Een SWOV-database Wegkenmerken

Stand van zaken en verdere ontwikkeling
Author(s)
Schermers, G.; Duivenvoorden, C.W.A.E.
Year
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een database ter ondersteuning van onderzoek naar de relatie tussen verkeersveiligheid en infrastructurele- en verkeerskenmerken van wegvakken en kruispunten. Deze relaties kunnen worden beschreven met ongevallenmodellen (Accident Prediction Models, APM's) en ook aan de hand van effectstudies. De kenmerken van de 80km/uur-gebiedsontsluitingswegen van de provincies Gelderland en Drenthe zijn door de SWOV geïnventariseerd. Een dergelijke inventarisatie van het gehele Nederlandse wegennet was binnen de gestelde tijdsperiode en met de gegeven financiële middelen niet mogelijk. Los van de SWOV-inventarisatie hebben sommige provinciale wegbeheerders (Limburg, Friesland) en het Rijk hun eigen inventarisaties uitgevoerd. De SWOV heeft deze bestanden gecontroleerd op compatibiliteit en betrouwbaarheid. Vanwege verschillen in de definities van wegkenmerken was het helaas niet mogelijk deze bestanden samen te voegen met de SWOV-bestanden. De wegkenmerkendatabase bevat nu wegkenmerken van kruispunten en wegvakken, intensiteiten op wegvakken en ongevallen op wegvakken en kruispunten van vrijwel alle provinciale 80km/uur-wegen in de provincies Drenthe en Gelderland. De kenmerken zijn volledig gecontroleerd, en het bestand kan nu door de SWOV worden gebruikt om analyses mee uit te voeren. Een kanttekening hierbij is dat er veel wegvakken zijn met relatief weinig of geen ongevallen. Hoe meer wordt gedisaggregeerd, des te groter wordt dit probleem. Dit probleem kan (deels) worden verholpen door meer wegen in het bestand op te nemen, de wegvakken langer te maken of anders te definiëren en/of meerdere jaren mee te nemen in de analyse. Gegevens over verkeersintensiteiten zijn een essentieel onderdeel van de wegkenmerkendatabase; die zijn echter niet altijd voorhanden. Op wegvakken van rijks- en provinciale wegen worden meestal structureel verkeerstellingen verricht. Op kruispunten worden slechts incidenteel tellingen verricht. Dit geldt ook voor de meeste wegvakken op de overige wegen (gemeentelijke 80-/50-/30km/uur-wegen en 60km/uur-waterschapswegen). Voor de verdere ontwikkeling van APM's voor kruispunten en de overige wegtypen is het noodzakelijk dat er structureel verkeerstellingen worden uitgevoerd. Hiervoor is de SWOV afhankelijk van de wegbeheerders in Nederland. Op dit moment lijkt de database kansrijk, maar de SWOV wil graag dat het bestand wordt uitgebreid. De wegkenmerkendatabase moet uiteindelijk een hulpmiddel zijn om meerdere onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Dan lijkt het logisch dat de database onafhankelijk van de specifieke vraag wordt opgebouwd, en idealiter wordt het gehele wegennetwerk in de database opgenomen. Hiermee kan de database diverse soorten onderzoek ondersteunen, bijvoorbeeld onderzoek naar effecten van maatregelen en ook naar relaties tussen wegkenmerken en verkeersveiligheid. De SWOV heeft de ambitie om de relaties tussen wegontwerp en verkeersveiligheid beter te onderbouwen. Deze ambitie wordt gesteund door het CROW, dat actief aan dit proces wil deelnemen door de kennis te benutten in haar (ontwerp)richtlijnen. Ook de wegbeheerder heeft hierin een belang. Dit soort kennis helpt bij het onderbouwen van de keuzes die worden gemaakt in het ontwerpproces. Door samenwerkingsverbanden kan de SWOV beschikken over de benodigde data, terwijl de wegbeheerder gebruik kan maken van de gegenereerde kennis. Bovendien kan de wegbeheerder gebruikmaken van deze samenwerking om nieuwe ontwerpdilemma's en onderzoeksonderwerpen aan te kaarten.
A SWOV database of road characteristics; State of affairs and further development This projects aims to develop a database to support research into the relation between road safety and infrastructural and traffic characteristics of road sections and intersections. These relations can be described by crash models (Accident Prediction Models, APMs) and also by effect studies. SWOV has made an inventory of the characteristics of the 80km/h distributor roads in the Dutch provinces of Gelderland and Drenthe. Such an inventory of the entire Dutch road network was not possible within the given time frame and financial resources. Separate from the SWOV inventory, some provincial road authorities (Limburg, Friesland) and the government have conducted their own inventories and compiled a database of these. SWOV checked thecompatibility and reliability of these files. Unfortunately differences in how the road characteristics were defined made it impossible to combine these files with the SWOV files. The SWOV road characteristics database now contains road characteristics of intersections and road sections, traffic volumes on road sections and crashes on road sections and intersections of practically all regional 80 km/h roads in the provinces of Drenthe and Gelderland. The characteristics have been examined in their entirety and the database can now be used to carry out analyses. It should be noted here that there are many road sections with relatively few crashes or no crashes at all. This problem becomes larger as disaggregation increases. This can partly be remedied by including more roads in the database, by increasing the length of the road sections or using a different definition of road sections, and/or by carrying out the analysis over multiple years. Data on traffic volumes is an essential part of the road characteristics database; however, this data is not always available. On road sections of national and regional roads, traffic counts are done structurally. i.e. permanent counts or regular short term counts. At intersections traffic counts are only carried out incidentally. This is also the case for most municipal roads (80/50/30 km/h) and roads under Water Board authority (60 km/h). Structural traffic counts are required for further development of APMs for intersections and the other road types. SWOV has to rely on the road authorities in the Netherlands to obtain this data. At present the database seems to offer opportunities, but SWOV would like it to be extended. The road characteristics database should eventually be a tool to find answers to different research questions. It then seems appropriate that the database is constructed independent of the specific question, and ideally the entire road network will be included in the database. This will make the database suitable for the support of different types of research, e.g. research into the effects of measures and also research into the relationships between road characteristics and road safety. It is SWOV's ambition to create better support for the relations between road layout and road safety. This ambition is supported by the Dutch Information and Technology Platform for Infrastructure, Traffic, Transport and Public space CROW, which wants to actively contribute to this process by using the knowledge in its guidelines for road design. The road authorities also have an interest. This kind of knowledge helps to create a basis for the choices that are made in the design process. Cooperation can provide SWOV with access to the necessary data, while the road authority can make use of the knowledge that is generated. Furthermore, the road authority can make use of the cooperation to bring forward new design dilemmas and research subjects.
Report number
D-2010-7
Pages
34 + 18
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.