Welke snelheidslimieten kent Nederland?

Antwoord

Voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom is de algemene snelheidslimiet respectievelijk 50 en 80 km/uur. Eind jaren negentig zijn er veel woongebieden met een limiet van 30 km/uur en rurale gebieden met een limiet van 60 km/uur gekomen. Het betreft hier wegen waar snelverkeer mengt met kwetsbare verkeersdeelnemers en om dat relatief veilig te laten verlopen, is er een lage(re) snelheidslimiet ingesteld (zie ook de SWOV-factsheet Duurzaam Veilig Wegverkeer). Sommige doorgaande wegen buiten de bebouwde kom hebben een limiet van 100 km/uur (autowegen); dit zijn wegen met een bovenregionale of nationale verbindende functie.

De algemene limiet op autosnelwegen is 130 km/uur. Daarnaast zijn er andere tijd- en plaatsafhankelijke limieten van 80, 100 en 120 km/uur. Sinds maart 2020 geldt overdag (06:00-19:00 uur) een limiet van 100 km/uur op alle autosnelwegen.

Andere limieten komen ook voor (onder andere 70 km/uur en 90 km/uur), maar veel minder vaak.

Eind 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om binnen de bebouwde kom een limiet van 30km/uur als leidend principe te hanteren met de mogelijkheid om op doorgaande wegen hiervan af te wijken als het veilig kan. Hiertoe werken verschillende partijen, waaronder CROW, gemeenten en SWOV, aan een afwegingskader.