Veilige verplaatsingen voor ouderen

Ritten en routes van oudere fietsers en oudere automobilisten nader onderzocht
Auteur(s)
Dijkstra, A.
Jaar

Dit onderzoek is bedoeld om na te gaan welke kenmerken van het verkeerssysteem de onveiligheid van ouderen in het verkeer kunnen beïnvloeden. Ook de mate waarin de kenmerken ingrijpen op de onveiligheid van ouderen is voor zover mogelijk onderzocht. Dit onderzoek is toegespitst op kenmerken van oudere fietsers en oudere automobilisten. In het bijzonder is gekeken naar de kenmerken van ritten en routes van oudere fietsers.

Het onderzoek heeft als subdoel na te gaan of een microsimulatiemodel, als alternatief voor een ongevallenanalyse, geschikt is om de veiligheid van fietsroutes vast te stellen.

De kennis over fietsroutes in het algemeen en over de fietsroutes van oudere fietsers is beperkt. Fietsers ouder dan 75 jaar zijn nauwelijks in verplaatsings- en routeonderzoek vertegenwoordigd. Meestal bestaat de groep ouderen uit personen ouder dan 55 jaar.

Er is een microsimulatiemodel gebruikt om hypothesen over effecten van eigenschappen van oudere fietsers en automobilisten te toetsen. De algemene hypothese dat het aantal dwarsconflicten zal afnemen omdat gemiddeld genomen de rijsnelheden afnemen en er daardoor minder ernstige conflicten ontstaan, is niet in alle uitgevoerde simulaties en analyses bevestigd.

De gehanteerde methode met microsimulatie is nog niet uitgekristalliseerd: de werking van het simulatiemodel is daarom nog niet goed genoeg doorgrond. De conclusie is dat de modellering van de conflicten tussen voertuigen, met name de conflicten tussen fietsers en motorvoertuigen, nadere analyse vergt. Ook de gevoeligheid van het model voor veranderingen bij groepen verkeersdeelnemers (zoals gemiddelde rijsnelheid, voorrangs­gedrag en reactietijd) zou verder moeten worden verkend.

In het onderzoek zijn fietsroutes van een groot aantal fietsverplaatsingen in de provincie Noord-Brabant geanalyseerd. Hieruit blijkt dat oudere fietsers meer ritten maken dan jongere fietsers.

Oudere fietsers hebben een voorkeur voor wegvakken met weinig autoverkeer, voor wegvakken met een wegdek van asfalt en voor wegvakken buiten de bebouwde kom.

De veiligheid van oudere fietsers kon met de beschikbare gegevens niet in termen van ongevalsrisico worden uitgedrukt. Het uitgevoerde routeonderzoek wijst niet op grote veiligheidsproblemen voor oudere fietsers wat betreft hun routekeuze.

Rapportnummer
R-2017-23
Pagina's
62 + 12
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.