Bepaling van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2012

Author(s)
Bos, N.M.; Bijleveld, F.D.; Stipdonk, H.L.
Year
Het aantal ernstig verkeersgewonden (EVG) in 2012 bedraagt 19.200 plus of min 1.300. Deze schatting is veel onnauwkeuriger dan in eerdere jaren. Dit komt door de slechte kwaliteit van de ongevallenregistratie (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland - BRON) in combinatie met veranderingen in de Landelijke Medische Registratie (LMR). Met de veranderingen in de LMR wordt een verbetering op termijn beoogd. Thans is echter sprake van een overgangsjaar. Veel gegevens ontbreken nog of zijn al geregistreerd volgens een nieuw codeersysteem, waarvoor de verwerking nog niet mogelijk is. De ziekenhuisregistratie van verkeersslachtoffers voor 2013 zal naar verwachting een nauwkeuriger schatting voor dat jaar mogelijk maken. Ook voor de ongevallengegevens in BRON is een verbetering voorzien. Deze zal echter pas in 2015 (voor het aantal gewonden in 2014) tot een nauwkeuriger schatting leiden.
Determining the number of serious road injuries in 2012 The total number of serious road injuries in 2012 amounts to 19 200 plus or minus 1 300. This estimate is far less accurate than the estimates in previous years due to the disappointing quality of the road crash registration BRON (Registered Crashes in the Netherlands) in combination with changes that were made to the National Medical Register (LMR). The changes to the LMR are intended to result in improvement over time. However, the present year is a transition period. Much data is still lacking or has been registered using a new coding system, which until now makes processing the data impossible. The hospital registration of traffic casualties for 2013 is expected to enable a more accurate estimate for that year. Improvement of the BRON crash data is also envisaged. However, this improvement is not expected to result in a more accurate estimate until 2015 (of the number of serious road injuries in 2014).
Report number
R-2013-18
Pages
18
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.