Ervaringen met Advanced Cruise Control in een korte praktijkproef

Author(s)
Oei, Ir. H.L.
Year
Advanced Cruise Control (ACC) is een ‘gewone’ cruise control, waarbij de gewenste rijsnelheid handmatig wordt ingesteld, maar waarbij óók rekening wordt gehouden met de volgtijd ten opzichte van een voorliggend voertuig. Wordt deze volgtijd kleiner dan een in te stellen kritische drempelwaarde, dan remt het systeem het voertuig geleidelijk af. Indien het voorliggend voertuig er niet meer is, of de volgtijd groter is dan de drempelwaarde, dan wordt de ingestelde snelheid weer aangehouden. Ook bij een te grote naderingssnelheid van een voorligger wordt afgeremd. Dit afremmen kan gebeuren door gas terugnemen, terugschakelen (bij automatische transmissie) of in werking stellen van de remmen. Een ACC-systeem is bedoeld voor gebruik op wegen buiten de bebouwde kom onder niet-overbelaste condities. Het systeem is niet bedoeld om onder kritische omstandigheden een botsing te voorkomen, het is dus geen anti-botssysteem. De bestuurder blijft bij het gebruik van een ACC-systeem de eindverantwoordelijkheid dragen; hij kan het systeem op elk moment buiten werking stellen. Er is veel onderzoek gedaan naar het gebruik van ACC en eventuele effecten op de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld met computersimulaties, met proefpersonen in rijsimulatoren, en in enkele experimenten op een proefterrein of op de weg. Deze experimenten zijn echter alle gedaan met experimentele ACC. Voor zover bekend is er nog geen onderzoek verricht in Nederland of in Europa naar het gebruik van fabrieksmatig ingebouwde ACC in het werkelijke verkeer. Om die reden is een verkennend onderzoek gedaan met ACC in een Nissan Primera, die welwillend ter beschikking is gesteld door NISSAN Nederland BV. Doel is een indruk te krijgen van de eerste ervaringen met ACC, en deze in het licht te stellen van wat er daarover uit de literatuur bekend is. Deze indruk kan mede richting geven aan noodzakelijk vervolgonderzoek. Er deden tien personen mee met het experiment, gerecruteerd uit de directe omgeving van de SWOV. De testritten duurden tussen een en twee uur. Na de testrit werd een enquêteformulier ingevuld. De enquêtevragen werden afgeleid uit de literatuur en voorafgaande testritten. Vanwege de selecte steekproef en de geringe omvang hebben de resultaten een indicatief karakter. In het algemeen werd het ACC-systeem positief beoordeeld en was er draagvlak voor het systeem. Het handboek werd positief beoordeeld. Het bedieningsgemak van de knoppen eveneens. De plaats van het display, rechts boven op het dashboard, werd minder positief bevonden; de aandacht werd hierdoor afgeleid. Ook de leesbaarheid vond men minder goed. Voorkeur werd gegeven aan de korte volgtijd. De meerderheid vond dat ACC de aandacht niet doet verslappen en de rijtaak verlicht. Bij snelle nadering tot een langzaam rijdende voorligger remt het ACC-systeem vrij laat en hard; de bestuurder is geneigd eerder af te remmen. Bij inhalen was de acceleratie van het ACC-systeem vrij traag, waardoor de neiging bestond zelf te accelereren. Aanbevolen wordt met het handboek een cd-rom of dvd mee te geven, waarmee interactief achter de computer een proefrit met ACC kan worden gemaakt. Een betere plaats voor het display is waar bij de meeste auto’s de snelheidsmeter is gepositioneerd. De symbolen op het display dienen groter en duidelijker te worden gemaakt. Indien de bestuurder zelf remt en niet wacht op het systeem, kan het remsysteem van ACC dienen als secundair remsysteem; dit systeem treedt in werking in het geval dat de bestuurder dit nog niet heeft gedaan. De verwachting is dat hiermee de veiligheid wordt bevorderd. De bestuurder dient bij inhalen zelf te accelereren, indien de acceleratie van het ACC-systeem tekortschiet, om achterliggers niet onnodig te hinderen. Tot slot wordt aanbevolen een vervolgonderzoek te verrichten waarbij ACC- systemen van verschillende autofabrikanten worden beproefd, gedurende een langere periode en met meer proefpersonen.
Experiences with Advanced Cruise Control in traffic; a limited experiment Advanced Cruise Control (ACC) is an ordinary cruise control in which the desired speed is installed manually, but in which the headway time to the vehicle in front is also taken into account. If the headway time becomes less than the installed critical threshold value, the system brakes the vehicle gradually. If the vehicle in front is no longer there, or the headway time is greater than the threshold value, the installed speed is again resumed. If the vehicle in front approaches at too high a speed, the system also brakes. This braking can occur by reducing speed, changing to a lower gear (in automatic gearboxes), or using the brakes. An ACC system is meant for use on rural roads during quiet periods. The system is not meant to avoid collisions during critical circumstances; it is nót an anti-collision system. While using an ACC system, the driver keeps the final responsibility; he/she can disengage the system at any time. Much research has been done in the use of ACC and any road safety effects, for example using computer simulations, with subjects in driving simulators, and in some experiments on a driving range or on the road. However, these experiments were all carried out with an experimental ACC. As far as we know, no research in the Netherlands or elsewhere in Europe has been done with a factory-installed ACC in real traffic. For this reason an explorative study was done with ACC in a Nissan Primera, that was willingly supplied by NISSAN Netherlands Ltd. The purpose was to get an impression of the first experiences with ACC, and to compare them with what was known from scientific reports. This impression can help indicate necessary supplementary research. Ten people participated in the experiment, and these were recruited from and via SWOV personnel. The test journeys lasted between one and two hours. After the test journey, a questionnaire was completed. The questions included were derived from the reports and previous test journeys. Because of the select sample and its limited size, the results only have an indicative character. In general, the ACC system was judged positively and it enjoyed support. The guidebook was judged positively, as was the ease of the switches. The position of the display, on the right-hand side above the dashboard, was found to be less positive; it distracted the attention. The legibility was also found not to be so good. Preference was given to a short headway time. The majority were of the opinion that ACC did not decrease the attention, but did ease the driving task. When rapidly approaching a slowly moving vehicle in front, the ACC system braked rather late and hard; the driver tends to brake earlier. When overtaking, the acceleration of the ACC system was rather sluggish, whereby there was the tendency to accelerate self. We recommend supplying a cd-rom or DVD with the guidebook, making it possible to conduct a test drive interactively behind a computer. A better position for the display is where, in most cars, the speedometer is situated. The symbols on the display should be larger and clearer. If the driver himself brakes and does not wait for the system, the brake system of ACC can serve as a secondary one. This brake system starts to work if the driver has not yet done so. With this, it is expected that safety will be promoted. When overtaking, the driver should accelerate to avoid unnecessarily hindering vehicles behind if the ACC acceleration is insufficient. Finally, we recommended that supplementary research be conducted in which ACC systems of various car manufacturers are tested during a longer period and with more participants.
Report number
D-2003-4
Pages
20
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.