Technische aspecten omtrent aanwezigheid en gebruik van hoofdsteunen

Een studie uitgevoerd ten behoeve van de RAI
Author(s)
Schoon, Ing. C.C
Year

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de technische aspecten van hoofdsteunen. Bij autodealers zijn metingen aan nieuwe auto's verricht; op parkeerterreinen zijn enquêtes uitgevoerd. Dit veldonderzoek is uitgebreid met een technisch onderzoek.

Hoofdsteunen zijn op dit moment (nog) niet verplicht. Indien ze aanwezig zijn, zoals nagenoeg altijd het geval is, moeten ze volgens het nieuwe Voertuigreglement (NVR) voldoen aan een (verouderde) EEG-richtlijn. Momenteel wordt mede op aandringen van Nederland in Europees verband gewerkt aan een aanpassingsrichtlijn waarin de eis omtrent de minimale hoogte van hoofdsteunen sterk zal worden aangescherpt.
In veel auto's blijkt de hoofdsteun niet hoog genoeg afgesteld te kunnen worden. Een onjuiste afstelling van de hoofdsteun doet de kans op whiplash-letsel bij een achteraanrijding toenemen.

Gebleken is dat, indien alle voorinzittenden hun hoofdsteun in de hoogste stand zouden zetten, dit in 46% van de gevallen niet toereikend is. Dit is een duidelijk aandachtspunt voor de industrie.
Verstelbare hoofdsteunen zijn bij 91% van de nieuwe auto's aangetroffen. Van de in hoogte verstelbare hoofdsteunen was 34% tevens in horizontale richting verstelbaar. Bij 9% van de verstelbare hoofdsteunen werkte de vergrendeling in verticale richting echter niet goed en bij ongeveer 20% gaat het verstellen niet gemakkelijk. De inrichting voor het verstellen in horizontale richting werkte in de helft van de gevallen niet bevredigend. Ook dit zijn duidelijke aandachtspunten.
Gebleken is dat bij 38% van de voorinzittenden de verstelbare hoofdsteun in de laagste stand stond. Meer kennis over de juiste hoogtestand van de hoofdsteun zal een betere instelling van de hoofdsteun bevorderen.
Een te grote horizontale afstand tussen hoofdsteun en hoofd kwam bij 28% van de voorinzittenden voor. Het onderzoek bij de dealers toonde aan dat slechts in een enkel geval de oorzaak hiervan bij de auto gezocht moet worden. Vooral een onjuiste stand van de rugleuning en een verkeerde zithouding kunnen als hoofdoorzaken worden aangewezen.
Het is wenselijk dat in instructieboekjes van personenauto's uitleg wordt gegeven wat de beste hoofdsteunstand en zithouding is.
Tevens is uit het onderzoek gebleken dat automobilisten het op prijs stellen als hun hoofdsteun op een correcte wijze wordt afgesteld. Bij aflevering van (nieuwe) auto's door dealers en na onderhoudsbeurten is dit een goede gelegenheid om service aan klanten te bieden

Technical aspects concerning the presence and use of head rests

This report gives an account of a study into the technical aspects of head rests. Measurements of new cars were performed at car dealers and surveys were carried out in public parking areas. This study in the field was supplemented by a technical study.

At present, head rests in cars are not (yet) compulsory. If they are fitted - as is virtually always the case - the new vehicle regulation (NVR) states that they should comply with an (obsolete) EC guideline. At present, partly at the insistence of the Netherlands, an adaptation to the guideline is being prepared in a European context, where the requirement concerning the minimal height of head rests will become markedly stricter. It has been shown that it is not possible to raise the head rests sufficiently in many cars. Improper adjustment of head rests increases the chance of whiplash injury due to a rear collision.

It has been demonstrated that, if all front passengers were to adjust their head rest to the highest position, this would still not be sufficient in 46% of cases - an obvious point of attention for industry.
Adjustable head rests were found in 91% of new cars. Of those adjustable in a vertical direction, 34% were also adjustable in a horizontal direction. However, the lock on 9% of the adjustable head rests did not work very satisfactorily in a vertical direction, while it was difficult to perform adjustments on about 20%. The equipment designed to adjust the head rest in a horizontal direction did not work satisfactorily in half of the cases. These observations again represent clear points of attention.
It was shown that amongst 38% of front passengers, the adjustable head rest was in the lowest position. Greater understanding about the correct height of the head rest will promote better adjustment of the head rest. An excessive horizontal distance between the headrest and the head was seen with 28% of front passengers. The study conducted at the dealers indicated that this will only occasionally be due to the car's technical limitations. In particular, the incorrect position of the back rest and a wrong sitting posture can be pointed out as the principal causes.
It is advocated that the instruction manuals for passenger cars offer an explanation of the best position of the head rest and illustrate the correct sitting posture.
The study also showed that motorists appreciate correct adjustment of their head rest. A good opportunity to offer this service to clients is presented with the delivery of (new) cars by the dealers and as part of the subsequent car service

Report number
R-95-30
Pages
28 + 16
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.