Telematica en 'duurzaam-veilig' I

Toepassingsmogelijkheden
Auteur(s)
Oei, Ir. H.L
Jaar
In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een verkenning naar toepassingsmogelijkheden van telematicasystemen binnen ‘duurzaam-veilig'. De systemen zijn geordend naar de volgende fasen: voorfase (voor aanvang van de rit), verkeersfase (tijdens het rijden) en ongevalsfase. Hierbij wordt kwalitatief het verwachte effect van de telematicatoepassing op de verkeersveiligheid aangegeven (positief, neutraal, negatief). Vervolgens zijn de systemen geordend naar prioriteit, met als criteria: hoe groot is de omvang van het verkeersveiligheidsprobleem, wat is de mate van ingrijpen op gedrag, in hoeverre past het systeem in het totaal van verkeersveiligheidsbevordering en wat is de mogelijke termijn voor implementatie? Het onderliggende wegennet heeft hierbij grote prioriteit gekregen vanwege de relatief grote onveiligheid. De volgende systemen hebben na deze verkenning prioriteit gekregen: In de verkeersfase: -beheersing op een ader; -monitoring van het verkeer; -intelligente snelheidsadaptor. In de ongevalsfase: -alarmering; -data-recorder
Telematics and the sustainably safe concept I: Possibilities for application This report describes the results of an investigation into the application possibilities of telematics systems within the sustainably safe concept. The telematics systems were classified according to phase: the pre-phase (before commencing the drive), the traffic phase (during the drive), and the accident phase. The expected qualitative effect (positive, neutral, or negative) of the telematics application on road safety was indicated for each of these systems. Next, the systems were rated based on answers to the following questions: -What is the magnitude of the road safety problem? -To what extent does the system intervene into behaviour? -To what extent does the system fit into the total concept of promoting road safety? -How soon can the system be implemented? The secondary road network has received high priority in this regard due to its relatively great problem of safety. Following this investigation, the systems receiving priority were: 1. The ones to be used in the traffic phase which would: -provide control on a major road; -monitor traffic; -provide an intelligent speed adapter (ISA). 2. The ones to be used in the accident phase which would: -summon emergency services; -provide a data recorder
Rapportnummer
R-98-32 I
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.