Naar een tweede generatie duurzaam-veilige maatregelen

Aanzet tot een discussie over de toekomst van Duurzaam Veilig, gegeven op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres van 21 april 2004
Author(s)
Wegman, Ir. F.C.M.
Year
Jaar in jaar uit dalen de risico's in het Nederlandse wegverkeer. Dat heeft tot gevolg dat het jaarlijks aantal verkeersdoden gedaald is van meer dan 3000 in het begin van de jaren zeventig tot ongeveer 1000 nu. De jaarlijkse risicodaling was in de laatste veertig jaar gemiddeld meer dan 6%. In de tweede helft van de jaren negentig scoorden we beter dan dat gemiddelde, maar in de afgelopen paar jaar juist minder goed. Bovendien zijn er in de afgelopen jaren eigenlijk ook weinig wapenfeiten te noemen, noch van recent uitgevoerd beleid, noch van recent voorgenomen beleid. De SWOV wil bijdragen aan een antwoord op de vraag: hoe nu verder? Daartoe is begin 2004 een discussie gestart met ongeveer 150 personen. Via e-mail zijn in vier ronden vragen gesteld en antwoorden ontvangen, die in een bijlage bij dit rapport zijn samengevat. In de discussie stonden twee vragen centraal: is het verstandig verder te gaan met Duurzaam Veilig als leidende visie voor de verdere bevordering van de verkeersveiligheid in ons land, en zo ja hoe dan? Nagenoeg iedereen bleek positief over de uitgangspunten van Duurzaam Veilig en over de nadere invulling bleken er verschillende gedachten te leven. Het zal met name zinvol zijn om goed te bezien welke problemen in de afgelopen tijd gebleken zijn bij de implementatie van Duurzaam Veilig en voor die problemen oplossingen aan te dragen. Tijdens de presentatie op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2004 is mede op basis van de genoemde discussie geconstateerd dat de Duurzaam Veilig-visie 'een sterk merk' is. Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke trend, de uitgangspunten van Duurzaam Veilig zijn onverkort sterk, Duurzaam Veilig is goed bekend in Nederland en ondervindt daar veel steun, Duurzaam Veilig raakt steeds meer bekend in de wereld en er wordt met respect door professionals en de wetenschappelijke wereld over gesproken, en — last but not least — er zijn duidelijke aanwijzingen dat de uitvoering van de maatregelen uit het Startprogramma Duurzaam Veilig effectief zijn geweest. Vanuit deze achtergronden wordt bepleit de Duurzaam Veilig-visie ook in de toekomst centraal te laten staan in het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid. In dat geval kan van de visie verdergaande inspiratie en binding uitgaan en zullen synergie-effecten optreden bij de beleidsuitvoering. Dit vereist wel dat Duurzaam Veilig ook echt onderschreven moet worden door de verkeersveiligheidsprofessionals en door andere belangrijke spelers in dit veld. Tevens houdt dit in dat alle onderdelen van toekomstig verkeersveiligheidsbeleid een toets van Duurzaam Veilig zou moeten kunnen doorstaan. De Duurzaam Veilig-visie is in dit rapport in enkele steekwoorden verder uitgewerkt: de mens is de maat der dingen (die is kwetsbaar en maakt fouten in het verkeer), draagvlak verwerven via duurzame en geloofwaardige oplossingen, 'zero tolerance' voor de bewuste verkeersovertreder. Teneinde hier de komende jaren concrete invulling aan te geven wordt voorgesteld een 'tweede generatie' Duurzaam Veilig-maatregelen te ontwikkelen en te gaan uitvoeren. Naast de implementatie van maatregelen gaat het daarbij ook om de integratie van verkeersveiligheid in andere beleidsterreinen, om het mogelijk maken van beleidsinnovaties, en om kennisontwikkeling en -overdracht. Voorgesteld wordt om dit binnen een jaar verder uit te werken en vervolgens als basis te gebruiken voor een Verkeersveiligheidsakkoord. Het voorstel is dat alle belangrijke spelers op dit gebied zich aan dit akkoord zullen verbinden en bereid zullen zijn om aan de uitvoering gestalte te geven.
Towards a second generation of sustainably safe measures; Starting a discussion about the future of Sustainably Safe For years now, the crash rates in Dutch road traffic have been decreasing. The result of this is that the annual number of road deaths has decreased from more than 3000 in the early 1970s to about 1000 now. The average annual crash rate reduction during the last 40 years has been more than 6%. The rate of decline was above average during the latter 1990s, but in the last few years it was below average. Moreover, during these years, there haven't been many achievements, neither in current policy, nor in recently intended policy. SWOV wishes to contribute to answering the question: what next? To do this, a start was made with about 150 people in early 2004. In four rounds of e-mails, questions were asked and answered. These have been summarized in an appendix of this report. Two questions were central in the discussion: is it sensible to continue with Sustainably Safe as the guiding approach for further promoting road safety in the Netherlands, and if so, how? Practically everybody appeared to be positive about Sustainably Safe's starting points. With regard to the further completion, there appeared to be various ideas. It would be especially sensible to examine which problems there have been recently in the implementation of Sustainably Safe and to provide solutions to these problems. This discussion, which was presented at the National Road Safety Congress 2004, has resulted in Sustainably Safe being regarded as 'a brand-name'. Sustainability is an important social trend, Sustainably Safe's starting points are very strong, Sustainably Safe is well-known in the Netherlands and receives a lot of support, Sustainably Safe is getting more and more well-known throughout the world and is talked about with respect by professionals and scientists, and — last but not least — there are clear indications that the implementation of the measures in the Start-up Programme Sustainably Safe have been effective. Seen from these backgrounds, many advocate that the Sustainably Safe approach should remain central in the Netherlands' road safety policy. If this is so, the approach can have a further-reaching inspiration and bond, and synergy effects will occur during policy implementation. This does require that Sustainably Safe must be really supported by road safety professionals and by other important stakeholders in this field. This also implies that all components of future road safety policy must be able to bear a Sustainably Safe test. The Sustainably Safe approach in this report is explained further by means of a number of keywords: mankind is the measure of all things (is physically vulnerable and makes errors in traffic), gaining support via sustainable and credible solutions, and zero tolerance for the deliberate offender. In order to achieve concrete completion during the coming years, we propose developing and implementing a 'second generation' of Sustainably Safe measures. In addition to the implementation of measures, this also involves the integration of road safety in other policy areas to make policy innovations, knowledge development, and knowledge dissemination possible. We propose to work this out further within a year, and based on this to come to a Road Safety Agreement. We propose that all important stakeholders in this area commit themselves to this Agreement and are prepared to participate in its implementation.
Report number
R-2004-8
Pages
30 + 35
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.