Aanbevelingen voor politietoezicht op het gebruik van drugs in het verkeer

Author(s)
Houwing, S.
Year

Het is bewezen dat het gebruik van drugs de rijvaardigheid beïnvloedt en dat dit vaak leidt tot een verhoogd ongevalsrisico. Uit recent ziekenhuisonderzoek blijkt bovendien dat bij ongeveer 10% van de ernstig gewonde autobestuurders in Nederland drugs in het spel zijn.

Per 1 juli 2015 gaat er wetgeving van kracht die de aanpak van drugs in het verkeer moet bevorderen. Deze wetgeving houdt in dat er voor vijf verschillende soorten drugs wettelijke limieten komen. Om de voorgestelde wetgeving te gaan handhaven krijgt de Nederlandse politie de beschikking over speekseltesters en over een test op uiterlijke kenmerken en kenmerken van gedrag.

Een test op uiterlijke kenmerken en op kenmerken van gedrag kan gebruikt worden als voorselectie voor de speekseltest voor drugs. De speekseltest is namelijk nog te duur en te tijdrovend om – net als een alcoholtest – bij willekeurige bestuurders in te zetten. Uiteindelijk zal een bloedproef moeten bewijzen dat iemand zodanig onder invloed van drugs aan het verkeer deelnam dat hij als ‘niet meer rijvaardig’ beschouwd moet worden.

Gegeven deze nieuwe mogelijkheden, bevat deze notitie een aantal aanbevelingen voor het toezicht op drugsgebruik in het verkeer. Deze aanbevelingen betreffen zowel de effectiviteit als de voorbereiding en procedure van politietoezicht.

Recommendations for police enforcement of drugs in traffic

The use of drugs has been proved to affect driving skills and to lead to higher risk of crashes. Furthermore, a recent hospital study has found that drugs have played a role in about 10% of the seriously injured drivers in the Netherlands.

On 1 July 2015 legislation will come into effect to help control the use of drugs in traffic. This legislation entails legal limits being set for five different types of drugs. Saliva testers and a test on physical features and behavioural characteristics will be made available to police in the Netherlands to enforce the proposed legislation. 

A test on physical features and behavioural characteristics can be used as a first preselection for the saliva test on drugs. As yet the saliva test is still too expensive and time-consuming for random use like the alcohol test. Eventually a blood test is required to establish that a road user participated in traffic under the influence of drugs to such an extent that his driving skills must be considered to be ‘impaired’.

In the light of these new possibilities, this memo offers a number of recommendations for the enforcement of drug use in traffic. These recommendations concern both the effectiveness and the preparation and procedure of police enforcement.

Report number
R-2014-28
Pages
16 + 1
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.