Borgen van verkeersveiligheid bij het aanbesteden van wegen

Review van de aanbesteding van het RWS Zuid-Holland-project A4 Burgerveen-Leiden
Author(s)
Schermers, Ing. G.; Wesemann, mr. P.; Stipdonk, drs. H.L.
Year
De Dienst Zuid-Holland van Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding van de verbreding van de A4 bij Leiden een nieuwe procedure gevolgd. Deze had tot doel om in het kader van het functioneel aanbesteden expliciet aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Inschrijvers konden een fictieve korting op de aanbiedingssom (het geoffreerde bedrag) 'verdienen' bij een hoge waardering van de door hen geoffreerde verkeersveiligheidsmaatregelen. Zo kon hun offerte aantrekkelijker worden dan minder verkeersveilige offertes. Doordat de korting fictief was zou de geselecteerde inschrijver toch gecontracteerd worden voor het oorspronkelijk geoffreerde bedrag, en zou RWS een deel van dit bedrag (de kortingssom) dus doelbewust aan verkeersveilige elementen besteden. RWS Zuid-Holland heeft de SWOV gevraagd te beoordelen: - of deze aanpak bruikbaar is om marktpartijen te stimuleren om verkeersveiligheidsmaatregelen voor te stellen; - of de gekozen waarderingsmethodiek voldoende robuust is; en - of de gekozen methodiek verder geobjectiveerd kan worden. Omdat deze nieuwe procedure wellicht een instrument van kwaliteitszorg kan zijn, heeft de SWOV de voorgelegde vragen in het kader van het lopende onderzoeksproject Kwaliteitszorg beantwoord. De SWOV concludeert dat de introductie van het gunningscriterium verkeersveiligheid een belangrijk middel is om marktpartijen meer aandacht te laten geven aan verkeersveiligheid bij het opstellen van offertes. De methode voor het vaststellen van de zogenoemde vraagspecificatie - een document met functionele eisen en contractbepalingen op grond waarvan marktpartijen hun offertes kunnen opstellen - kan verder geobjectiveerd worden, evenals de methode om de veiligheidseffecten van het wegontwerp in de offertes te beoordelen. Algemene richtlijnen voor de veiligheid van het wegontwerp en verkeersveiligheidsaudits vormen daarbij belangrijke instrumenten. Het algemene beoordelingskader kan ontleend worden aan de OEI-richtlijnen.
Securing road safety when contracting road construction The Division Zuid-Holland of the Directorate-General for Public Works and Water Management has used a new procedure for contracting the widening of the A4 motorway near Leiden. The new procedure paid special attention to road safety in the framework of functional contracting. Tenderers could receive an imaginary discount on the tendered price if they were awarded a high rating for incorporating road safety measures into their design proposals. In this way a tender could be more attractive than those paying less attention to road safety. The discount being imaginary, the selected tenderer would be contracted for the sum quoted originally, implying that the Directorate-General for Public Works and Water Management is dedicating the discounted amount to implementing specific road safety features in the design and construct process. The Directorate-General for Public Works and Water Management, Division Zuid-Holland asked SWOV to assess: - whether this approach can be used to stimulate market parties to suggest road safety measures; - whether the chosen valuation method is sufficiently robust; and - whether the chosen method can be refined. Because this new procedure may be an instrument for ensuring quality in design, SWOV answered these questions in the framework of the present research project Quality assurance. SWOV concludes that the introduction of road safety as a condition for allocation is an important way to force market parties to pay more attention to road safety in drawing up design and construct tenders. The method for determining the so-called tender requirement — a document containing the functional requirements and the contract definitions on the basis of which market parties can draw up their tenders — can be further refined, as can the method to assess the safety effects of the road design in the tenders. General directions for the safety of the road design and road safety audits are important tools in this. The general assessment framework can be derived from the guidelines 'Overview Effects of Infrastructure' (OEI).
Report number
D-2008-15
Pages
17
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.