Veiligheidseffecten van rijtaakondersteunende systemen

Bijlage bij het convenant van de ADAS Alliantie
Author(s)
Vlakveld, W.P.
Year

Dit overzicht is door SWOV opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, als bijlage bij het convenant van de ‘ADAS Alliantie’, ondertekend op 3 juni 2019. De ondertekenaars van het convenant zetten zich in om veilig gebruik van rijtaakondersteunende systemen (ADAS) te bevorderen. Van belang daarbij is dat die ADAS gestimuleerd worden die bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Van 14 geavanceerde rijtaakondersteunende systemen is in de wetenschappelijke literatuur nagegaan wat er bekend is over het effect op de verkeersveiligheid. Daarbij is gezocht naar degelijk opgezette onderzoeken waarin het effect op de verkeersveiligheid in de praktijk is gemeten. Geen enkel onderzocht systeem lijkt de verkeersveiligheid ongunstig te beïnvloeden. Wel zijn er indicaties dat het ene systeem meer bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van de verkeersveiligheid dan het andere. 

Behalve naar het effect op de verkeersveiligheid is ook gekeken naar de accuraatheid van de systemen. Dit houdt in dat systemen 1) waarschuwen en/of ingrijpen in alle gevallen waarin er sprake is van een kritieke situatie en 2) geen valse alarmen afgeven of onnodig ingrijpen.

Daarnaast is gekeken naar zogeheten gedragsadaptatie. Geavanceerde rijtaakondersteunende systemen kunnen namelijk het gedrag van de bestuurder veranderen. Een bestuurder kan bijvoorbeeld ten onrechte gaan denken dat nu het systeem ‘aanstaat’, hij of zij zelf niet meer zo goed hoeft op te letten en rustig onder het rijden andere dingen kan gaan doen.

Sommige ADAS functioneren niet in bepaalde omstandigheden. Zo functioneren Lane Departure Warning Systems bij de huidige stand van de techniek alleen goed als ze de belijning kunnen ‘zien’. Er is daarom ook nagegaan wat de randvoorwaarden zijn waarin de systemen goed functioneren.

Van elke onderzochte ADAS is uiteindelijk een globale indicatie gegeven van het effect op de verkeersveiligheid. Ook is aangegeven hoe rijp het geavanceerde rijtaakondersteundend systeem is om op dit moment al gepromoot te worden.

Report number
R-2019-14
Pages
28
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.