Methode voor berekening van duurzaam-veilig-kencijfers op basis van veranderingen in ongevalspatronen

Author(s)
Janssen, Ir. S.T.M.C.
Year
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde ongevalspatronen en -risico’s centraal. Onder ongevalspatroon verstaan we de verdeling van de voorkomende ongevallen over verschillende ongevalstypen (botspartners, manoeuvres). De meest gebruikte maat voor het ongevalsrisico van wegtypen is het volgende ‘kencijfer’: het aantal letselongevallen per miljoen afgelegde motorvoertuigkilometers. In deze deelstudie wordt een methodiek beschreven om de nieuwe ongevalsrisico’s (kencijfers) te berekenen van de duurzaam-veilige wegcategorieën nadat er duurzaam-veilige maatregelen zijn uitgevoerd. Als basis hiervoor dienen de kencijfers die de onveiligheid van huidige wegtypen kwantificeren. De berekeningsmethode maakt gebruik van veranderingen in ongevalspatronen: er wordt uitgegaan van de verdeling van verschillende ongevalstypen op elk wegtype. Daarbij wordt tevens onderscheid gemaakt tussen wegvakken en kruisingen. De rekenmethode maakt het vervolgens mogelijk om geschatte effecten van duurzaam-veilige maatregelen per ongevalstype, per wegtype en wegvak/kruising te differentiëren en door te berekenen. Dit levert nieuwe ‘deelkencijfers’ per ongevalstype en per duurzaam-veilige wegcategorie op. Deze kunnen worden gebruikt om nieuwe totale kencijfers per wegcategorie te berekenen. De gepresenteerde berekeningsmethode wordt geïllustreerd met een rekenvoorbeeld. Dit rapport presenteert nadrukkelijk alleen een rekenmethode om op basis van de huidige kencijfers tot nieuwe kencijfers te komen, en niet de nieuwe duurzaam-veilig-kencijfers zelf. De keuze van de toe te passen duurzaam-veilige maatregelen en de manieren om de effecten daarvan te schatten, zijn namelijk nog volop in discussie. Dit rapport wil deze discussie stimuleren en hieraan bijdragen.
A method for calculating changes in accident rates on roads made sustainably-safe This report is part of the project ‘Accident patterns and accident rates per road type’. This project focusses on the relation between the various road types in the Netherlands and certain accident and rate patterns. With an accident pattern we mean the distribution of accidents among various accident types (crash opponents, manoeuvres). The accident rate most frequently used for road types is: ‘the number of injury accidents per million motor vehicle kilometres travelled’. This part of the project describes the method of calculating the new accident rates (‘key data’) of the sustainably-safe road categories, after sustainably-safe measures have been implemented. The data used are those used to quantify the safety of present existing types. The calculation method uses changes in accident patterns: the point of departure is the distribution of different accident types on each road type. A distinction is also made between road sections and intersections. The calculation method makes it subsequently possible to differentiate the estimated effects of sustainably-safe measures per accident type, per road type, and road section/intersection; and to calculate them. This produces new ‘partial key data’ per accident type and per sustainably-safe road category. These can be used to calculate new total key data per road category. The calculation method presented is illustrated by a calculation example. This report only presents a calculation method that uses existing key data to arrive at new key data. It does not present the new sustainably-safe key data themselves. The choice of which sustainably-safe measures to be applied, and the ways of estimating their effects, is still the subject of a lot of discussion. This report wishes to stimulate this discussion and contribute towards it.
Report number
R-2002-23
Pages
23 + 12
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.