Verkeersveiligheidsverkenner voor de regio 2009

Beschrijving van de methode en de toepassing in Gelderland
Author(s)
Vis, M.A.; Reurings, M.C.B.
Year
Door de decentralisatie van het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland speelt bij provincies en stadsregio's steeds vaker de vraag hoe met beleid de verkeersonveiligheid zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden teruggedrongen. Voor het beantwoorden van vragen zoals in hoeverre doelstellingen voor toekomstige jaren gehaald kunnen worden, heeft de SWOV recent, in samenwerking met andere partijen, de VVR-GIS 3.0 ontwikkeld (Reurings, Wijnen & Vis, 2009). VVR-GIS staat voor Verkeersveiligheidsverkenner voor de regio (VVR) in een GIS-omgeving, waarbij GIS de afkorting is van Geografisch Informatiesysteem. De VVR-GIS 3.0 maakt het mogelijk om verschillende regionale pakketten van verkeersveiligheidsmaatregelen door te rekenen en met elkaar te vergelijken. De toepassing van de VVR-GIS 3.0 vereist echter gedetailleerde informatie over de infrastructurele inrichting van wegvakken en kruispunten, de hoeveelheid verkeer daarop en de voorgenomen verkeersveiligheidsplannen. Deze gegevens zijn voor veel provincies en stadsregio's echter niet in voldoende detail beschikbaar. Daarom heeft de SWOV een rekenmethode ontwikkeld die een lager detailniveau van de gegevens vereist: de Verkeersveiligheidsverkenner voor de regio 2009 (VVR-2009). De VVR-2009 is gebaseerd op de rekenmethode van de oorspronkelijk in 2001 ontwikkelde VVR (Janssen, 2005). In dit rapport wordt de VVR-2009 beschreven en wordt beschreven hoe deze is toegepast op de provincie Gelderland. Dit rapport is daarmee ook een theoretische verantwoording van eerder door Weijermars, Aarts & Schoon (2009) gepresenteerde resultaten. De VVR-2009 is bedoeld om de effecten te berekenen van in de regio toe te passen verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze effecten worden uitgedrukt in bespaarde aantallen doden en ernstig gewonden. Verkeersveiligheidseffecten worden bepaald voor diverse beleidsscenario's. Een beleidsscenario bestaat uit een beschrijving van een combinatie van verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen en de mate waarin deze worden toegepast. Voor het samenstellen van een beleidsscenario kan gekozen worden uit een lijst van maatregelen waarvoor de SWOV betrouwbare effectschattingen uit de literatuur kon halen (Wijnen, Mesken & Vis, 2010). De toepassing van de VVR-2009 in Gelderland laat zien dat het aantal relevante maatregelen in de huidige maatregelenlijst nog beperkt is. Het is aan te raden om deze lijst uit te breiden. Vaak zal het echter niet mogelijk zijn om een voor de gebruiker (dat wil zeggen regio) relevante maatregel toe te voegen aan deze lijst, omdat er geen effectschattingen van bekend zijn. De VVR-GIS 3.0 rekent niet alleen de effectiviteit van maatregelscenario's uit, maar berekent ook de kosteneffectiviteit van de scenario's. Het is interessant om deze functionaliteit ook aan de VVR-2009 toe te voegen waardoor deze ook kosteneffectviteitsberekeningen mogelijk maakt.
Regional Road Safety Explorer 2009; Outline of the method and its application in the Province of Gelderland In the Netherlands, decentralization of road safety policy increasingly gives rise to the question among provinces and city regions how policy can be used to improve road safety as effectively and efficiently as possible. To provide answers to questions like how far targets for future years can be met, SWOV, together with other parties, has recently developed VVR-GIS 3.0 (Reurings, Wijnen & Vis, 2009). VVR-GIS stands for Regional Road Safety Explorer (VVR) in a GIS environment, GIS being the abbreviation of Geographical Information System. VVR-GIS 3.0 makes it possible to calculate and compare the cost-effectiveness of different regional combinations of road safety measures. However, the application of VVR-GIS 3.0 requires detailed information about the infrastructural layout of road sections and intersections, the amount of traffic using them, and the proposed road safety measures. This information, however, is not available in sufficient detail in many provinces and city regions. Therefore SWOV developed a calculation method that requires less detailed information: the Regional Road Safety Explorer 2009 (VVR-2009). The VVR-2009 is based on the calculation method used in the original VVR that was developed in 2001 (Janssen, 2005). The present report presents the VVR-2009 and describes how it has been applied in the Province of Gelderland. This also makes this report into a theoretical justification of the results that were presented earlier by Weijermars, Aarts & Schoon (2009). The VVR-2009 has been designed to calculate the effects of regional measures that are to be applied. These effects are expressed in numbers of fatalities and serious road injuries that are saved. Road safety effects are calculated for different policy scenarios. A policy scenario is a description of a combination of different road safety measures and the extent to which they are applied. For composing a policy scenario a list of measures is available that consists of measures for which SWOV has been able to find reliable effect estimates in the literature (Wijnen, Mesken & Vis, 2010). The application of the VVR-2009 in the Province of Gelderland has shown that the number of relevant measures in the present list of measures is still too limited. It is advisable to extend this list. However, it often will be impossible to add a measure which is relevant for the user because no effect estimates are available. The VVR-GIS 3.0 does not only calculate the effectiveness of measure scenarios, but it also calculates the cost effectiveness of these scenarios. It would be interesting to also add this functionality to the VVR-2009 which would also make cost-effectiveness calculations possible.
Report number
R-2010-22
Pages
30 + 2
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.