Veilig stoppen van wegverkeer bij beweegbare bruggen in beheer van Rijkswaterstaat

Literatuurstudie met aanbevelingen voor de inrichting van het voorwaarschuwingssysteem
Auteur(s)
Bos, Y.R.; Hagenzieker, M.P.
Jaar
De Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat werkt aan een nieuw beleidskader om de veiligheid van de weggebruiker bij beweegbare bruggen in beheer van Rijkswaterstaat verder te verbeteren. Mede aanleiding hiervoor zijn de verschillende incidenten die zich bij dit soort bruggen hebben voorgedaan, onder andere bij de Ketelbrug. DVS heeft in de afgelopen jaren verschillende expertsessies gehouden om de vraag te beantwoorden hoe de weggebruiker op een veilige manier gestopt kan worden bij een brug. Op de Ketelbrug is het voorwaarschuwingssysteem reeds vervangen door een nieuw, tijdelijk systeem. De SWOV is gevraagd om kennis aan te dragen voor de inrichting van dit voorwaarschuwingssysteem, en met name of voorwaarschuwen op 900, 600, of 300 meter effectiever en veiliger zou zijn dan op 1500 meter (zoals in de oude situatie het geval was). De literatuur in dit beperkte onderzoek draagt algemene kennis aan. Deze kennis blijkt niet toereikend te zijn voor een specifieke aanbeveling over de concrete afstand waarop de voorwaarschuwing zou moeten beginnen. Er zijn wel aanwijzingen om behoedzaam te zijn met het ‘erg’ kort voor de brug beginnen met voorwaarschuwen. Aan de andere kant moet er ook op gelet worden dat er niet ‘te’ ver voor de brug begonnen wordt met voorwaarschuwen. De vraag is waar de optimale afstand ligt. Bovendien zal ook rekening gehouden moeten worden met allerlei andere aspecten die een rol kunnen spelen bij het zo veilig mogelijk inrichten van het voorwaarschuwingssysteem. Te denken valt aan de uniformiteit, homogeniteit, geloofwaardigheid, begrijpelijkheid, communicatie van ‘het waarom’, communicatie in het algemeen, het geleidelijk of in een keer aanzetten van het voorwaarschuwingssysteem, gewenning, ontwenning en verwarring. Aanbevolen wordt om nader (praktijk en simulator) onderzoek uit te voeren naar gedrag en incidenten in het wegverkeer bij beweegbare bruggen. Daarmee zal meer duidelijkheid verkregen worden over een veilige inrichting van het voorwaarschuwingssysteem.
Bringing traffic to a safe stop at movable bridges; Literature review with recommendations for the design of the initial warning system The Centre for Transport and Navigation (DVS) of the Directorate-General for Public Works and Water Management in the Netherlands is working at the design of new policy to further improve road user safety at movable bridges under its responsibility. One of the reasons for this new policy are several incidents which occurred at these types of bridges, one of them being the ‘Ketelbrug’ between the Dutch towns of Lelystad and Emmeloord. In recent years DVS organized several expert meetings to answer the question of how the road user can be brought to a safe stop at a bridge. The initial warning system for the ‘Ketelbrug’ has already been replaced by a new, temporary system. SWOV was asked to provide knowledge for the design of this initial warning system, and was specifically asked whether initial warnings at 900, 600, or 300 metres would be more effective and safer than an initial warning at 1500 metres (as was the case in the old situation). The literature used in this small-scale study provides general knowledge. This knowledge appears to be insufficient for a specific recommendation for the actual distance at which initial warning should commence. However, indications were found to be careful with initial warning at ‘very’ close distance from the bridge On the other hand, it is also important not place the initial warning at ‘too” large a distance from the bridge. This leaves the question of what exactly the optimal distance is. Furthermore, account must be taken of the variety of other aspects that may have a role in the safest possible design of the initial warning system. Examples are uniformity, homogeneity, credibility, understandability, communication of the reason why, communication in general, gradual activation of the initial warning system or switching on the entire system in one go, habituation, getting out of the habit, and confusion. Further research into behaviour and incidents in traffic in the proximity of movable bridges is recommended. This research can be carried out both in practice and in a simulator. This will provide more clarity about a safe design of the initial warning system.
Rapportnummer
R-2012-2
Pagina's
31
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.