Veiligheidseffecten van de WAVE-speerpunten

Mogelijke invloed van generaties en variaties op de verkeersveiligheid.
Author(s)
Heijer, Ir. T
Year
In dit rapport zijn de mogelijke effecten op de verkeersveiligheid beschouwd van de vier speerpunten van het project Werken Aan Verkeersveilige Elektronica (WAVE) van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze speerpunten zijn geformuleerd als: Cin-car verkeersinformatie; Cde black box; Chet elektronisch kenteken; Cde elektronische alarmknop. In een voorgaand onderzoek aangaande deze speerpunten is bezien welke functionele varianten en generaties van die speerpunten kunnen worden onderscheiden; dit rapport voegt aan elk van die varianten een schatting van de effecten op de verkeersveiligheid toe. De schatting van die effecten is gedifferentieerd naar een aantal items die voor de veiligheid van belang zijn: Cde invloed van de interface van het apparaat op de rijtaak; Cde mogelijke interferentie met de rijtaak van ingewikkelde of tegenstrijdige boodschappen; Cde mogelijke invloed van verschillen in soort verkeersdeelnemer (oud - jong, ervaren - onervaren); Cmogelijke verstoring van de normale interacties met andere verkeersdeelnemers; Cwerking bij vermoeidheid of intoxicatie van de bestuurder. Verder zijn de mogelijke effecten van langere termijn gedragsadaptatie in beschouwing genomen, evenals de indirecte effecten via verandering van de mobiliteit, en de invloed op afhandeling van ongevallen. De voornaamste conclusie is dat aan veel van de onderscheiden varianten en generaties van WAVE-speerpunten uiteindelijk een positieve invloed op de verkeersveiligheid wordt toegekend, maar dat dit effect in de meeste gevallen niet erg groot zal zijn. Het effect is bovendien in de meeste gevallen sterk afhankelijk van de mate van gebruik (penetratiegraad) en van de toepasbaarheid op andere wegen dan het hoofdwegennet (waar de grootste onveiligheid wordt gerealiseerd). De resultaten zijn samen te vatten in de volgende aanbevelingen voor de volgorde van aanpak: 1.Black box voor alle motorvoertuigen. 2.Eenvoudige RDS-TMC. 3.Mens-bediende alarmknop. 4.Ontwikkeling van Intelligente Snelheids Adapter (ISA) in combinatie met RDS-TMC of nog meer geavanceerde informatie-infrastructuur. 5.Overige toepassinge
Safety effects of the WAVE spearheads This report looks at the possible road safety effects of the four spearheads for action in the WAVE project (Dutch for Working on Electronics for Road Safety). WAVE is a project organised by the Netherlands Transport Research Centre and the Ministry of Transport, Public Works and Water Management. These spearheads have been formulated as: -incar traffic information; -the black box; -the electronic registration; -the electronic alarm button. A previous study on these spearheads examined the possible distinctions to be made between their functional variants and generations. This report builds on these findings by adding an estimation of the effects on road safety to each of these variants. The estimation of these effects is divided into a number of items which are important in terms of safety: -the influence of the equipment interface on driving; -possible interference to driving caused by complicated or contradictory messages; -the possible influence of different kinds of road user (old or young, experienced or inexperienced); -possible disruption of normal interactions with other road users; -effect in cases where the driver is intoxicated or suffering from fatigue. In addition to these points, the possible effects of longer term behavioural adaptation were examined, as were the indirect effects of changes in mobility and the influence on accident procedures. The main conclusion is that a positive influence on road safety can be accorded to many of the separate variants and generations of the WAVE spearheads, but that in most cases, the effect will not be all that significant. Moreover, in most cases the effect will be strongly dependent upon the extent to which the spearhead applications are used (degree of penetration) and applicability to roads outside the main road network (where the largest measure of unsafe behaviour is concentrated). The results can be summarised in the following priority recommendations: 1.Black box for all motor vehicles 2.Simple RDSTMC 3.Manually operated alarm button 4.Developing ISA (Intelligent Speed Adaptor) in combination with RDSTMC or more advanced information infrastructure 5.Other applications
Report number
R-97-55
Pages
22
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.