Screening kenmerken weginfrastructuur

Beoordeling van veiligheid op basis van gestratificeerde random steekproeftrekking van 25-metersegmenten
Auteur(s)
Wijlhuizen, G.J.; Commandeur, J.J.F.; Smit, D.
Jaar

De afgelopen jaren heeft SWOV verschillende instrumenten ontwikkeld voor het beoordelen van de veiligheid van weginfrastructuur, zoals ProMeV, het Safe Cycling Network (CycleRAP) en de Netwerk Safety Index voor Amsterdam. Die instrumenten zijn door diverse overheden toegepast. Bij elk van de genoemde methoden is de gegevensverzameling een arbeidsintensief en relatief kostbare activiteit. Met de huidige aanpak worden binnen een bepaald gebied alle wegen over de volle lengte beoordeeld, om op basis daarvan een uitspraak te kunnen doen over hoe (relatief) veilig deze wegen zijn. Dit wordt gedaan door het scoren van een (groot) aantal relevant geachte kenmerken van de infrastructuur. Bij een recent onderzoek in Amsterdam zijn voor circa 500 kilometer weglengte per 25 meter circa 50 kenmerken beoordeeld. Voor de bruikbaarheid van de genoemde methoden is het van belang dat de beoordeling van weginfrastructuur zo efficiënt (doelmatig) mogelijk plaatsvindt.

In deze studie is onderzocht of de veiligheid van de weginfrastructuur efficiënter kan worden beoordeeld door alleen van een aselecte steekproef van weggedeelten de gegevens te verzamelen. Onderzocht is 1) welke steekproefmethode het meest passend is en 2) of de beoordeling op basis van een steekproef voldoende overeenkomt met die op basis van een volledige dataset?

De conclusie is dat 1) een gestratificeerde random steekproeftrekking (GRS) van 25-metersegmenten geschikt is en 2) een beoordeling van veiligheids­kenmerken van de infrastructuur van die steekproef van weggedeelten voldoende informatie oplevert om wegen te kunnen onderscheiden naar de mate van verkeersonveiligheid. In het voorbeeld dat is uitgewerkt – 50km/uur-wegsegmenten in Amsterdam – kwam de mate van verkeersveiligheid op basis van een steekproef van 41% in hoge mate overeen met die op basis van het totaal aantal wegsegmenten.

Kortom, in deze casus heeft het principe van de steekproeftrekking zjin nut bewezen. We hebben vastgesteld dat er een aanzienlijke doelmatigheidswinst te behalen is. Om die reden verdient deze aanpak het om vaker toegepast en geëvalueerd te worden om te kunnen beoordelen of resultaten van dit concept reproduceerbaar zijn.

Rapportnummer
R-2017-26
Pagina's
18 + 2
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.