Haalbaarheid van een landelijk dekkend alcoholmeetnet

Onderzoek van I&O Research en SWOV naar de haalbaarheid van een landelijk dekkend alcoholmeetnet
Author(s)
I&O Research; SWOV
Year

In de ‘oneven’ jaren voert I&O Research het reguliere onderzoek Rijden onder Invloed uit. Met behulp van het tweejaarlijkse Rijden onder Invloed (ROI)-onderzoek kan de ontwikkeling in het rijden onder invloed worden gemonitord over de tijd heen. Naast de dataverzameling van de concentratie alcohol omvat het ook demografische achtergrondgegeven zoals leeftijd, geslacht en aantal passagiers. Binnen het huidige contract dat loopt tot en met 2019 is in de even jaren ruimte -waarin het ROI-onderzoek niet wordt uitgevoerd- voor zogenaamd doelgroepenonderzoek.

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het doelgroepenonderzoek 2018. Het doel van dit onderzoek was het bezien of het mogelijk is om een landelijk dekkend alcoholmeetnet uit te rollen. Een alcoholmeetnet is bedoeld om het gebruik van alcohol in de tijd te monitoren. Wanneer meerdere regio’s op een uniforme manier gegevens verzamelen kunnen de resultaten ook onderling tussen verschillende regio’s worden vergeleken.

Om te bezien of de uitrol van een dergelijk meetnet mogelijk is, zijn diverse stappen uitgevoerd, uit te splitsen in een kwalitatief en kwantitatief deel. Hiermee wordt nagegaan in hoeverre een landelijke dekkend alcoholmeetnet kan worden opgezet. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV waarbij I&O Research het kwalitatieve deel en SWOV het kwantitatieve deel van het onderzoek voor haar rekening heeft genomen.

Pages
30
Publisher
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Delft

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.