Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet?

Maatregelpakketten en effectschattingen om te komen tot een aangescherpte verkeersveiligheidsdoelstelling
Auteur(s)
Aarts, dr. L.T.; Weijermars, dr. ir. W.A.M.; Schoon, ing. C.C.; Wesemann, mr. P.
Jaar
Jaarlijks vallen er ongeveer 800 doden in het Nederlandse wegverkeer. Dat is per jaar anderhalve jumbojet vol mensen die niet meer thuis komen. Bij de opstelling van een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, doet zich de vraag voor of dit aantal niet lager kan, en hoe. Naar aanleiding van de uitspraak van minister Eurlings in 2007 dat hem een streefcijfer van 500 doden in 2020 heel mooi zou lijken, heeft de SWOV aangeboden de haalbaarheid hiervan nader te bekijken. De SWOV heeft becijferd dat het aantal verkeersdoden zelfs bij 'ongewijzigd beleid' in 2020 gemiddeld rond de 500 doden zal liggen. Deze zogeheten basisprognose gaat uit van: - het voor de verkeersveiligheid minst gunstige groeiscenario van mobiliteit; - ongewijzigde beleidsinspanningen; daarmee wordt gedoeld op gelijkblijvende beleidsinspanningen (in kwantiteit en kwaliteit), inclusief de gebruikelijke verschuivingen in onderwerpen over de tijd zonder dat er sprake is van wezenlijk nieuw beleid. - de invoering van 'Anders Betalen voor Mobiliteit'. Een taakstelling van 580 verkeersdoden in 2020, de aangescherpte doelstelling van de Nota Mobiliteit, is niet erg ambitieus omdat voor het bereiken ervan geen extra inspanningen nodig zijn. De SWOV heeft een maatregelpakket opgesteld en daar de verkeersveiligheidseffecten van geschat, bovenop de eerdergenoemde basisprognose. Er is gekeken hoe met aanvullende maatregelen op het gebied van Duurzaam Veilig en het weren van gevaarlijk gedrag en relatief gevaarlijke mobiliteit een nog verdere reductie in verkeersdoden behaald kan worden. Bij alle beschouwde maatregelen is zo veel mogelijk ingespeeld op de aspecten die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 als uitgangspunten zijn aangeduid, zoals maatschappelijk belang, effectiviteit, proportionaliteit en kosten. Zo is alleen gerekend met maatregelen waarvan bekend is dat ze (kosten)effectief zijn en een proportioneel aantal doden kunnen besparen en wordt er ingegaan op maatregelen vanuit de discussie welke vrijheden aan banden gelegd zouden kunnen of moeten worden. Daarbij is gebruikgemaakt van de wetenschappelijke inzichten en visie van de SWOV. De SWOV is groot voorstander van de pijlers waarop het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 is gebaseerd: Duurzaam Veilig en een integrale aanpak die in samenwerking gestalte wordt gegeven. De berekeningen van de SWOV wijzen erop dat met een extra pakket maatregelen die grotendeels aansluiten op thema's uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 en verwachte ontwikkelingen op het gebied van de voertuigtechnologie (Strategisch Plan Plus-pakket) maximaal 440 doden in 2020 haalbaar zijn. Er zijn echter meer keuzen te maken. De SWOV heeft ook becijferd wat ambitieuzer verkeersveiligheidsbeleid kan betekenen voor het aantal doden in 2020. Daarbij is gerekend aan het versneld Duurzaam Veilig inrichten van de infrastructuur (extra infrastructuurpakket), inperken van gevaarlijk gedrag (alcohol en snelheid) en relatief gevaarlijke mobiliteit (jonge beginnende bestuurders). Samen met het Strategisch Plan Plus-pakket kan met de combinatie van al deze maatregelen een maximaal aantal verkeersdoden van 350 in 2020 worden gerealiseerd. Deze besparingen blijken kosteneffectief te zijn, vooral als ze ingebed worden in een integrale beleidsaanpak. Zo kan bij infrastructurele maatregelen veelal meegelift worden op groot onderhoud of andere investeringsbudgetten zoals die voor bijvoorbeeld beter benutten van bestaande of de aanleg van nieuwe infrastructuur. Daarnaast is er ook veel te verwachten van ontwikkelingen en beleid op het gebied van technologie. Ook voor deze ontwikkelingen en beleid geldt dat ze betere kans van slagen hebben als we ze goed integreren met investeringen voor het verbeteren van de bereikbaarheid, comfort van de weggebruiker en leefbaarheid. Hiermee wordt aan een integrale aanpak, een van de pijlers van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020, invulling gegeven. Op basis van deze analyses beveelt de SWOV aan om te overwegen de verkeersveiligheidsdoelstelling van 580 voor het jaar 2020 in ieder geval naar 500 te verlagen. Een verdere reductie tot maximaal 350 doden acht de SWOV in 2020 haalbaar met nu bekende maatregelen.
A maximum of 500 road deaths in 2020: why not? Measures and effect estimates aimed at achieving a more ambitious road safety target Annually, Dutch road traffic counts approximately 800 fatalities. Each year, that amounts to one-and-a-half jumbo jet full of people that will not return home any more. In the drawing up of a new Road Safety Plan 2008-2020 by the Ministry of Transport, Public Works and Water Management, the question once more arises if this number cannot be reduced, and how this can be done. Minister Eurling's statement in 2007 that a target of 500 road deaths in 2020 seemed pretty good to him, prompted SWOV's offer to investigate its feasibility. SWOV has calculated that the number of road deaths in 2020 will average approximately 500 with 'unchanged road safety policy'. This so-called baseline prognosis uses: - the least favourable mobility growth scenario; - unchanged road safety policy and efforts (in quality and quantity), including the usual shifts in topics over time, without them involving really new policy; - the introduction of road pricing. The present target of 580 road deaths in 2020, as announced in the National Transport Strategy, is not very ambitious and is no stimulus to make extra efforts to save extra human lives during the coming years. To make considering an alternative target possible, SWOV has drawn up a set of measures and estimated their effects on top of the previously mentioned baseline prognosis. Furthermore, SWOV has investigated how additional Sustainable Safety measures and banning dangerous behaviour and relatively hazardous mobility can result in a further reduction in the number of road deaths. The aspects that were used as starting points in the Ministry's Road Safety Plan 2008-2020, for example social interest, effectiveness, proportionality, and costs, were as much as possible taken into account in the measures that were investigated. Therefore, the only measures that were used for calculations were those that are known to be cost-effective and that can save a proportional number of fatalities. The measures are considered in the light of the discussion about which liberties could be or must be limited for their introduction. In this process, use was made of SWOV's scientific insights and vision. SWOV is very strongly in favour of the cornerstones that form the basis of the Road Safety Plan 2008-2020: Sustainable Safety, and an integral approach which is given shape in cooperation with all relevant stakeholders. SWOV's present calculations indicate that with an extra set of measures which are mainly in line with the themes within the Ministry's Road Safety Plan 2008-2020 and with the expected developments in the field of vehicle technology (the Road Safety Plan Plus-set), a maximum of 440 road deaths in 2020 is feasible. However, more further reaching choices can be made. SWOV has also calculated what effect a more ambitious road safety policy can have on the number of road deaths in 2020: an almost complete sustainably safe layout of the infrastructure (extra infrastructural set), restriction of hazardous behaviour in road traffic (alcohol and speed), and limitation of relative hazardous mobility of the most risky groups of road users (young novice drivers). Together with the Road Safety Plan Plus-set, the combination of all these road safety measures can make a maximum of 350 road deaths in 2020 feasible. Closer consideration shows these reductions to be cost-effective, especially when they are part of an integral policy approach. Infrastructural measures, for instance, can often be carried out while making use of (major) maintenance or other similar investment budgets for optimising the better use of the available infrastructure, and newly to be constructed infrastructure. In addition, much is to be expected from developments and policy in the field of technology. Also in this case, the opportunities of success are larger when the developments and policy are integrated in investments to improve accessibility, comfort for road users, and quality of life. This way, an integral approach, one of the cornerstones of the Road Safety Plan 2008-2020, can be accomplished. Based on these analyses, SWOV recommends to consider lowering the road safety target for the year 2020 from 580 road deaths to at least 500. SWOV finds a further reduction to 350 road deaths in 2020 feasible with currently existing measures.
Rapportnummer
R-2008-5
Pagina's
30 + 18
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.