Gebruik van beveiligingsmiddelen in Flevoland

Verslag van een voor- en nameting naar de aanwezigheid en het gebruik van gordels en kinderzitjes.
Author(s)
Mulder, Ing. J.A.G
Year
In het najaar van 1996 heeft de SWOV in opdracht van de Regionale Directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en het gebruik van autogordels en kinderzitjes door inzittenden van personenauto's, en naar het gebruik van bromfietshelmen. Het onderzoek bestaat uit een voor- en een na-onderzoek van een in Flevoland gehouden campagne die het gebruik van beveiligingsmiddelen wil stimuleren. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in het feitelijk en beweerd gedrag bij het gebruik van de zojuist genoemde beveiligingsmiddelen. Degegevens voor het onderzoek bestonden uit observaties op kruispunten met verkeersregelinstallaties, en een schriftelijke enquête die onder een deel van de geobserveerde automobilisten, passagiers en bromfietsers werd gehouden. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn: -het totale gordelgebruik is toegenomen; -het gebruik van de gordel binnen de bebouwde kom is zowel bij mannen als vrouwen in het algemeen toegenomen; -het gebruik van de gordel buiten de bebouwde kom is zowel bij mannen als vrouwen in het algemeen toegenomen; -het gebruik van kinderbeveiligingsmiddelen is niet veranderd; -kinderen tussen vijf en twaalf jaar worden minder goed beveiligd dan jongere kinderen. -er is een lichte afname geconstateerd in het gebruik van de bromfietshelm; deze afname is toe te schrijven aan een afname van het gebruik bij mannen. Aanbevolen wordt om in een combinatie van voorlichting en toezicht nog meer aandacht te besteden aan de noodzaak van (goed) gebruik van gordels en helmen. De groeimogelijkheden zijn, zeker gezien ervaringen in het buitenland, nog groot
Use of safety devices in Flevoland In the autumn of 1996, SWOV Institute for Road Safety Research, under the authority of the Regional Directorate for the IJsselmeer Region of the Department of Public Works, carried out a study into the presence of seat belts and child restraint systems and the use of these devices by occupants of passenger cars, as well as the use of helmets by moped riders. This study consisted of investigations done before and after a campaign held in Flevoland that was intended to stimulate the use of these safety devices. This report describes the developments in the actual and asserted behaviour involving the use of the above mentioned safety devices. The data for the study consisted of observations made at junctions equipped with traffic regulation installations, and a written survey that was held among a percentage of the motorists, passengers and moped riders who had been observed. The most significant results of this study are: -the use of seat belts by all occupants of passenger cars increased; -the use of seat belts inside built-up areas, by both men and women, showed a general increase; -the use of seat belts outside built-up areas, by both men and women, showed a general increase; -the use of child safety devices has not changed; -children between the ages of five and twelve are not as well protected as younger children; -a slight decrease in the use of moped helmets was ascertained, this decrease being attributed to a decrease in use by men. What is being recommended is to devote more attention, by means of combining public information with enforcement, to the need for the proper use of seat belts and helmets. The possibilities for improvement, especially considering what has been happening in other countries, are still great
Report number
R-97-25
Pages
117
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.