What is the road design based on?

Answer

The road design is in fact based on the triangle Function – Design – Usage which is also used by designers outside the 'traffic' work field.

This triangle indicates that the function or purpose of the design should be reflected by the road layout and that the road design should evoke the intended and desired behaviour and road usage. When applied to traffic, this means that there is an optimal road design for each of the three traffic functions (flow, access and connect). This results in the intended and desired use by road users. From the road user’s point of view the road layout should make clear the intended function and (consequently) the desired behaviour. This is called predictability.

The actual implementation of the design guidelines is based on the Sustainable Safety concept and the Sustainable Safety-principles of functionality, homogeneity and predictability (see also SWOV Fact sheet Sustainably Road Safety).

Answer

Het wegontwerp is in principe gebaseerd op de driehoek Functie – Vormgeving – Gebruik/gedrag die ook ontwerpers buiten het werkveld ‘verkeer’ gebruiken.

Deze driehoek houdt in dat de functie tot uitdrukking moet komen in de vormgeving (het ontwerp en de inrichting), en dat de vormgeving moet leiden tot het bedoelde en gewenste gebruik en gedrag. Toegepast op de verkeerssituatie betekent dit, dat bij elk van de drie wegtypen (stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen) een wegontwerp hoort dat leidt tot het bedoelde en gewenste gebruik door verkeersdeelnemers. Vanuit de verkeersdeelnemer bekeken, moet de vormgeving duidelijk maken wat de beoogde functie/wegcategorie is en (dus) wat het gewenste gebruik en gedrag is. Dit duiden we aan met ‘herkenbaarheid’ en ‘voorspelbaarheid’.

De concrete uitwerking in inrichtingskenmerken is gebaseerd op het Duurzaam Veilig-concept en de Duurzaam Veilig-principes Functionaliteit, (Bio)mechanica, en Psychologica (zie ook de SWOV-factsheet Duurzaam Veilig wegverkeer).

Part of fact sheet

Principles for safe road design

This fact sheet is currently being updated. You will find a new version here shortly.

Deze factsheet gebruiken?