Samenhang tussen ongevallenrisico, snelheid en wegkenmerken op 80km/uur-wegen

Een steekproefstudie
Author(s)
Aarts, Dr. L.T.; Schagen, drs. I.N.L.G. van
Year
In deze verkennende studie is de relatie tussen ongevallenrisico, snelheid en enkele wegkenmerken op 80km/uur-wegen onderzocht. Deze studie is uitgevoerd met snelheids- en ongevallendata die we tot onze beschikking hadden uit een ander onderzoek ('Fryske Diken', SWOV-rapport R-2003-27) en wegkenmerken die we relatief gemakkelijk konden achterhalen. Deze data zijn geanalyseerd met een 'cross-sectioneel' onderzoeksontwerp, waarbij gekeken is naar het verband tussen verschillende kenmerken (van de rijsnelheden en de weg) en het ongevallenrisico. Van 32 wegen, alle in de provincie Friesland, zijn de ongevallengegevens en snelheidsgegevens over zeven jaar (1997 t/m 2003) bij elkaar genomen en geanalyseerd. Daarnaast waren er gegevens over de wegbreedte en afslagdichtheid (het aantal afslagen per kilometer weglengte). De snelheidsgegevens betroffen de gemiddelde snelheid, de spreiding in snelheid (de standaardafwijking in rijsnelheden), het percentage overtreders (> 87 km/uur), en het percentage zware overtreders (> 117 km/uur). Van de ongevallengegevens is het ongevallenrisico geanalyseerd; dit risico is gedefinieerd als het aantal ongevallen per voertuigkilometer. Er is zowel gekeken naar het totale ongevallenrisico (inclusief ongevallen zonder letsel) als naar het letselongevallenrisico (ongevallen met slachtoffers). De analyses zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd met lineaire regressieanalyse. Met deze techniek kan het lineaire verband tussen verschillende variabelen worden beschreven. Uit de analyses blijkt dat het totale ongevallenrisico op deze 80km/uur-wegen met een geslotenverklaring hoger is op wegen met een grotere afslagdichtheid, op smallere wegen, en op wegen met een lagere gemiddelde snelheid. In combinatie met deze factoren, blijkt het ongevallenrisico ook hoger te zijn op wegen met een groter percentage snelheidsovertreders. Het letselongevallenrisico blijkt vooral hoger op smalle wegen en op wegen met een lagere gemiddelde snelheid. In combinatie met deze factoren is het letselongevallenrisico ook hoger op wegen met een grotere spreiding in snelheid. In tegenstelling tot bevindingen uit ander onderzoek, vonden we in deze studie geen directe relatie tussen wegkenmerken zoals wegbreedte en snelheid. Snelheidsvariabelen bleken onderling wel sterk samen te hangen: hogere gemiddelde snelheid is gerelateerd aan grotere spreiding in snelheid en grotere percentages (zware) overtreders. Zowel wegkenmerken als snelheid blijken op hun eigen wijze samen te hangen met variaties in ongevallenrisico's. Ze zijn beide dus van belang om zicht te krijgen op de grootte van ongevallenrisico's op wegen. We concluderen op basis van de bevindingen dat er zeer waarschijnlijk nog andere aspecten van de weginrichting en -omgeving en mogelijk ook verschillende typen verkeersdeelnemers een rol spelen dan in deze verkennende studie konden worden geanalyseerd. We doen tevens aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
The relation between crash rate, speed and road features on 80 km/h roads; a cross-sectional study This exploratory study investigates the relation between crash rate, speed, and several features of 80 km/h roads. We carried out this study with driving speed and crash data available to us from another study (SWOV report R-2003-27) and road features that we could relatively easily retrieve. We analysed this data using a cross sectional design in which we examined the relation between various driving speed characteristics and road features, and crash rates. The crash and speed data were derived from 32 roads in the Province of Friesland, for the 1997-2003 period. They were brought together and analysed. We also used data on the road width and junction density, i.e. the number of exits per kilometre. The speed data consisted of the average speed, the speed distribution i.e. the standard deviation of driving speeds, the percentage of offenders (> 87 km/h), and the percentage greatly exceeding the limit (>117 km/h). The crash rate was defined as 'the number of crashes per vehicle kilometre'. We looked at the total crash rate, including material damage only crashes, as well as the injury crash rate i.e. casualty crashes. Practically all analyses were carried out using linear regression analysis. The linear relation between different variables can be described with this technique. The analyses showed that the total crash rate on these limited access 80 km/h roads is higher on roads with a greater junction density, on narrower roads, and on roads with a lower average speed. Combined with these factors, the crash rate is also higher on roads with a higher percentage of speeding offenders. The injury crash rate was especially higher on narrow roads and on roads with a lower average speed. Combined with these factors, the injury crash rate is also higher on roads with greater speed distribution. Contrary to results of other studies, this study showed no direct relation between road features, such as road width, and speed. The mutual relation of speed variables, however, is strong: higher average speed goes together with greater speed distribution and higher percentages of offenders greatly exceeding the limit. Road features as well as speed go together in their own way with variations in crash rates. They are thus both important for gaining insight in how large crash rates on roads are. Based on these results, we conclude that there may be more aspects of the road design and environment, and possibly also different road user types that play a role, than those that we analysed in this exploratory study. We also make recommendations for future studies.
Report number
R-2006-11
Pages
28 + 2
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.