Invloedsfactoren voor rijden onder invloed van alcohol en regionale verschillen daarin

Een verkennende analyse
Author(s)
Bijleveld, F.D.; Houwing, S.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Bos, N.M.
Year
Sinds de jaren zeventig wordt in Nederland onderzoek uitgevoerd naar rijden onder invloed van alcohol in weekendnachten. Mede op basis van de resultaten van dat onderzoek kan de invloed van verschillende maatregelen op de trend van het alcoholgebruik in Nederland ingeschat worden. Ook verschillen tussen regio’s wat betreft rijden onder invloed worden met behulp van dit onderzoek zichtbaar. Of deze regionale verschillen systematisch zijn of het gevolg zijn van toevalsfluctuaties dan wel verschillen in de steekproef, is nog niet onderzocht. Evenmin is er gekeken naar welke factoren mogelijk een rol spelen bij regionale verschillen in alcoholgebruik in het verkeer. In deze verkennende studie is allereerst onderzocht of er op basis van de gegevens van 2010 inderdaad van regionale verschillen in rijden onder invloed gesproken kan worden. Na correctie voor verschillen in dag en tijdstip van de alcoholmetingen, en voor verschillen in geslacht en leeftijd van de gecontroleerde automobilisten, bleken er op basis van een logistische regressieanalyse verschillen te bestaan tussen provincies. Bij nadere inspectie bleken alleen de provincies Noord-Holland en Groningen af te wijken van de overige provincies. Noord-Holland had in het jaar 2010 een hoger aandeel automobilisten onder invloed (0,5g/l alcohol of meer), terwijl in Groningen dit aandeel juist lager lag dan gemiddeld. De overige provincies wijken na correctie niet meer significant van elkaar af. Vervolgens is er een tweede logistische regressieanalyse uitgevoerd met factoren die mogelijk een rol spelen bij deze regionale verschillen. Op basis van de uitkomsten lijken dit de volgende factoren te zijn: - handhavingsinspanning (meer handhaving ging samen met minder alcoholgebruik in het verkeer); - verstedelijkingsgraad (een hogere verstedelijkingsgraad ging samen met meer alcoholgebruik in het verkeer); - aanwezigheid van uitgaansgelegenheden (een hogere dichtheid van uitgaansgelegenheden ging samen met meer alcoholgebruik in het verkeer); en een - factor gebaseerd op levensstijl, religie en attitudes (een hoger aandeel mensen dat aangeeft nooit te drinken en een hoger aandeel aanhangers van bepaalde geloofsovertuigingen gingen samen met minder alcoholgebruik in het verkeer). Van deze factoren is de handhavingsinspanning door middel van beleid te sturen. De data waarop dit onderzoek is gebaseerd komen uit verschillende bronnen die (op een enkele uitzondering na) niet bedoeld zijn voor verkeersveiligheidsonderzoek. De uitkomst van de analyses is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit en het aggregatieniveau van de aanwezige data. Dit moet dan ook gezien worden als een belangrijke beperking van dit onderzoek. Op dit moment zijn er echter geen betere gegevens voorhanden. Het is aan te bevelen om dit onderzoek een later jaar te herhalen om de resultaten van deze verkennende studie met behulp van meer data te valideren en hopelijk te ondersteunen. Ook kan daarmee de rol van toevallige afwijkingen in de data worden verkleind.
Influence factors of driving under the influence of alcohol and their regional differences; An exploratory analysis Since the 1970s, studies are made in the Netherlands into driving under the influence of alcohol during weekend nights. Partly based on the results of these studies, the influence of different measures on the trend of alcohol use in the Netherlands can be estimated. Differences between regions concerning driving under the influence are also made visible by these studies. Whether these differences are systematic or caused by random fluctuations or differences in the sample, has not yet been investigated. Nor was examined which factors may play a role in regional differences concerning the use of alcohol in traffic. This exploratory study first of all investigated whether the data of 2010 indeed support the existence of regional differences concerning driving under the influence. After correction for differences in day of the week and time of day on which the alcohol tests were taken, and for differences in gender and age of the drivers who were tested, a logistic regression analysis indicated differences between provinces. Closer examination indicated that only the provinces Noord-Holland and Groningen differed from the other provinces. In the year 2010, Noord-Holland had a greater share of drivers under the influence (0,5g/l alcohol or more), whereas in the province Groningen the share was smaller than average. After correction the other Dutch provinces no longer show any significant differences. Then a second logistic regression analysis was carried with factors that may play a role in these regional differences. The findings indicate a number of possible factors: - enforcement level (a higher enforcement level coincides with a lower alcohol consumption level in traffic); - urbanization level (a higher urbanization level coincides with a higher alcohol consumption level in traffic); - presence of places of entertainment (higher density of places of entertainment coincides with a higher alcohol consumption level in traffic); and a - factor based on lifestyle, religion and attitudes (a greater share of people who say they never drink and a greater share of followers of certain faiths coincided with a lower alcohol consumption level in traffic). The enforcement level is the only factor that can be influenced by policy. The data used as a basis for this study has been provided by different sources which (with only a few exceptions) are not intended for road safety research. The results of the analyses are largely dependent on the quality and the aggregation level of the available data. This must therefore be considered as an important limitation of the present study. Presently, however, no better data is available. It is advisable to repeat this study in a later year to have more data available to validate and hopefully support the results of the present exploratory study. This can also limit the role of random fluctuations in the data.
Report number
D-2013-8
Pages
32 + 8
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.