What are important safety principles for the design of distributor roads?

Answer

Distributor roads connect roads with a residential function (access roads) and roads with a flow function (through roads). The road sections of a distributor road have a flow function. The speeds of motorized traffic are relatively high and therefore cyclists should preferably have their own separate facilities (see also SWOV Fact sheet Infrastructure for pedestrians and cyclists).

At the intersections exchange takes place. This is where motorized traffic and pedestrians and cyclists encounter each other and the speed of motorized traffic must be low. This can for instance be achieved by roundabouts. In practice, many distributor roads (especially in urban areas) also have an access function, for example distributor roads with many shops. Such roads are also called grey roads [8].

Urban areas

Urban distributor roads usually have a 50 km/h speed limit, sometimes a 70 km/h limit. There are separate facilities for cyclists and light moped riders. Preferably this is a physically separated cycle path. Less safe, but also often applied, is a cycle lane, separated from the lanes for motorized traffic by a broken or solid line. On road sections with a 50 km/h speed limit the moped rider generally uses the roadway.

Urban distributor road (Photograph: Paul Voorham)
 

Rural areas

Distributor roads outside urban areas the generally have an 80 km/h speed limit. On the road sections the bicycle facilities are always physically separated. The moped must use the cycle/moped path here. Because of the great speed differences agricultural traffic generally does not use the lanes of a distributor road, nor does it use the cycle/moped path due to the large mass difference. However, this can often not be realized for lack of parallel roads or realistic alternative routes. Preferably, the driving directions are physically separated by a median or by flaps, or else by a double solid line.

Rural distributor road (Photograph: Paul Voorham)
 

Intersections

  • In principle, intersections between two distributor roads are basically grade separated and are preferably regulated with a roundabout (see SWOV Fact sheet Roundabouts). Roundabouts cannot be applied if the traffic flows are too large. Then traffic signals are necessary. Sometimes plateaus are placed just in front of the traffic-signal-regulated intersection to reduce speeds at the intersection to about 50 km/h [9] .
  • At intersections between a distributor road and an access road the traffic on the distributor road has priority and the access road has an exit construction.

In principle, an intersection between a distributor road and a through road is grade separated. It is important that the entry ramp to a motorway can clearly be distinguished from the motorway exit ramp, to prevent wrong-way driving (see also SWOV Fact sheet Wrong-way driving). Sometimes an at grade intersection is used, mostly traffic signal regulated.

More information on the design of distributor roads can be found in the CROW publications on this topic [7] [5]. These publications are in the Dutch language.

Answer

Erftoegangswegen liggen in een verblijfsgebied en bieden toegang tot woningen, bedrijven, scholen, winkels, enzovoort. Dat betekent dat de verblijfsfunctie hier belangrijker is dan de verkeersfunctie en dat hier allerlei soorten verkeer met elkaar mengen: voetgangers, fietsers, auto’s, en vrachtauto’s. Vanwege het grote verschil in massa tussen de verkeersdeelnemers en omdat voetgangers en fietsers grotendeels onbeschermd zijn, moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op erftoegangswegen laag zijn.

Afbeelding 5. Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (Foto: Paul Voorham).

Binnen de bebouwde kom

Op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur. Om deze limiet te ondersteunen, zijn meestal fysieke snelheidsremmers nodig. Zie voor meer informatie de SWOV-factsheet 30km/uur-gebieden. Naast 30km/uur-erftoegangswegen bestaan er ook erven. Daar mag maximaal 15 km/uur gereden worden en mogen voetgangers de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen. Erven komen niet alleen voor in woonwijken, maar ook in winkel- en stationsgebieden.

Buiten de bebouwde kom

Op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur. Vanuit Duurzaam Veilig was 40km/uur gewenst, maar bij het vaststellen van de eisen voor de verschillende wegcategorieën is gekozen voor 60km/uur. Dit is een compromis tussen eisen voor enerzijds doorstroming en anderzijds veiligheid. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer de erftoegangsweg een parallelweg is met alleen bestemmingsverkeer, bij een belangrijke (fiets)oversteek of op erftoegangswegen in stiltegebieden en buurtschappen, kan een maximumsnelheid van 30 km/uur worden ingesteld [5].

De fysieke snelheidsremmers op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom beperken zich over het algemeen tot de kruispunten (plateaus). Op de wegvakken worden vaak kantstroken aangebracht (een onderbroken lijn op enige afstand van de kanten, soms rood geasfalteerd), waardoor in het midden van de rijbaan een rijloper voor motorvoertuigen ontstaat. Dit leidt tot een visuele versmalling van de weg en daarmee tot een lagere rijsnelheid. Bij voldoende breedte, kunnen fietsers de kantstroken aan weerszijden van de rijloper gebruiken. Zie voor meer informatie de gearchiveerde SWOV-factsheet Kantstroken op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom.

Afbeelding 6. Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom (Foto: Paul Voorham).

Kruispunten

  • De kruispunten tussen erftoegangswegen zijn gelijkvloers en gelijkwaardig (verkeer van rechts heeft voorrang).
  • De kruispunten tussen een erftoegangsweg en een gebiedsontsluitingsweg zijn ook gelijkvloers. Verkeer op de gebiedsontsluitingsweg heeft voorrang. De aansluiting vanuit de erftoegangsweg heeft bij voorkeur een zogeheten uitritconstructie, maar verkeersborden (RVV-bord B1 t/m B7) zijn ook mogelijk.

Afbeelding 7. Erftoegangsweg eindigend in uitritconstructie (Foto: Paul Voorham).

Zie voor meer informatie over het ontwerp van erftoegangswegen de betreffende CROW-publicaties [5] [9].

Part of fact sheet

Principles for safe road design

This fact sheet is currently being updated. You will find a new version here shortly.

Deze factsheet gebruiken?