Verkeersveiligheidstoets Rhoonse Baan

Toets van een nieuw aan te leggen gebiedsontsluitingsweg in de gemeente Albrandswaard
Auteur(s)
Langen, Ir. A.C.B. de
Jaar
In de gemeente Albrandswaard is een tracé bepaald voor een nieuw aan te leggen gebiedsontsluitingsweg vanuit de nieuwbouwwijk Portland. Deze nieuwe weg, de Rhoonse Baan, zorgt voor de ontsluiting van Portland richting Rhoon en de N492 (de Groene Kruisweg, die aansluit op de A15). De Rhoonse Baan ligt grotendeels buiten de bebouwde kom en sluit in Rhoon aan op de Rivierweg. Aan de SWOV is gevraagd of er veiligheidsproblemen ontstaan bij de Rhoonse Baan zoals die nu is ontworpen, en of er veiligheidsgevolgen zijn voor de Rivierweg en de Groene Kruisweg. Hiervoor is een veiligheidstoets uitgevoerd. Het doel van deze toets is verkeersveiligheidsproblemen te herkennen en mogelijke oplossingen voor deze problemen aan te geven. Het gehele tracé en de aansluitende Rivierweg en Groene Kruisweg (tussen de Rivierweg en de aansluiting met A15) zijn aan de hand van checklists onderzocht, die Duurzaam Veilig als uitgangspunt hebben. De belangrijkste conclusies met aanbevelingen zijn: M Er zijn sluiproutes mogelijk. Dit is te voorkomen door bijvoorbeeld het verwijderen van de 'koude' aansluiting (gelijkvloerse kruising waarbij niet afgeslagen mag worden) bij de Achterdijk en de invoegstrook op de Groene Kruisweg. M Langzaam rijdend verkeer kan (ongewenst) de Rhoonse Baan op komen en er is kruisend verkeer (zowel langzaam als snelverkeer) met de Rhoonse Baan. Dit is te verminderen respectievelijk te voorkomen door bijvoorbeeld het verwijderen van de 'koude' aansluiting en het aanleggen van parallelwegen voor de toegang naar woningen. M Automobilisten kunnen (ongewenst) gaan inhalen. Dit is te voorkomen door bijvoorbeeld het plaatsen van scheidingselementen in de middenberm. M De komgrenzen zijn onlogisch geplaatst, namelijk in het midden van een wegvak. De komgrenzen kunnen beter worden verplaatst naar een kruispunt of rotonde. M Door de bochten en hellingen zouden er knikken in het wegbeeld kunnen ontstaan. Dit is te voorkomen door goed te letten op de esthetica van de weg (een rustig wegverloop en overal voldoende zicht). M Er kan met te hoge snelheden worden gereden. Dit is mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld een niet te ruim dwarsprofiel te gebruiken en het karakter van bebouwde kom te versterken door voetgangersvoorzieningen aan te leggen. M De Groene Kruisweg kan de intensiteittoename goed verwerken. Tot slot kan worden gesteld dat het ontwerp van de Rhoonse Baan met de voorgestelde wijzigingen aan de Duurzaam-Veilig-eisen voldoet.
Road Safety Test of the Rhoonse Baan; Test of a new, to be constructed, distributor road in the Borough of Albrandswaard In the Netherlands Borough of Albrandswaard, a route has been determined for a new, to be constructed, distributor road leading from the new estate of Portland. This new road, called the Rhoonse Baan, provides the collector function of Portland in the direction of (the town of) Rhoon and the N492 (the road called Groene Kruisweg) to the A15 motorway. The Rhoonse Baan is mainly rural and, in Rhoon, joins the road called Rivierweg. SWOV was asked whether there would be road safety problems on the Rhoonse Baan as it has been designed, and whether there are safety consequences for the Rivierweg and Groene Kruisweg. To do this, a safety test was carried out. The purpose of this test is to uncover any safety problems and indicate possible solutions to them. The whole route and the connecting Rivierweg and Groene Kruisweg (between the Rivierweg and the connection with the A15) has been studied, using checklists that employ Sustainably Safe as starting point. The most important conclusions and recommendations are: M Short cuts are possible. This can be prevented by, for example, removing the 'cold' connection (intersection at grade on which it is forbidden to turn off) at the Achterdijk road and removing the merging lane on the Groene Kruisweg. M Slow traffic can (unfortunately) get onto the Rhoonse Baan and there is intersecting traffic (slow as well as fast traffic) with the Rhoonse Baan. This can be reduced or prevented by, for example, removing the 'cold' connection and laying on parallel roads for access to dwellings. M Motorists can (unfortunately) overtake. This can be prevented by, for example, installing median barriers. M The urban/rural borders are illogical, viz. in the middle of a road section. The borders can preferably be moved to a crossroads or roundabout. M The bends and slopes could contain horizontal and/or vertical irregularities as seen by a driver. This can be prevented by paying a lot of attention to the aesthetics of the road (a peaceful road course and a good vision everywhere). M People can drive too fast. It is possible to prevent this by, for example, using a cross section that is not too wide and to emphasize the urban character by constructing pedestrian provisions. M The Groene Kruisweg can cope sufficiently with the increase in traffic. Finally, it can be maintained that, with the proposed alterations, the design of the Rhoonse Baan meets the Sustainably Safe requirements.
Rapportnummer
D-2003-1
Pagina's
18 + 5
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.