Methodiek voor koppeling van registratiebestanden

Auteur(s)
Polak, Dr. P.H.; Bijleveld, drs. F.D.
Jaar
In een eerder SWOV-onderzoek (Polak, 2001) is een koppeling gemaakt tussen de bestanden van verkeersslachtoffers zoals door de politie geregistreerd en van ziekenhuisopnamen zoals door de ziekenhuizen geregistreerd. Het doel was het bepalen van de werkelijke omvang van de jaarlijkse aantallen verkeersslachtoffers in Nederland die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij de koppeling werden records in beide bestanden gezocht die zoveel mogelijk overeenstemden. Ook werd een nieuwe methode gebruikt om vast te stellen hoeveel gematchte records werkelijk hetzelfde slachtoffer betroffen. Deze zogenaamde footprintmethode maakt gebruik van een variabele die geen rol speelt bij het matchen: in het onderhavige rapport en in het onderzoek uit 2001 is dat de vervoerswijze van het slachtoffer. Het gebruik van de footprintmethode heeft voor- en nadelen. Wanneer de kleinste-kwadratenmethode wordt gebruikt, treden soms negatieve waarden op. Bij de footprintmethode komen deze niet voor. Een nadeel van de methode, echter, is de noodzaak een geavanceerd rekensysteem als Mathematica te moeten gebruiken. De nieuwe methode is in het SWOV-rapport uit 2001 slechts summier gerapporteerd. In dit rapport wordt een gedetailleerdere beschrijving van principes en uitwerking van de footprintmethode gegeven.
Method for linking registration files In an earlier SWOV study (Polak, 2001) a linkage was made between the data files of road accident victims (as recorded by the police) and in-patients (as recorded by hospitals). The purpose was to determine the real number of road accident victims annually admitted to hospital in the Netherlands. The linkage used records from both files that were as similar as possible. Also, a new method was used to determine how many matched records actually referred to one and the same victim. This so-called footprint method uses a variable that takes no part in the matching: in the present and previous study, this is the mode of transport of the victim. Using the footprint method has its advantages and disadvantages. When the least squares method is used, there are sometimes negative values. When the footprint method is used, there are none. However, a disadvantage of the method is the necessity of having to use an advanced calculation system such as Mathematica. In the 2001 SWOV report by Polak, the new method was only briefly dealt with. This report presents a more detailed description of the principles and execution of the footprint method.
Rapportnummer
D-2002-5
Pagina's
12 + 11
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.