte van de boete en de kans dat een alcoholovertreder opnieuw voor de rechter zou verschijnen. Evenmin was er bewijs dat de lengte van de periode dat de rijbevoegdheid was ingetrokken een effect had op deze kans. Sloan et al. [66] vonden geen verband tussen zelfgerapporteerd rijden onder invloed en waargenomen kans op het krijgen van een boete, een rijontzegging, of een enkelband die alcoholgebruik monitort (SCRAMM). Tot slot werd ook in de VS [67] en in Chili [68] geen bewijs gevonden dat strafverzwaring voor rijders onder invloed gepaard ging met minder alcoholdoden in het verkeer.

Gevangenisstraf is een van de zwaarste straffen voor rijden onder invloed. In verschillende Amerikaanse staten bleek de introductie van wetten die gevangenisstraf voorschrijven voor overtreders die voor het eerst worden betrapt op rijden onder invloed echter niet of nauwelijks effect te hebben op rijden onder invloed [69]. Volgens Australisch onderzoek heeft gevangenisstraf voor bestuurders met een te hoog promillage geen effect op recidive [70]. Howard et al. [71] concluderen dat, om effectieve afschrikking te bereiken, de straffen snel, zeker en consistent toegepast moeten worden, terwijl de strengheid van straffen een kleiner effect heeft.

Er kunnen zeker goede redenen zijn om zware straffen op te leggen aan rijders onder invloed, maar er is van steeds verdergaande strafverzwaring niet veel effectiviteit te verwachten in het terugdringen van alcohol-gerelateerde verkeersslachtoffers of recidive. Zeker niet als de subjectieve pakkans, de kans die weggebruikers inschatten om gecontroleerd te worden, laag blijft.

Image
pv-20161003-10.jpg
Part of fact sheet

Driving under the influence of alcohol

This fact sheet is currently being updated. You will find a new version here shortly.

Deze factsheet gebruiken?