Literatuuronderzoek voertuigkering H4-niveau

Een literatuurstudie naar voertuigkeringen beproefd op H4-niveau volgens prEN 1317-1 en prEN 1317-2.
Author(s)
Pol, Ing. W.H.M. van de
Year
Er zijn nog niet veel proeven op ware schaal op H4-niveau uitgevoerd volgens de prEN1317-1norm en de prEN 1317-2-norm. Daarom zijn in de literatuur maar enkele H4-proeven te vinden. Behalve deze H4-proeven, zijn er volgens de literatuur ook proeven op ware schaal uitgevoerd met zware voertuigen die niet specifiek aan het H4-niveau voldoen. Deze proeven wijken af van de H4-proeven uit de prEN 1317-1- en prEN 1317-2-norm, door een andere massa van het voertuig en een iets afwijkende botssnelheid en/of botshoek. Gezien het beperkte aantal proeven op H4-niveau, zijn deze afwijkende proeven toch meegenomen in deze studie. De botsenergie moet wel van gelijke orde-grootte zijn. Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: -Zware voertuigkeringen kunnen zowel in staal als in beton worden uitgevoerd. Van beide materialen zijn voorbeelden van constructies gevonden, die voldoen aan het gewenste H4-niveau. -Voor constructies met een beperkte breedte verdient beton de voorkeur boven staal. -Voor constructies met een grotere breedte verdient staal de voorkeur boven beton. -De gevonden zware voertuigkeringen zijn hoger dan de huidige constructies. Voertuigkeringen met een hoogte van ongeveer 1,3 meter blijken goede resultaten te geven. Bij een hoogte van ongeveer 1,0 meter vinden nog roll-overs (kantelen) van voertuigen plaats. -De hoogten van de constructies van 1,3 meter hebben een gunstig effect op het tegenhouden van ladingen. -De schade bij aanrijdingen met een stalen constructie blijkt veel groter dan de schade bij betonnen keringen. -De gevonden voertuigkeringen bestemd voor aardebanen, verschillen van die voor bruggen en viaducten. De keringen voor aardebanen zijn minder massief van opzet dan die voor bruggen, doordat in het eerste geval een grotere uitbuigingsruimte aanwezig is. -Het blijkt mogelijk te zijn dat de ASI-waarden voor personenauto's tijdens een aanrijding met een zware voertuigkering, beneden de maximaal toegestane waarde van 1,4 in de CEN-norm komen
Literature search into vehicle safety barriers at the H4 level Not many full-scale tests at the H4 level have yet been carried out according to the first and second standards of the prEN 1317. For this reason, only a few H4 tests are mentioned in the literature. In addition to these H4 tests, the literature also mentions full-scale tests that have been carried out with heavy vehicles which do not specifically meet the criteria for the H4 level. These tests deviate from the H4 tests listed in the first and second standards of the prEN 1317 in that they involve vehicles with a different mass and a somewhat different collision speed and/or collision angle. In spite of the fact that these tests are somewhat unlike those at the H4 level, they are included here to supplement the limited number of tests at H4 level found in the literature. For inclusion, however, the collision energy had to be of the same level. From the research, the following conclusions were drawn: -Heavy vehicle safety barriers can be made of either steel or concrete. Examples of constructions made of both these materials were found that satisfy the desired H4 level. -For constructions with small widths, concrete is to be preferred steel constructions. -For constructions with greater widths, steel is to be preferred over concrete constructions. -The available heavy vehicle safety barriers are higher than current constructions. Vehicle safety barriers with a height of about 1.3 metres appear to provide good results. With a height of about 1.0 metre, vehicle roll-overs (overturning) still occur. -Constructions that are 1.3 metres and taller have a positive effect on arresting cargoes. -The damage suffered from collisions involving a steel construction appears to be much greater than damage suffered from collisions involving concrete safety barriers. -The available vehicle safety barriers intended for embankments differ from those for bridges and viaducts. The safety barriers for embankments are not as massive in design as those for bridges because in the case of embankments there is a greater room for deflection. -It appears possible that the ASI values for passenger cars during a collision with a heavy vehicle safety barrier are below the highest permitted value of 1.4 in the CEN standard
Report number
R-97-49
Pages
22 + 54
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.