Hoeveel slachtoffers vallen er bij ongevallen op kruisingen?

Antwoord

Ongeveer een derde van alle verkeersdoden valt op kruisingen[i]. Het aandeel verkeersdoden op kruisingen binnen de bebouwde kom (bijna de helft) is hoger dan buiten de bebouwde kom (iets minder dan een kwart). Onder fietsers vallen meer verkeersdoden op kruisingen dan op wegvakken: jaarlijks gemiddeld 54% van het totaal. Een andere opvallende categorie zijn de brom- en snorfietsers: binnen de bebouwde kom gebeurt jaarlijks de helft van alle dodelijke ongevallen op kruisingen. Bij de overige vervoerswijzen is het aandeel dodelijke kruisingsongevallen een stuk kleiner in vergelijking met het aandeel verkeersdoden op wegvakken. Voor het autoverkeer geldt bijvoorbeeld dat gemiddeld maar 19% van de verkeersdoden op kruisingen valt en voor voetgangers is dit gemiddeld 26% (zie tabel 2 hieronder). In Tabel 2 is te zien hoeveel doden er gemiddeld per jaar vallen op kruisingen ten opzichte van wegvakken, gemeten over de jaren 2015 – 2019. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom, evenals een onderscheid tussen verschillende vervoerswijzen. De tabel laat absolute aantallen en percentages zien.

 

Totaal gemiddelde
2015 – 2019

 

Binnen de bebouwde kom

 

Buiten de bebouwde kom

Kruising

 

Wegvak

 

Kruising

 

Wegvak

 

Kruising

 

Wegvak

#

%

 

#

%

 

#

%

 

#

%

 

#

%

 

#

%

Totaal

175

31%

 

382

69%

 

99

48%

 

109

52%

 

64

22%

 

233

78%

Voetganger

14

26%

 

39

74%

 

12

36%

 

21

64%

 

1

7%

 

13

93%

Fiets

76

54%

 

64

46%

 

49

60%

 

33

40%

 

24

49%

 

25

51%

Brom- en snorfiets

15

42%

 

21

58%

 

10

50%

 

10

50%

 

4

31%

 

9

69%

Motor/scooter

12

27%

 

33

73%

 

5

36%

 

9

64%

 

6

21%

 

23

79%

Auto

42

19%

 

183

81%

 

13

33%

 

26

67%

 

26

16%

 

138

84%

Vracht- en bestelauto

3

11%

 

25

89%

 

1

33%

 

2

67%

 

2

9%

 

21

91%

Overige en anders

12

43%

 

16

57%

 

8

50%

 

8

50%

 

3

38%

 

5

63%

Tabel 2. Het gemiddeld aantal in BRON geregistreerde doden op kruisingen per jaar ten opzichte van wegvakken, gemeten over de periode 2015 – 2019, uitgesplitst naar vervoerswijze en naar binnen en buiten de bebouwde kom. Van 7% van de dodelijke kruisingsongevallen is niet bekend of dit binnen of buiten de bebouwde kom gebeurde. Daarnaast zijn er in werkelijkheid circa 15% meer verkeersdoden dan geregistreerd. Daarvan zijn geen locatiegegevens van bekend, dus ook niet of het ongeval op een kruising of wegvak plaatsvond[ii].


[i] Er wordt hier over kruisingen gesproken omdat de kwaliteit van de locatieregistratie in BRON lastig te beoordelen is (zie de vraag Wat verstaan we onder een kruispunt? ). Er kan dus niet altijd met zekerheid gezegd worden of een ongeval op een kruispunt of kruising plaatsvond. ‘Kruisingen’ omvat beide locaties.

[ii] We weten niet of de niet-geregistreerde verkeersdoden vaker op wegvakken of op kruisingen plaatsvonden; dit leidt mogelijk tot een vertekend beeld wanneer we de verdeling baseren op de in BRON geregistreerde aantallen. De onderregistratie is het grootst bij fietsers, die in zijn algemeenheid vaker een ongeval hebben op kruisingen. Enkelvoudige fietsongevallen waar de onderregistratie nog groter is, vinden echter vaker op wegvakken plaats.

Onderdeel van factsheet

Rotondes en andere kruispunten

Ongeveer een derde van de verkeersdoden op Nederlandse wegen valt op kruispunten. Binnen de bebouwde kom is dit bijna de helft en buiten de bebouwde Meer

Deze factsheet gebruiken?