Het Highway Safety Information System van de FHWA

Beschrijving van een Amerikaanse onderzoeksdatabase en beoordeling of de gedachte hierachter ook bruikbaar is voor Nederland en de SWOV
Author(s)
Reurings, Dr. M.C.B.
Year
Het onderzoeksprogramma 2007-2010 van de SWOV bestaat uit tien deelprogramma's, waarvan Wegen en Verkeer er een is. Dit programma is er onder andere op gericht kennis te leveren over de invloed van weg- en verkeerskenmerken op de verkeersveiligheid. Met deze kennis kan de infrastructuur dan verder verbeterd worden. Onderzoeksdatabase is een project van Wegen en Verkeer. In dit project moeten gegevens verworven worden waarmee onderzoek gedaan kan worden naar de effecten van weg- en verkeerskenmerken op de verkeersveiligheid. De kwaliteit en hoeveelheid van zulke gegevens beslissen in belangrijke mate hoe precies eventuele effecten bepaald kunnen worden. Het gaat in dit project dus om het ontwikkelen van een gegevensbestand waarin kenmerken zijn vastgelegd van zowel wegen en het verkeer daarop, als de ongevallen die erop plaatsgevonden hebben. In de Verenigde Staten is een dergelijk bestand al sinds eind jaren tachtig beschikbaar: het Highway Safety Information System (HSIS). Het HSIS is onderdeel van een programma van de Federal Highway Administration (FHWA), waarin kennis omtrent verkeersveiligheid ontwikkeld moet worden. In het HSIS zijn weg-, ongevallen- en verkeersgegevens opgenomen van negen staten: Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Utah, California, North Carolina, Washington State en Ohio. Sinds 2006 zijn er ook twee gemeenten in het HSIS beschikbaar, te weten Bangor in Maine en Charlotte in North Carolina. De gegevens die de staten en gemeenten aan het HSIS leveren, worden niet specifiek voor het HSIS verzameld door de staten. Het HSIS voegt alleen bestaande bestanden bij elkaar. Aangezien het HSIS kenmerken lijkt te bezitten die wenselijk zijn voor de onderzoeksdatabase van de SWOV, is er een verkennende studie uitgevoerd naar dit systeem. De resultaten staan in dit rapport. Het HSIS bevat acht gegevensbestanden, namelijk bestanden met: - ongevallengegevens; - wegkenmerken; - verkeersgegevens; - gegevens over het horizontaal en verticaal alignement; - voertuigkenmerken; - kruispuntkenmerken; - gegevens over knooppunten; - gegevens over geleiderails. Alleen de eerste drie zijn voor alle negen staten gevuld. In de bestanden is een groot aantal gegevens geregistreerd. In iedere staat gaat de verzameling van gegevens grofweg op dezelfde manier. Iedere staat heeft een bestand met wegkenmerken die bijgehouden wordt op basis van ontwerp- en onderhoudstekeningen en in de meeste gevallen ook op basis van inventarisaties in het veld. Ongevallengegevens worden verzameld door de verschillende politiedepartementen en aan een weglocatie toegekend door een verkeers- en vervoersafdeling van de betreffende staat. Iedere staat heeft ook een uitgebreid telprogramma, wat bestaat uit een groot aantal telpunten waar permanent of gedurende een korte tijd het verkeer geteld wordt. Het HSIS wordt niet beheerd door de FHWA zelf, maar door het Highway Safety Research Centre (HSRC) en door LENDIS Corporation. Zij zorgen voor de jaarlijkse verzameling van de gegevens en zetten alles om in SAS-files. Vervolgens worden daarop kwaliteitscontroles uitgevoerd. Ook leveren zij specifieke gegevens aan onderzoekers die daarom vragen. Sinds 1997 zijn er meer dan 300 aanvragen geweest. De gegevens in het HSIS worden gebruikt voor verschillende onderzoeken die verschillende producten opleveren. Over onderzoek dat uitgevoerd wordt door HSIS-personeel in opdracht van de FHWA worden korte rapportjes geschreven. In totaal zijn er sinds 1993 23 van dergelijke rapporten verschenen; de onderwerpen variëren van het bepalen van het effect van ribbelmarkering tot een studie naar schuld en onveilig rijgedrag bij botsingen tussen auto's en vrachtwagens. Ook worden er artikelen gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften, waarin gebruikgemaakt wordt van gegevens uit het HSIS. Sommige van deze artikelen bekijken een specifiek verkeersveiligheidsprobleem, bijvoorbeeld veiligheid bij werk in uitvoering, terwijl andere artikelen gegevens uit het HSIS gebruiken om nieuwe theorieën voor ongevallenmodellen te ontwikkelen. HSIS-gegevens worden ook gebruikt door verkeersveiligheidsinstituten zoals de AAA Foundation for Traffic Safety en het Insurance Institute for Highway Safety. Ten slotte zijn er binnen het HSIS-programma ook verkeersveiligheidsinstrumenten ontwikkeld: GIS Safety Analysis Tools en de Pedestrian and Bicycle Analysis Tool. Uit dit rapport volgt dat een onderzoeksdatabase van het type HSIS zeer geschikt zou kunnen zijn voor het programma Wegen en Verkeer. Het HSIS heeft overeenkomsten met Wegkenmerken+, een applicatie gebaseerd op het Nationaal Wegenbestand (NWB), die het mogelijk maakt om informatie over weg- en verkeerskenmerken op te slaan en te raadplegen. Toch lijkt Wegkenmerken+ niet geschikt om op korte termijn al te fungeren als de gewenste onderzoeksdatabase. Dit komt door de volgende eigenschappen van Wegkenmerken+: - Het bevat een klein aantal wegkenmerken vergeleken met het HSIS; daarentegen is het wel de bedoeling om 100% van de wegen in Nederland erin op te nemen, dit in tegenstelling tot in het HSIS. - Het is nog niet compleet ingevuld, alhoewel er wel een positieve ontwikkeling gaande is als gevolg van een aansporende brief van de minister. - Omdat Wegkenmerken+ is gebaseerd op het NWB, zijn kenmerken per rijbaan en niet per weg geregistreerd. Om analyses op wegniveau uit te voeren, zullen de gegevens per rijbaan eerst omgezet moeten worden naar gegevens per weg. - Wanneer een kenmerk op een wegvak in werkelijkheid twee waarden heeft (halverwege het wegvak verandert bijvoorbeeld de kantmarkering), kan er toch maar één waarde in Wegkenmerken+ geregistreerd worden. - Het is lastig om kruispunten uit het NWB, en dus ook uit Wegkenmerken+, te selecteren. Aangezien Wegkenmerken+ (nog) niet goed voldoet aan de wensen die gelden voor de onderzoeksdatabase, wordt aangeraden een studie uit te voeren naar de haalbaarheid van een dergelijke database. Deze studie moet uit de volgende stappen bestaan: - onderzoeken of er naast HSIS nog andere voorbeelden van dergelijke bestanden in het buitenland gebruikt worden (MOLASSES in het Verenigd Koninkrijk); - bepalen welke wegkenmerken er ten minste in de onderzoeksdatabase opgenomen moeten worden; - bepalen uit hoeveel wegvakken de onderzoeksdatabase zou moeten bestaan zodat er zinnige analyses mee uitgevoerd kunnen worden; - een pilotstudie uitvoeren om te zien of de gewenste gegevens sowieso wel verzameld kunnen worden en wat daar allemaal bij komt kijken.
The Highway Safety Information System of the FHWA; Description of an American research database and assessment of whether the underlying idea is also useful for the Netherlands and SWOV SWOV’s research programme 2007-2010 consists of ten sub-programmes, and Roads and Traffic is one of them. This programme, among other things, aims at providing knowledge on the effects of road and traffic characteristics on road safety. Through this knowledge, the infrastructure can be further improved. Research database is a project within Roads and Traffic. In this project, data needs to be acquired for research into the effects of road and traffic characteristics on road safety. The quality and quantity of such data decide to an important degree how accurately possible effects can be determined. Therefore this project focuses on the development of a database in which characteristics of roads and the traffic on them, as well as the crashes that occur on these roads, are registered. Such a database has already been available in the United States since late 1980s: the Highway Safety Information System (HSIS). The HSIS is part of a program of the Federal Highway Administration (FHWA), in which knowledge concerning road safety should be developed. In the HSIS, road, crashes and traffic data of nine states are registered: Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Utah, California, North Carolina, Washington State and Ohio. Since 2006, two urban centres have also been available in the HSIS, namely Bangor in Maine and Charlotte in North Carolina. The data that the states and municipalities provided to the HSIS is not specifically collected for the HSIS; it only uses and combines existing data. Since the HSIS appears to have characteristics that are desirable for the research database of SWOV, a pilot study to this system was performed. The results are in this report. The HSIS contains eight databases, namely databases containing: - crash data; - roadway inventory; - traffic data; - data on horizontal and vertical alignment; - vehicle characteristics; - intersection characteristics; - data on interchanges; - data on guardrails/barriers. Only the first three databases have been completed for all nine states. In the databases, a large number of data has been registered. In every state, the collection of data is roughly done in the same way. Every state has a database with road characteristics, that is kept up to date using design and maintenance plans, and, in most cases, also using field inventories. Accident data is gathered by the various police departments and allocated to a road section by the traffic and transport department of the state concerned. Every state also has an extensive counting programme which exists of a large number of count stations where the traffic is counted continuously or during a short period of time. The HSIS is not managed by the FHWA itself, but by the Highway Safety Research Centre (HSRC) and by LENDIS Corporation. They take care of the yearly data collection and conversion into SAS files on which, subsequently, quality checks are performed. On request, they also provide researchers with specific data. Since 1997, there have been more than 300 requests. The data in HSIS is used in various studies that deliver different products. FHWA requests HSIS employees to write summary reports on their research. A total of 23 such reports have appeared since 1993; the subjects vary from determining the effect of rumble strips to a study of fault and unsafe driving behaviour in crashes between cars and lorries. HSIS data is also used in papers that are published in peer-reviewed journals. Some of these papers discuss a specific road safety problem, for example safety at road works, while other articles use HSIS data for developing new theories on crash models. HSIS data is also used by road safety institutes, such as the AAA Foundation for Traffic Safety and the Insurance Institute for Highway Safety. Finally, safety analysis tools have also been developed within the HSIS programme: GIS Safety Analysis Tools and the Pedestrian and Bicycle Analysis Tool. The present report shows that a research database of the HSIS type could be very suitable for the programme Roads and Traffic. The HSIS has similarities with Wegkenmerken+, an application based on the National Road Database, which makes it possible to file and consult information on road and traffic characteristics. However, in the short term, Wegkenmerken+ does not yet seem suitable for use as the desired research database. This is due to the following characteristics of Wegkenmerken+: - It contains a small number of road characteristics compared to the HSIS; however, other than the HSIS, the objective is to include 100% of the Dutch roads. - It is not yet complete, although there are positive developments as a result of a prompting letter from the Minister of Transport. - Because Wegkenmerken+ is based on the National Road Database, characteristics are registered per carriageway and not per road. In order to be able to make analyses on road level, data by carriageway first has to be converted into data by road. - When a characteristic on a road section has two values (for example, the edge marking changes halfway the road section), only one value can be registered in Wegkenmerken+. - It is difficult to select intersections from the National Road Database, and therefore also from Wegkenmerken+. Since Wegkenmerken+ does not (yet) meet the requirements for the research database, a feasibility study for such a database is recommended. This study should consist of the following steps: - investigate if, besides the HSIS, other such databases are used internationally (MOLASSES in the United Kingdom); - determine which road characteristics should at the least be included in the research database; - determine the how many road sections the research database should contain to allow useful analyses being performed; - perform a pilot study to investigate whether it is at all possible to collect the desired data and what efforts this involves.
Report number
D-2008-13
Pages
58 + 3
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.