Schatting van de effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor alcoholgebruik in het verkeer

Advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Author(s)
Mathijssen, M.P.M
Year
De SWOV heeft geprobeerd een inschatting te maken van de mogelijke effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor het bloedalcoholgehalte van automobilisten, al of niet met een intensivering van het politietoezicht op alcoholgebruik in het verkeer. Dit rapport bevat een beschrijving van de effectschattingen van een zestal verschillende varianten.
Report number
R-99-11
Pages
20
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.