Advanced Cruise Control, ACC

Gewenste beleidsmaatregelen bij de invoering van ACC
Author(s)
Oei, Ir. H. L
Year
Bij Advanced Cruise Control (ACC) gaat het om een ‘gewone' cruise control, waarbij de gewenste rijsnelheid handmatig wordt ingesteld, maar waarbij óók rekening wordt gehouden met de volgtijd ten opzichte van een voorliggend voertuig. Wordt deze volgtijd kleiner dan een kritische drempelwaarde, dan remt het systeem het voertuig geleidelijk af. Indien het voorliggend voertuig er niet meer is, of de volgtijd groter is dan de drempelwaarde, dan wordt de ingestelde wenssnelheid weer aangehouden. Ook bij een te grote naderingssnelheid van een voorligger wordt afgeremd. Dit afremmen kan gebeuren door gas terugnemen, terugschakelen (bij automatische transmissie) of in werken stellen van de remmen. Zo'n ACC-systeem is bedoeld voor gebruik op wegen buiten de bebouwde kom onder niet overbelaste condities. Het is systeem is niet bedoeld om onder kritische omstandigheden een botsing te voorkomen, het is dus geen anti-botssysteem. De bestuurder blijft bij het gebruik van een ACC-systeem de eindverantwoordelijkheid dragen; hij kan het systeem op elk moment buiten werking stellen. Een ACC-systeem kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De sensor kan met radar of licht werken. De terugkoppeling van informatie naar de bestuurder kan plaatsvinden via een waarschuwingslicht en/of geluid, of haptisch. Ook zijn er systemen die automatisch ingrijpen. De kritische volgtijd is instelbaar, omdat er verschil is in rijstijl tussen bestuurders. Voor de acceptatie van het systeem is het van belang dat het een grote mate van betrouwbaarheid heeft; dat wil zeggen zeer weinig missers en vals-alarmen, anders is de kans groot dat het systeem door de bestuurder buiten werking wordt gesteld. Verder dient het systeem gebruiksvriendelijk te zijn, en dient de bestuurder op elk moment geïnformeerd te worden wat het systeem aan het doen is, welke ‘mode' op dat moment in werking is, bijvoorbeeld gas minderen, terugschakelen of daadwerkelijk remmen. Knoppen, klokjes, lichtjes dienen zoveel mogelijk op een dusdanige wijze geplaatst te worden dat de bestuurder zijn blik niet hoeft af te wenden van de weg. Uit diverse praktijkproeven met ACC-systemen bleek dat bestuurders er veilig mee om konden gaan. Ook blijkt dat de snelheden homogener werden, en dat er minder geremd werd. Anderzijds hadden bestuurders de neiging om van rijstrook te veranderen, teneinde geen voorligger meer te hebben; ook hielden ze minder rekening met bijvoorbeeld voetgangers. Het bleek ook dat het systeem kleine voertuigen niet waarnam. Een enquête onder proefpersonen liet zien dat een belangrijk deel van hen twijfels had over het systeem; men voelde zich niet veilig met ACC. De mogelijkheid om het systeem uit te kunnen schakelen moest aanwezig zijn en men wil het systeem alleen hebben als het perfect werkte. Ten aanzien van het effect van ACC-systemen op de verkeersveiligheid worden zowel positieve als negatieve effecten verwacht. ACC zal positief uitwerken op de kans op kop/staart-botsingen met voorliggers. Een negatieve uitwerking kan de minder coöperatieve opstelling ten opzichte van voetgangers hebben. Een andere negatief punt is dat de kans op kop/staart-botsingen tussen een achterliggend voertuig en het ACC-voertuig wordt zou kunnen worden vergroot.
Advanced Cruise Control (ACC) Advanced Cruise Control (ACC) concerns an ‘ordinary' cruise control in which the desired speed is fixed manually, but also in which the (time of) headway to the vehicle in front is taken into account. If this headway is smaller than a critical threshold value, the system brakes the vehicle gently. If the vehicle in front is no longer there, or the headway is larger than the threshold value, the desired speed installed is again maintained. The vehicle is also braked if the approach speed to the vehicle in front is too fast. This braking can happen by decelerating, changing down gear (with an automatic gearbox), or by applying the brakes. Such an ACC system is meant for use on rural roads that are not too busy. The system is not meant to avoid a collision under critical circumstances; it is not, therefore, an anti-collision system. When using an ACC system, the driver remains completely responsible; he/she can disengage the system at any moment. An ACC system can be designed in different ways. The sensor can work with radar or light. The information feedback to the driver can operate via a warning light and/or sound, or by touching. There are also systems than intervene automatically. The critical headway is adjustable, because drivers have different driving styles. For a system to be accepted, it has to have a high reliability; i.e. few missers and false-alarms. Otherwise the chance is great that the driver turns the system off. Moreover, the system must be user-friendly, and the driver has to be constantly informed about a) what the system is doing, and b) which ‘mode' is working, e.g. decelerating, changing down gear, or actually braking. Switches, meters, and lamps should be situated in such a way that the driver is not distracted from concentrating on the traffic. Several practical experiments with ACC systems showed that drivers could behave safely with them. Speeds also appeared to become more homogenous, and there was less braking. On the other hand, drivers had more the inclination to change lanes in order not to have any more vehicles in front. They also paid less attention to, for example, pedestrians. The system also appeared not to observe small vehicles. A survey of subjects showed that many of them had doubts about the system; they did not feel safe with ACC. The possibility of being able to disengage the system had to exist; and they only wanted the system if it worked perfectly. As far as the road safety effects of ACC systems are concerned, positive as well as negative effects can be expected. ACC will have a positive effect on the chance of rear-end collisions with vehicles in front. A negative effect could be the less cooperative attitude towards pedestrians. Another negative effect is that the chance of rear-end collisions between a vehicle behind, and the ACC vehicle, could increase. The expectation is that ACC systems will be for sale in the short-term, starting with the more expensive vehicles.
Report number
R-99-23
Pages
38
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.