Monitor verkeersveiligheid 2009

Analyse van ongevallen, mobiliteit, gedrag en beleid in 2008
Author(s)
Weijermars, W.A.M.; Goldenbeld, Ch.; Bos, N.M.
Year

In dit rapport bespreken we de ontwikkelingen in 2008 in het aantal verkeersslachtoffers. Daarnaast bespreken we de risico’s om door een verkeersongeval te overlijden of in het ziekenhuis te belanden, ten opzichte van de jaren daarvoor. Tot slot gaat dit rapport in op de maatregelen die in 2008 zijn genomen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het aantal verkeersdoden vertoont een dalende trend en is in 2008 verder afgenomen tot 750. Opvallend is dat de afname in 2008 met name is te zien bij verkeersdoden die 11 tot 30 dagen na het ongeval overlijden. De SWOV zal nader onderzoek doen naar de achtergrond daarvan. Het aantal ziekenhuisgewonden lijkt de laatste jaren niet verder te dalen. In 2008 werden door de politie 9.310 ziekenhuisgewonden geregistreerd. Daarnaast vielen er 17.636 ernstig gewonden met een zogeheten Maximum Abbreviated Injury Score (MAIS) van 2 of meer. Deze MAIS geeft de ernst van het ernstigste afzonderlijke letstel van een slachtoffer weer op een schaal van 1 tot en met 6. De afname in het aantal verkeersdoden valt samen met een daling in de mobiliteit. Het aantal verkeersdoden per miljard reizigerskilometer over de weg, is in 2008 ongeveer even hoog als in 2007. Het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden per miljard reizigerskilometer, was in 2008 hoger dan in voorgaande jaren. De ontwikkelingen in aantallen slachtoffers zijn nader geanalyseerd voor verschillende vervoerswijzen, regio's en wegtypen. Voor de vervoerswijzen zijn vervolgens ook de mobiliteitsontwikkelingen en de ontwikkelingen in het risico geanalyseerd. Voor de wegtypen is dit helaas niet mogelijk, omdat er geen goede gegevens beschikbaar zijn over de verkeersprestatie op verschillende wegtypen. Met name onder voetgangers zien we een verdere afname van het aantal verkeersdoden en van het risico (aantal verkeersdoden per miljard afgelegde voetgangerskilometer). Het aantal verkeersdoden onder fietsers lijkt de laatste jaren niet verder te dalen. Ook het risico voor fietsers lijkt vanaf 2005 niet verder te zijn afgenomen. Onder auto-inzittenden is het aantal verkeersdoden in 2008 verder afgenomen, maar is het risico licht toegenomen ten opzichte van 2007. Wat betreft de wegtypen laten vooral 80km/uur-wegen een gunstige ontwikkeling zien. Op deze wegen is zowel het aantal verkeersdoden als het aantal ziekenhuisgewonden verder afgenomen in 2008. Op 50km/uur-wegen wegen lijkt het aantal verkeersdoden sinds 2004 niet verder te dalen. Het aantal ziekenhuisgewonden is op deze wegen zelfs toegenomen. Tot slot gaat dit rapport in op maatregelen en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en handhaving, infrastructuur, educatie en voorlichting en voertuigveiligheid. De mogelijke effecten van een aantal van deze maatregelen, zijn onderzocht door te kijken naar ontwikkelingen in gedragingen in het verkeer. Het verkeersveiligheidsbeleid kenmerkt zich met name door voortzetting van beleid en ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van duurzaam veilige infrastructuur, en de toename van de penetratie van voorzieningen als elektronische stabiliteitscontrole (ESC) en een voetgangervriendelijk autofront. In 2008 zijn geen nieuwe maatregelen genomen waarvan in datzelfde jaar al een meetbaar effect verwacht kan worden. Wat betreft de handhaving is het speerpuntenbeleid voortgezet. In 2008 is het niveau van toezicht van de regionale verkeershandhavingsteams (RVHT’s) op een aantal speerpunten (licht) afgenomen ten opzichte van 2007. Over de omvang van het reguliere toezicht ontbreken helaas gegevens. Ondanks de afgenomen inspanningen van de RVHT’s laat een aantal verkeersgedragingen in 2008 positieve ontwikkelingen zien: het gebruik van beveiligingsmiddelen in voertuigen, het gebruik van fietsverlichting en het helmgebruik van bromfietsers is toegenomen in 2008. Het alcoholgebruik tijdens weekendnachten is in 2008 nauwelijks veranderd. De rijsnelheden op een aantal wegtypen (50-, 80- en 120km/uur-wegen) lijken zich ook in 2008 ongunstig te ontwikkelen. Als het bestaande beleid wordt voortgezet en de huidige ontwikkelingen zich continueren, dan bestaat er een redelijke kans dat de doelstellingen voor het aantal verkeersdoden in 2010 en 2020 gehaald worden. De doelstellingen voor het aantal ziekenhuisgewonden lijken niet haalbaar bij ongewijzigd beleid. Om de haalbaarheid van de doelstellingen te vergroten, beveelt de SWOV aan om te blijven investeren in verkeersveiligheid. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 biedt aanknopingspunten voor veel nieuwe maatregelen. Bij de verdere uitwerking van het Strategisch Plan wordt aanbevolen om specifiek rekening te houden met de volgende aspecten: - fietsers, brom- en snorfietsers en motorrijders; - betrokkenheid van personenauto's; - ongevallen op 30-, 50- en 60km/uur-wegen. Ook beveelt de SWOV aan om ten minste het huidige niveau van handhaving te consolideren en om de effectiviteit en de efficiëntie van de handhaving te verhogen.

Road safety monitor 2009; Analysis of crashes, mobility, behaviour and policy in 2008 In this report, we discuss developments in the number of road casualties in 2008. We also discuss the fatality and injury rates relative to the rates of previous years. In conclusion, this report addresses the measures taken in 2008 to increase road safety. The number of fatalities shows a downward trend and fell further in 2008 to 750. It is striking that the decrease in 2008 can be seen mainly with respect to fatalities dying 11 to 30 days after a crash. The SWOV will carry out further research into the reasons underlying this fact. The number of in-patients seems not to have decreased further in recent years. The police registered 9,310 in-patients in 2008. In addition, there were 17,636 seriously injured with a so-called Maximum Abbreviated Injury Score (MAIS) of 2 or more. This MAIS indicates a casualty’s most serious single injury on a scale of 1 to 6. The decrease in the number of fatalities is coincident with a decrease in mobility. The number of fatalities per billion kilometres travelled in 2008 was more or less as high as it was in 2007. The number of registered in-patients per billion kilometres travelled was higher in 2008 than it had been in previous years. Developments in casualty numbers were further analysed according to different modes of transport, region and road type. Developments in mobility and casualty rates were subsequently analysed in terms of different modes of transport. Since sound data on vehicle kilometres on different road types are not available, such subsequent analysis is unfortunately not possible for road types. A further decrease in the number of fatalities and in the fatality rate (number of fatalities per billion kilometres travelled) can be seen particularly with respect to pedestrians. The number of fatalities among cyclists seems not to have decreased further in recent years. In addition, the fatality rate for cyclists seems not to have decreased further since 2005. The number of fatalities among car occupants decreased further in 2008 but the fatality rate increased slightly relative to 2007. In terms of road type, a favourable development can be seen particularly with respect to roads on which a maximum permitted speed of 80 km/h applies. Both the number of fatalities and number of in-patients decreased further in 2008. With respect to roads on which a maximum permitted speed of 50 km/h applies, the number of fatalities seems not to have decreased further since 2004. The number of in-patients on these roads has even increased. Finally, this report addresses measures and developments within the context of regulations and enforcement, infrastructure, education and public information, and vehicle safety. The potential effects of a number of these measures were investigated by studying developments in road user behaviour. Road safety policy is characterized primarily by the continuation of policy and developments. Examples in this regard include the construction of infrastructure that is sustainably safe and the increasing penetration of features like electronic stability control (ESC) and pedestrian-friendly car fronts. No new measures that could already produce a measurable effect within the same year were taken in 2008. The spearheads policy was continued with respect to enforcement. The level of enforcement exercised by the regional traffic police teams (RTPTs) in 2008 decreased slightly relative to 2007 in relation to a number of spearheads. Data on the extent of regular enforcement is unfortunately lacking. Despite the reduced efforts of the RTPTs, a number of positive developments were visible in 2008 regarding road user behaviour. The use of safety features in vehicles, the use of bicycle lighting and the use of helmets by moped riders increased in 2008. Alcohol consumption during weekend nights hardly changed in 2008. Driving speeds on a number of road types, namely those on which maximum permitted speeds of, respectively, 50, 80 and 120 km/h apply, would also seem to show unfavourable development in 2008. If the existing policy is continued and current developments remain as they are, there is a reasonable chance that the road safety targets concerning the number of fatalities will be achieved in 2010 and 2020. The road safety targets concerning the number of in-patients will probably not be achieved if policy remains unchanged. The SWOV recommends continued investment in road safety to increase the likelihood of achieving the road safety targets. The Road Safety Strategic Plan 2008-2020 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020) provides reference points for a broad array of new measures. The recommendation in this respect is to specifically take the following aspects into account when further developing the Strategic Plan: - cyclists, moped riders, light moped riders and motorcyclists; - the involvement of cars; - crashes on roads on which maximum permitted speeds of, respectively, 30, 50 and 60 km/h apply. The SWOV also recommends consolidating enforcement at at least its current level and increasing its effectiveness and efficiency.

Report number
R-2009-15
Pages
64 + 15
ISSN
2666-7630
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.