De stalen RWS-barrier toegepast op het proefterrein van de Rijksdienst voor het Wegverkeer

Een beperkt simulatie-onderzoek
Author(s)
Pol, Ing. W.H.M. van de
Year
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft aanbevolen om op een bepaald traject van de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (nabij Lelystad) de stalen RWS-barrier als afschermvoorziening toe te passen. Het af te schermen baanvak is ongeveer 170 meter lang. De RWS-barrier scheidt twee testfaciliteiten. De SWOV heeft door het uitvoeren van een aantal simulaties de bruikbaarheid van de voorgestelde oplossing getoetst. De SWOV heeft hierbij gebruik gemaakt van het computerprogramma VEDYAC. Er zijn simulaties uitgevoerd met een personenauto en een 10 tons en een 30 tons vrachtauto. Uit de computersimulaties blijkt dat de RWS-barrier de uitgevoerde aanrijdingen goed doorstaat, ook onder de meer ongunstige inrijcondities. Een aanrijding met een personenauto verloopt rustig; de uitbuiging van de barrier blijft beperkt en de ASI-waarde is onder de norm. Bij de aanrijdingen met de vrachtauto's blijkt duidelijk dat de eindverankeringen een wezenlijk aandeel in het omleiden van het voertuig hebben. Bij de 10 tons vrachtauto is er geen sprake van breuk, noch in de barrier zelf, noch in de verankering. Een aanrijding met de 30 tons vrachtauto op circa 50 meter voor de eindverankering veroorzaakt wel breuk, zowel in de verankering als in de barrier. Geconcludeerd is, dat de voorgestelde voorziening (de 170 meter lange RWS-barrier alleen aan de uiteinden verankerd) een beperkte werkingslengte heeft. De grootte van de uitbuiging van de barrier beperkt de bruikbaarheid van de testfaciliteit achter de barrier. Een aanrijding met een 30 tons vrachtauto toont aan, dat de RWS-barrier met elk element verankerd een betere en toereikende oplossing is. Daarmee wordt namelijk de invloed van de aanrijding op de opvolgende elementen snel kleiner; de effectieve werkingslengte van de barrier wordt daardoor veel groter. Aanbevolen wordt dan ook om elk element van de RWS-barrier te verankeren, teneinde de barrier ook bij de meest ongunstige botsomstandigheden te kunnen laten voldoen aan de gestelde eisen
The steel RWS barrier applied to the proving ground of the Ministry of Transport Industries The Construction Department of the Ministry of Public Works has recommended that a certain section of the test course of the Department of Road Transport (near Lelystad) be fitted with the steel RWS barrier to serve as a protective shield. The section of road to be screened off is about 170 m in length. The RWS barrier divides two test facilities. The SWOV has assessed the practicability of the proposed solution by performing a number of simulations utilising the computer programme VEDYAC. Simulations were conducted with a passenger car and with two lorries weighing 10 ton and 30 ton, respectively. The computer simulations show that the RWS barrier is well able to withstand the collisions performed, also under the most favourable angle of approach. A collision with the passenger car occurs sedately; the distortion of the barrier is minor and the ASI value remains below the standard value. With the lorry collisions, it is clear that the end anchor plays an important role in deflecting the vehicle. With the 10 ton lorry, there is no question of breakage, either in the barrier itself or in the anchoring of the barrier. A collision with the 30 ton lorry does lead to fracture, both in the anchoring and in the barrier, at approx 50 m from the end anchor. It is concluded that the proposed facility (which anchors the 170 m long RWS barrier only at the extremities) has a limited effective length. Thedegree of distortion of the barrier restricts the practicability of the test facility behind the barrier. A collision with a 30 ton lorry indicated that if the RWS barrier is anchored at each element, this offers a better and more satisfactory solution, since the influence of the collision on the adjacent elements is reduced; the effective working length of the barrier therefore becomes much longer. It is therefore recommended to anchor each element of the RWS barrier so that it may meet the specified requirements, even under the most unfavourable collision conditions
Report number
R-95-64
Pages
20 + 53
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.