Startprogramma Duurzaam Veilig: monitoring van verkeersveiligheidseffecten, deel 1

Mogelijkheden om op korte termijn de effecten van de maatregelen ‘bromfiets op de rijbaan' en ‘voorrang fietsers van rechts' te volgen
Author(s)
Noordzij, Drs. P.C. ; Bijleveld, drs. F.D.
Year
In de periode 1998-2002 wordt uitvoering gegeven aan het ‘Startprogramma Duurzaam Veilig', waarin een serie maatregelen is opgenomen om te komen tot een duurzaam-veilig verkeerssysteem. Dit rapport maakt deel uit van een onderzoek naar de mogelijkheden om effecten van deze maatregelen op de verkeersveiligheid te monitoren. Het rapport geeft een overzicht van de mogelijkheden om de maatregelen ‘bromfiets op de rijbaan' en ‘voorrang fietsers van rechts' uit het Startprogramma te volgen door middel van een monitoringprogramma. In deze studie is onderzocht hoe de gevolgen van beide maatregelen, met name de negatieve, op zo kort mogelijke termijn gevolgd kunnen worden. Een dergelijke - relatief snelle - kwalitatieve indruk is mogelijk met ongevals- en ziekenhuisgegevens uit de Verkeersongevallenregistratie VOR (van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer) en het Letselinformatiesysteem LIS (van Consument en Veiligheid), eventueel aangevuld met gegevens verkregen uit enquêtes, ondervragingen, krantenknipsels en gedragsobservaties. De voornaamste aanbeveling die uit deze studie volgt, is dat gegevens van het LIS gebruikt moeten worden om de algemene trend in slachtoffers onder brom- en snorfietsers en fietsers te volgen. Andere bronnen komen pas in aanmerking wanneer uit het LIS blijkt dat er mogelijk wat aan de hand is. Overigens kunnen gedragsobservaties ook gebruikt worden in andere onderzoeken, met name in achterafstudies naar de effecten van dezelfde maatregelen.
Report number
R-2000-19 I
Pages
24 blz.
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.