Update effectiviteit en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen

Nieuwe schattingen voor elf maatregelen
Author(s)
Wijnen, W.; Weijermars, W.A.M.; Bos, N.M.
Year

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effectiviteit en kosten van elf verkeersveiligheidsmaatregelen. Het betreft een update van het eerder gepubliceerde SWOV-rapport Effectiviteit en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen (R-2010-9). De informatie over effecten en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen kan gebruikt worden voor onderzoek en beleidsvoorbereiding, zoals ex-ante-evaluaties van verkeersveiligheidsbeleid en toekomstverkenningen. Deze informatie is onder meer nodig om de (kosten)effectiviteit van maatregelpakketten te bepalen, en kan als basis dienen om maatregelen te prioriteren en selecteren.

In dit rapport zijn alleen die maatregelen uit R-2010-9 meegenomen waarvoor een Nederlandse evaluatiestudie of een meta-analyse van effectstudies beschikbaar is. Ook zijn alleen maatregelen meegenomen die relevant zijn voor beleidsmakers en andere gebruikers die betrokken zijn bij (voorbereiding van) beslissingen over verkeersveiligheidsmaatregelen. Dit wil zeggen dat de maatregel nog niet volledig moet zijn ingevoerd en dat mogelijke gebruikers de toepassing van de maatregel moeten overwegen.

Het gaat om de volgende elf maatregelen:

 1. Herinrichten Zone 30
 2. Herinrichten Zone 60
 3. Aanleg vrijliggende fietspaden
 4. Aanleg parallelwegen
 5. Obstakelvrije afstand
 6. Ongelijkvloerse kruisingen
 7. Rotondes binnen de bebouwde kom
 8. Rotondes buiten de bebouwde kom
 9. Plateaus op kruispunten
 10. Handhaving snelheid
 11. Handhaving rood licht

De effectschattingen van de maatregelen zijn waar mogelijk geactualiseerd op basis van nieuwe evaluatiestudies. Daarnaast zijn voor zeven van de elf maatregelen, aanvullend op de effectschattingen uit evaluatiestudies, expertschattingen gedaan. Daarbij is de Delphi-methode toegepast, een gestructureerde en interactieve manier om expertschattingen te verkrijgen. De experts, minimaal vijf per maatregel, gaven daarbij in meerdere ronden hun inschatting van de effectiviteit, waarbij zijn op elkaars schattingen en argumentatie konden reageren. De expertschattingen lopen voor de meeste maatregelen (soms sterk) uiteen, waardoor niet altijd een eenduidig kengetal kan worden gegeven. Het effect hangt namelijk af van diverse factoren, zoals lokale omstandigheden. We adviseren bij het gebruik van de gegevens uit dit rapport rekening te houden met de bandbreedte die we van effecten geven. Wanneer we in dit rapport geen puntschattingen geven, raden we ook af om deze te berekenen op basis van de gegeven bandbreedte.

Naast de effectschattingen zijn voor de elf maatregelen ook de kostenschattingen geactualiseerd op basis van nieuwe informatie en expertschattingen.

Update effectiveness and costs of road safety measures; New estimates for eleven measures

This report presents a study into the effectiveness and costs of eleven road safety measures as an update of the earlier SWOV report Effectiveness and costs of road safety measures (R-2010-9). The information about the effects and costs of road safety measures can be used in research and policymaking, for example in ex-ante assessments of road safety policy or in road safety outlooks. This information is, among other things, required to determine (cost-)effectiveness of packages of measures and can serve as a basis to prioritize and select measures.

The present report only discusses the measures in R-2010-9 for which a Dutch assessment study or a meta-analysis of effect studies is available. Furthermore, only those measures are included that are relevant for policymakers and other parties involved in the (preparation of) decision-making concerning road safety measures. This means that the measure should not yet be fully implemented and that possible users are yet to consider implementation of the measure.

The eleven measures are:

 1. Redesigning Zone 30
 2. Redesigning Zone 60
 3. Construction bicycle paths
 4. Construction parallel roads
 5. Obstacle free zone
 6. Grade separated intersections
 7. Urban roundabouts
 8. Rural roundabouts
 9. Raised intersections
 10. Speed enforcement
 11. Red light enforcement

Whenever possible, new assessment studies were used as a basis for the update of the measures’ effect estimates. In addition, expert estimates were made for seven of the eleven measures to supplement the effect estimates from the assessment studies. In these cases the Delphi method was used, a structured and interactive manner of obtaining expert estimates. In several rounds, at least five experts for each measure gave their estimate of the effectiveness and they could give their reaction to each other’s estimates and arguments. For most measures the expert estimates varied (sometimes considerably), which prevented an unambiguous point estimate being given in each case. This is due to the fact that the effect is influenced by several factors, among which the local conditions. We advise to take account of the specified range of the effects when using the data from this report. If no point estimates are given in the report, we advise against these being calculated using the specified range.

In addition to the effect estimates, updates were also made of the cost estimates for the eleven measures, based on new information and expert estimates.

Report number
D-2013-7
Pages
52 + 3
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.