Ouderen: hun functioneren in het verkeer

Auteur(s)
Wouters, Drs. P.I.J.
Jaar
De overheid streeft ‘duurzame' verkeersveiligheid na. Deze wordt onder meer gekenmerkt door een verkeersinfrastructuur waarvan de vormgeving bij voorbaat al de kans op een ongeval drastisch beperkt en, zo er toch nog ongevallen gebeuren, dat een ernstige afloop nagenoeg uitgesloten is. Zulke condities zijn bij uitstek van belang voor oudere verkeersdeelnemers. Zij vormen een kwetsbare groep, van wie de verkeersveiligheid om verschillende redenen zorgen baart. De vraag die hierbij rijst, is of ouderen eigenschappen kennen waaraan bij het ontwikkelen van een duurzaam-veilige verkeersinfrastructuur apart aandacht geschonken moet worden. Dit rapport is aan die vraag gewijd. Het bepaalt daartoe de soort eigenschappen die in dit verband van belang zijn en definieert de doelgroep. De eigenschappen worden vervolgens behandeld in relatie tot het verrichten van verkeerstaken
The intention of the Dutch government is to create a ‘sustainable safe' transport and traffic system. Starting point of the concept of sustainable safety is to reduce drastically the probability of accidents in advance, by means of the infrastructural design. And where accidents still occur, to influence the process which determines the severity of these accidents such that serious injuries are virtually excluded. This development is in particular important for the elderly, who constitute a major traffic safety problem. In this respect, the question arises wether elderly road users have specific properties making them vulnerable in traffic, to which attention has to be paid in developing the design of the traffic infrastructure. This report is devoted to that subject. Therefore, it deals with the kind of relevant properties and with defining the target group. Furthermore, these properties are elaborated and discussed in relation to the performance of traffic tasks
Rapportnummer
R-94-75
Pagina's
19
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.