Mogelijke gevolgen van e-commerce voor de verkeersveiligheid in Nederland

Een verkennende studie
Author(s)
Braimaister, Dr. ir. L.G.
Year
De elektronische handel of e-commerce is een van de sterk groeiende toepassingen van ICT in de hedendaagse maatschappij. Deze ontwikkeling zal ingrijpende kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen met zich meebrengen in vele economische aspecten. Op termijn zal ook het verkeer daar de gevolgen van ondervinden. Men verwacht vooral belangrijke veranderingen in het goederenvervoer; met name in de distributieketens, maar ook het verplaatsingsgedrag van de bevolking zal veranderingen ondergaan. Het doel van deze studie is een eerste verkenning te maken van de mogelijke invloed van e-commerce op het verkeer in Nederland en van de gevolgen van eventuele veranderingen voor de verkeersveiligheid. In deze studie is met name gekeken naar belangrijke kortetermijnontwikkelingen over een periode van maximaal vijf jaar. Met name de verwachtingen voor de mobiliteit zijn een belangrijk aandachtspunt. Ook is nagegaan of het hier om ontwikkelingen gaat waarover men zich vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zorgen moet maken. De belangrijkste vormen van e-commerce vinden plaats binnen en tussen de sectoren B2C (Business to Customer) en B2B (Business to Business). Dit zal een groei van het vracht- en bestelverkeer tot gevolg hebben. B2C is het snelst groeiende onderdeel van de e-commerce. Hieruit vloeien met name problemen ten gevolge van de groei van de stedelijke distributie voort. In ieder geval is op korte termijn een toename te verwachten van binnen de woonwijken rijdende bestelauto's en ook van bezorgers op scooters/brommers. Gegeven de prognoses over een groei van vracht- en bestelverkeer en de toename van stedelijke distributie, wordt aanbevolen de verkeersveiligheidsaspecten expliciet mee te nemen in de beleids- en onderzoeksinitiatieven op het gebied van de afleverproblematiek van de e-commerce. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar nieuwe distributieketens (CDP’s) op NS-stations, benzinestations en dergelijke plaatsen langs dagelijkse en/of wekelijkse routes van de consument. Met name de vragen betreffende de ligging van de CDP’s, daarbij behorende gevaarlijke situaties en risico's en de benodigde infrastructurele maatregelen moeten worden beantwoord.
Possible road safety consequences of e-commerce in the Netherlands; An exploratory study Electronic trade, or e-commerce, is one of the rapidly growing applications of ICT nowadays. This development will result in considerable quantitative and qualitative changes of many economic aspects. In due time, traffic will also be affected. Important changes are expected especially in goods transport; mainly in the distribution chain, but changes are also expected to take place in the public's travelling behaviour. The purpose of this study was to make an initial investigation of the possible influence of e-commerce on road traffic in the Netherlands and of the possible road safety consequences. This study concentrates on the important short-term developments over a period of a 5 years maximum. The expectations in exposure (distances travelled) are an important point of attention. A study is also made of whether these are developments which give reason for road safety concern. The most important types of e-commerce take place within and between the B2C (Business to Customers) and B2B (Business to Business) sectors. This will result in an increase in lorry and delivery van traffic. B2C is the fastest growing sector of e-commerce. This will result especially in problems associated with the growth of urban distribution. In any case, in the near future increases in the number of delivery vans driving in residential areas and of deliveries by scooters/moped are expected. Given the prognoses of an increase in lorry and delivery van traffic and in urban distribution, we explicitly recommend giving road safety aspects a place in policy and research initiatives in the field of the e-commerce delivery problems. In these initiatives, special attention must be paid to new distribution chains (CDP’s) at railway stations, petrol stations, and such places along the public's daily and/or weekly routes. It is of special importance to answer questions about the location of the CDP’s, their associated dangerous situations and risks, and the necessary infrastructural measures.
Report number
R-2002-29
Pages
40 + 4
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.