Verkeersveiligheid in Zuid-Holland: de voorsprong zien vast te houden!

Analyse van ontwikkelingen en aandachtspunten voor beleid
Auteur(s)
Brouwer, Dra. M.
Jaar
In Zuid-Holland is besloten om grondig van gedachten te wisselen over inhoud en organisatie van het verkeersveiligheidsbeleid binnen de provincie. Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft de SWOV de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid geanalyseerd. Hieruit blijkt het volgende: - Per hoofd van de bevolking vallen er in geen enkele Nederlandse provincie zo weinig verkeersdoden als in Zuid-Holland; ook de ratio van aantallen ziekenhuisgewonden en inwoners is relatief gunstig. - De dalende tendens in het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden die in de jaren tachtig duidelijk waarneembaar was, heeft zich niet doorgezet in de jaren negentig. - Uitgaande van de gerealiseerde daling tussen 1986 en 1998 zou de taakstelling voor het maximale aantal doden in 2010 haalbaar moeten zijn, mits de beleidsinspanningen worden geïntensiveerd; de taakstelling voor het aantal ziekenhuisgewonden ligt nauwelijks binnen bereik. - In Zuid-Holland vallen de meeste verkeersdoden op 50 km/uur-wegen (landelijk is dat op 80 km/uur-wegen); juist op die wegen is sinds 1993 van een daling nauwelijks sprake. - Dat verkeersaders binnen de bebouwde kom relatief onveilig zijn, blijkt ook uit de zogenoemde kencijfers: het aantal verkeersdoden per 100 miljoen motorvoertuigkilometers; hier ligt duidelijk een aandachtspunt voor het beleid. - Bepaalde combinaties van leeftijd en wijze van verkeersdeelname brengen relatief hoge risico's met zich mee, onder andere bepaald door ervaring, vaardigheden en kwetsbaarheid. Kinderen te voet, schoolgaande jeugd op de fiets, 16-24-jarige brom-/snorfietsers, motorrijders tussen 18 en 50 jaar en jonge automobilisten (18-34) springen eruit door een relatief hoge kans op een ernstig ongeval. Ouderen (65+) lopen vooral een verhoogd risico in het verkeer door hun grote lichamelijke kwetsbaarheid. - Kijkend naar typen dodelijke botsingen springen obstakelongevallen en ongevallen waarbij zwaar verkeer of bestelauto's betrokken zijn, er als aandachtspunten uit. - Het alcoholgebruik in Zuid-Holland is hoger dan gemiddeld in Nederland, al zijn er grote verschillen tussen politieregio's. - Hoewel er gemiddeld in Zuid-Holland op 80 km/uur-wegen iets minder hard wordt gereden dan gemiddeld in Nederland, is de mate van overschrijding van snelheidslimieten toch nog fors te noemen. - Waar het om gordelgebruik gaat, steekt Zuid-Holland ongunstig af bij de rest van Nederland. De Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid vertonen grote verschillen in de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden. Complicerende factoren bij de beoordeling hiervan zijn enerzijds de toevalsfluctuaties die met kleine aantallen gepaard kunnen gaan en anderzijds het feit dat niet bekend is hoe de (ontwikkeling van de) registratiegraad verschilt per regio. Daarom is aan te raden om probleemanalyses op regionaal niveau niet uitsluitend te baseren op ongevallencijfers. Aangenomen kan worden dat bepaalde vraagstukken die zich op landelijk en provinciaal niveau voordoen, ook spelen op regionaal niveau. Wel is een regionale analyse aan te raden van de ruimtelijke structuur en de kenmerken en het gebruik van het wegennet; hieruit zijn ongetwijfeld mogelijkheden voor verbetering af te leiden en op te nemen in categoriseringsplannen. Een duurzaam-veilige infrastructuur, versterking van de verkeerseducatie en intensivering van het politietoezicht zijn in te zetten om het verkeer veiliger te maken.Goede samenwerking en daadwerkelijk commitment van alle betrokken partijen zijn daarbij onontbeerlijk.
Rapportnummer
R-2001-12
Pagina's
24 + 6
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.