Mobiele computers in personenauto’s en mogelijke effecten op de verkeersveiligheid

Een inventarisatie
Author(s)
Braimaister, Dr. ir. L.G.
Year
De opkomst van telematica-applicaties in de auto is een veelbesproken onderwerp. Deze literatuurstudie inventariseert de ontwikkelingen op het gebied van mobiele computers in personenauto’s: mobiele multimedia-informatie- en -communicatiesystemen. Ook bevat het rapport een verkenning van mogelijke effecten van dergelijke systemen op de verkeersveiligheid. Mobiele (draadloze) communicatie is de verzamelnaam voor informatie-uitwisseling via radiogolven. Men onderscheidt mobiele telefonie, mobiele berichtenservice (semafonie), mobiel internet via GSM-, WAP- of UMTS-telefoon, en het gebruik van een handheld computer, een notebook (draagbare computer) of andere mobiele toestellen. De ontwikkelingen op dit terrein gaan met ongekende snelheid. Volgens marktprognoses zullen miljoenen automobilisten op korte termijn een multimediacomputer in hun auto hebben. Een dergelijke mobiele computer kan functies vervullen op het gebied van informatie, communicatie en entertainment. Voorbeelden hiervan zijn dynamische routenavigatie, contact met alarmdiensten en mobiele office-faciliteiten. Daarnaast kunnen deze systemen met een spraak-interface de bediening van bestaande functies zoals airconditioning en autoradio overnemen. Verwacht wordt dat zulke systemen over vijf jaar standaard ingebouwd zullen zijn bij de helft van de nieuwe auto's. Tot het zover is verschijnen echter veel ‘doe-het-zelf’-systemen en interimvarianten op de markt, gebaseerd op beschikbare mobiele computers, software en GPS-ontvangers. Het is van belang dat de overheid in deze periode voorwaarden schept voor een veilige professionele installatie met zo min mogelijk afzonderlijke informatiedisplays in één auto. Een ander aandachtspunt is de te verwachten groei van entertainment via onder meer het mobiele internet. Het gevaar bestaat dat bij de ontwikkeling van commerciële producten op dit terrein weinig rekening wordt gehouden met de veiligheid. De bediening van verschillende computerfuncties kan leiden tot gevaarlijke afleiding van de rijtaak. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet voldoende gekwantificeerd. Wel is er een indicatie op basis van empirisch onderzoek die aangeeft dat circa 1,3% van alle ongevallen een direct verband kan hebben met afleiding door handmatige bediening van een autoradio, airconditioning of telefoon. Mobiele computers in de auto kunnen met spraakbediening de afleiding van de bestuurder mogelijk verminderen. Daartegenover staat dat intensiever gebruik van deze makkelijke functies ook juist tot nieuwe soorten afleiding zou kunnen leiden. Ook neemt het aantal functies en daarmee het aantal bronnen van mogelijke afleiding aanzienlijk toe. Van sommige hiervan, zoals faciliteiten voor technische controle en onderhoud van de auto, wordt in beginsel een positief veiligheidseffect verwacht. Bij andere functies, zoals entertainment, lijkt vooral het probleem van afleiding te overheersen. Het saldo van de positieve en negatieve effecten is nu echter nog zeer moeilijk in te schatten. In de komende jaren is de controlerende en voorwaardenscheppende functie van de overheid zeer belangrijk, omdat in de nieuwe snelgroeiende markt van mobiele computers er een sterke concurrentie is tussen de grote producenten. De overheid is gebaat bij regelmatige inventarisaties van nieuwe functies en applicaties en in de analyse van de gevolgen voor de verkeersveiligheid. De vraagstukken ‘doe-het-zelf'-systemen en entertainment verdienen de bijzondere aandacht van een nader beleidsondersteunend onderzoek. Als eerste logische stap als vervolg op deze studie zou een empirisch onderzoek naar gebruikspraktijken en effecten op de verkeersveiligheid kunnen plaatsvinden. Ook onafhankelijk laboratoriumonderzoek van nieuwe applicaties en prototypes blijft gewenst. Bij beide soorten onderzoek is een check op de duurzaam-veilig-eisen sterk aan te bevelen.
Mobile computers in cars and possible road safety effects; an inventory The increase of telematic applications in the car is a much spoken subject. This literature study makes an inventory of the developments in the field of mobile computers: mobile multi-media information and communication systems. The report also contains an exploration of possible road safety effects of such systems. Mobile (i.e. wireless) communication is the collective name for information exchange via radio waves. A distinction is made between mobile phones, mobile message service (radio telephony), mobile interneting via GSM, WAP, or UMTS telephone, and use of a handheld computer, a notebook (portable computer), or other mobile appliances. The developments in this field are incredibly rapid. According to market prognoses, millions of motorists will soon have a multi-media computer in their car. Such a mobile computer can perform tasks in the field of information, communication, and entertainment. Examples of this are dynamic route navigation, contact with alarm services, and mobile office facilities. Apart from this, those systems with a speech interface can take over the operation of existing systems such as air conditioning and car radio. Marketeers expect that such systems will be standard in half of all new cars in five years time. Until this situation has been reached however, a lot of ‘do-it-yourself’ systems and interim variants are on sale. These are based on available mobile computers, software, and GPS receivers. It is important that, during this period, the government creates preconditions for a safe, professional installation with as few separate information displays possible in a single car. Another point of attention is the expected growth of entertainment via, among others, the mobile Internet. The danger of this is that during the development of these commercial products, too little attention will be paid to their road safety effects. Operating the various computer functions can lead to dangerous diversion from the driving task. These effects can not, as yet, be quantified sufficiently. However, based on empirical research, there is an indication that about 1.3% of all accidents have a direct relation with diversion caused by manually operating a car radio, air conditioning, or telephone. Mobile computers in the car can replace this manual operating by speech operating and thus possibly reduce driver’s diversion. On the other hand, more intensive use of these easy functions could in fact lead to a new type of diversion. There is also a considerable increase in the number of functions, and with it the number of sources of possible diversion. For some of these, such as facilities for technical control and car maintenance, in principle, a positive safety effect is expected. In the case of other functions, such as entertainment, diversion is expected to dominate. However, the balance of the positive and negative effects is, as yet, very difficult to estimate. During the coming years, the controlling and precondition creating functions of the government will be of great importance because, in the new, rapidly growing market for mobile computers, there will be a stiff competition between the major manufacturers. The government has everything to gain by making regular inventories of new functions and applications, and by analysing their road safety effects. The matters of ‘do-it-yourself’ systems and entertainment require the special attention of further, policy-supporting research. A first logical step after this study would be an empirical research into the using practices and the road safety effects. Independent laboratory research of new applications and prototypes also remains desirable. For both types of research we strongly recommend that there is a check on the sustainably-safe requirements.
Report number
R-2002-26
Pages
78 + 30
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.