Toetsing van het gehalte duurzame veiligheid met Safer Transportation Network Planning

Integratie van de ‘DV-gehaltemeter' in het ontwerpprogramma ‘Safer-TNP'
Author(s)
Hummel, Drs. ing. T.
Year
In de publicatie ‘Ontwikkeling van een DV-gehaltemeter voor het meten van het gehalte duurzame veiligheid' (Van der Kooi & Dijkstra, 2000), is de ontwikkeling van en een proefmeting met een zogenoemde DV-meter beschreven. Dit instrument kan in verschillende stadia van ontwerp en uitvoering van een wegennet worden gebruikt om het ‘gehalte' aan duurzame veiligheid te bepalen. In de pilot study bleek dat het instrument nog verder moest worden verfijnd voor een succesvolle introductie in de praktijk. Geconstateerd werd dat de GIS-applicatie gebruikersvriendelijker zou moeten worden. De indicatoren en criteria zouden getoetst moeten worden en een handleiding zou moeten worden ontwikkeld. In het onderhavige rapport is beschreven hoe de DV-meter op een gebruikersvriendelijke en heldere manier kan worden opgenomen als deel-routine in het programma Safer Tranportation Network Planning (Safer-TNP). Beschreven wordt hoe de twaalf functionele eisen kunnen worden getoetst, welke invoer en welke bewerkingen nodig zijn, en welke toevoegingen aan Safer-TNP hiervoor nodig zijn. Geconstateerd wordt dat met relatief eenvoudige aanpassingen van Safer-TNP een DV-gehaltemeter als deelroutine kan worden opgenomen.
Testing the sustainable-safety contents with Safer Transportation Network Planning In the publication entitled ‘Developing a sustainable-safety meter (DV-meter) for measuring the sustainable-safety contents' (Van der Kooi & Dijkstra, 2000), the development of and a pilot measurement with a so-called DV-meter was described. This instrument can be used in the various phases of design and implementation of a road network to determine the level of sustainable safety. In the pilot study it appeared that the instrument would have to be refined for a practical introduction. It was established that the GIS-application should be more user-friendly. It should be possible to test the indicators and criteria, and it was necessary to develop guidelines. In this report is described how the DV-meter can be included in a user-friendly and clear way as part of the routine of the programme Safer Transportation Network Planning (Safer-TNP). A description is given of a) how twelve functional demands could be tested, b) which input and which processing is necessary, and c) which additions to Safer-TNP are necessary to accomplish this. It was established that a DV-(contents)meter could be included into the routine with relatively few, simple adjustments.
Report number
D-2001-16
Pages
26 + 31 blz.
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.