De Staat van de Verkeersveiligheid

SWOV voert elk jaar een onderzoek uit naar recente verkeersveiligheidsontwikkelingen in Nederland. Deze monitor brengt ontwikkelingen in aantallen verkeersslachtoffers, demografie, voertuigpark en externe factoren in kaart, en kijkt naar verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) en naar genomen maatregelen. 

Provinciale Staat van de Verkeersveiligheid

In de provinciale Staat van de Verkeersveiligheid analyseren we op provinciaal niveau de relevante ontwikkelingen in de verkeersveiligheid. Hierbij gaat het om ontwikkelingen van aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in de provincie - uitgesplitst naar kenmerken zoals vervoerswijze en leeftijd. Deze ontwikkeling wordt afgezet tegen ontwikkelingen in mobiliteit, bevolkingssamenstelling, en andere relevante blootstellingsfactoren.

Ten slotte kijken we ook naar ontwikkelingen in risico-indicatoren die belangrijk zijn in het kader van risicogestuurd werken en verwachte toekomstige ontwikkelingen in aantallen ernstige verkeersslachtoffers.

Verkeersveiligheid in uw regio?

Geïnteresseerd in samenwerking of wilt u dat wij een onderzoek voor u uitvoeren in uw regio? Neem contact met ons op!

Meest recente Staat van de Verkeersveiligheid

De volgende Staat van de Verkeersveiligheid verschijnt eind 2024.