Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing - ISA

Interviewstudie onder vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen
Auteur(s)
Goldenbeld, Dr. Ch.
Jaar
Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) wordt door veel verkeersveiligheidsexperts beschouwd als een krachtig instrument om veilige rijsnelheden en grotere verkeersveiligheid te bereiken. ISA houdt kort gezegd in dat een voertuig tijdens het rijden informatie 'heeft' over de snelheidslimiet die ter plekke geldt. Bij een snelheidsovertreding 'reageert' het ISA-systeem door een advies of waarschuwing aan de bestuurder te geven, of door de snelheid 'automatisch' te verminderen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door technologie in het voertuig zelf. Politiek gezien is er nog geen duidelijke koers uitgezet ten aanzien van invoering van een vorm van ISA als verkeersveiligheidsmaatregel. Dat roept de vraag op hoe er vanuit de politiek tegen ISA wordt aangekeken. De SWOV onderzocht het politieke draagvlak voor een 'maatregel ISA' met een interviewstudie onder vertegenwoordigers van politieke partijen (kamerleden en beleidsmedewerkers). De volgende onderzoeksvragen werden onderscheiden: 1. Hoe is het politieke draagvlak voor ISA op dit moment? 2. Welke afwegingen maken politici wanneer zij een standpunt inzake ISA bepalen? Tijdens het onderzoek werden twee ronden vraaggesprekken gevoerd. De eerste ronde vraaggesprekken was met deskundigen en had tot doel om een kennisdossier over ISA samen te stellen, dat later werd voorgelegd aan een aantal politieke vertegenwoordigers. De tweede ronde vraaggesprekken had tot doel het politieke draagvlak te verkennen en richtte zich op vertegenwoordigers van politieke partijen. De gesprekken vonden plaats met vertegenwoordigers van zeven van de negen politieke partijen in de Tweede Kamer. Aan de ondervraagde partijvertegenwoordigers werd voorafgaand aan het vraaggesprek het kennisdossier toegestuurd, zodat het vraaggesprek vanuit een gedeeld referentiekader kon plaatsvinden. Ondanks brede politieke interesse in een 'maatregel ISA', bestaan er bij de geïnterviewde politici ook duidelijke reserves. Deze reserves gelden met name ten aanzien van een verplichte invoering van ISA, en houden verband met de aantasting van de vrijheid van de automobilist, de mogelijke verstoringen van de werking van het systeem door technische fouten in het systeem, fraude en sabotage. Van de landelijke politiek is nu niet te verwachten dat men politieke uitspraken zal doen om de introductie van ISA naderbij te brengen. Wel bestaat er een positieve houding ten aanzien van nadere kennisverwerving over het onderwerp. Kennis over kosten en baten van specifieke ISA-varianten, en een concreet plan voor invoering van ISA in Nederland kunnen belangrijke prikkels zijn voor verdere politieke discussie over dit onderwerp.
Political support for Intelligent Speed Adaptation (ISA); Interview study among representatives of Netherlands political parties Many road safety experts regard Intelligent Speed Adaptation (ISA) as a powerful instrument for regulating safe driving speeds and achieving more safety. In short, ISA ensures that, while it is in motion, the vehicle 'receives' information about the speed limit that applies where it is. When driving too fast, ISA 'reacts' by advising or warning the driver, or 'automatically' lowering the speed. This is all made possible by the technology in the vehicle itself. With regard to national politics, no clear course has yet been set out as to the introduction of a type of ISA as a road safety measure. This brings us to the question of how politicians view ISA. SWOV studied the political support for an 'ISA measure', by means of interviews with representatives of political parties (members of parliament and policy workers). The questions were divided into two aspects: 1. What is the political support for ISA at this moment? 2. What do politicians take into account when determining their position about ISA? Two rounds of interviews were held. The first round took place with experts, and its purpose was to compile a knowledge file on ISA that was later put before a number of political representatives. The second round of interviews was meant to explore the political support and was aimed at representatives of political parties. They took place with parliamentarians from seven of the nine parties in the lower house. Beforehand, a copy of the knowledge file was sent to them, in order to ensure that the interview would take place from a common frame of reference. In spite of a broad political interest in an 'ISA measure', the interviewed politicians also had clear reservations. These reservations apply particularly to an obligatory introduction of ISA, and have to do with: a general limitation of personal freedom of choice of the motorist, the possible disturbances of the system's working because of its technical faults, fraud, and sabotage. It is not to be expected from the national political parties that political statements will be made to speed up ISA's introduction. There is, however, a positive attitude with regard to obtaining more information about the subject. Knowledge about costs and benefits of specific ISA variants, and concrete plans for ISA introduction in the Netherlands can be important incentives for a further political discussion about this subject.
Rapportnummer
R-2004-5
Pagina's
46 + 6
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties