Schatting aantal verkeersdoden door afleiding

Auteur(s)
Hagenzieker, M.P.; Stelling, A.
Jaar
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de SWOV gevraagd een schatting te geven van het aantal dodelijke slachtoffers door afleiding in het verkeer. Het verzoek daarbij was om ook speciale aandacht te besteden aan de mogelijke effecten van sms’en en het gebruik van sociale media. De enige cijfers over veiligheidseffecten van afleiding die beschikbaar zijn, betreffen percentages ongevallen waarbij afleiding een rol heeft gespeeld. Deze percentages komen uit overwegend buitenlandse studies, die veel methodologische beperkingen kennen. Ook is er niets bekend over de prevalentie van afleiding, dat wil zeggen hoe vaak en hoe lang een bepaalde vorm van afleiding in het verkeer voorkomt. Het aantal dodelijke slachtoffers door afleiding in Nederland is daarom lastig te schatten. Wel is duidelijk dat afleiding leidt tot een slechtere uitoefening van de verkeerstaak en een aanzienlijke rol speelt bij het ontstaan van ongevallen. Op basis van het bestaande onderzoek is slechts een indicatieve bandbreedte aan te geven van de dodelijke slachtoffers die in Nederland vallen bij ongevallen waarbij afleiding een rol heeft gespeeld. Geschat wordt dat het dan jaarlijks gaat om ten minste enige tientallen dodelijke slachtoffers, met een bovengrens van ruim honderd. Hoeveel daarvan het gevolg zijn van sms’en of gebruik van andere functies van smartphones is niet aan te geven. Wel duidelijk is dat juist deze activiteiten behoren tot de gevaarlijkste vormen van afleiding. Omdat het aannemelijk is dat het gebruik van smartphones in het verkeer nog verder zal toenemen, is te verwachten dat ook het verkeersveiligheidsprobleem door afleiding nog zal toenemen.
Estimated number of road fatalities due to distraction The Ministry of Infrastructure and the Environment in the Netherlands asked SWOV to make an estimate of the number of road fatalities due to distraction in traffic. The request also entailed specific attention for the effects of texting and the use of social media. The only data that is available on the safety effects of distraction, is the percentages of crashes in which distraction played a role. The majority of these percentages originate from international studies that have many methodological limitations. Data is also lacking on the prevalence of distraction, which indicates how often and how long different kinds of distraction in traffic occur. Therefore, it is difficult to estimate the number of fatalities due to distraction in the Netherlands. It is clear, however, that distraction leads to diminished performance of the traffic task and plays an important role in the occurrence of crashes. Based on the available research, only an indicative range can be given of the fatalities in crashes in the Netherlands in which distraction played a role. This results in an estimate of an annual number of at least several dozens of fatalities, with an upper limit of just over one hundred. It is not possible to give an indication of how many of these fatalities are caused by texting or the use of other smartphone functions. It is clear, however, that these specific activities are among the most dangerous kinds of distraction. As the use of smartphones in traffic is likely to increase further, an increase of the road safety problem due to distraction is also to be expected.
Rapportnummer
R-2013-13
Pagina's
16
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.