Verkeersborden, bebakening en verkeersveiligheid

Author(s)
Noordzij, Drs. P.C. ; Hagenzieker, Drs. M.P
Year
Er is tot op heden weinig onderzoek verricht naar ongevallen die het gevolg zijn van de slechte kwaliteit respectievelijk het ontbreken van verkeersborden en wegbebakening. Het zou nuttig zijn uit te zoeken bij hoeveel en bij welk type ongevallen borden en/of bebakening aan het ontstaan van het ongeval bijdragen. Het belang dat verkeersborden hebben voor de veiligheid is afhankelijk van de boodschap die ermee wordt uitgedrukt - de ter plaatse geldende verkeersregel. Bij bebakening is de boodschap, en daarmee het belang voor de veiligheid, vanzelfsprekender; er wordt een dreigend gevaar in de vorm van een scherpe bocht of wegversmalling mee uitgedrukt. Verkeersborden en bebakening zijn er om deze boodschappen zo goed mogelijk over te brengen. Ervaren bestuurders lijken bij voorkeur af te gaan op natuurlijke aanwijzingen op en om de weg, zonder daarbij veel behoefte te hebben aan borden. Toch zijn borden noodzakelijk voor de verkeersveiligheid - dat geldt althans voor borden met belangrijke verkeersregels zoals snelheidslimiet, open- of geslotenverklaring, rijrichting, plaats op de weg en voorrang. Deze regelszijn dermate cruciaal voor het voorkomen van gevaarlijke situaties dat er alles aan gedaan moet worden om de betreffende boodschap over te brengen aan alle weggebruikers (ervaren en onervaren) en onder alle omstandigheden (goed en slecht zicht). De omgeving is van grote invloed op het snel (kunnen) waarnemen van verkeersborden. Het gaat daarbij om de hoeveelheid verkeer, het aantal verkeerstekens per weglengte, storende beelden op de achtergrond, andere aanwijzingen uit de omgeving die de boodschap van het bord steunen of tegenspreken. Om storende invloeden tegen te gaan zijn enkele algemene aanbevelingen te geven over de uitvoering en plaatsing van borden en over de inrichting van de omgeving (denk bijvoorbeeld aan reclameboodschappen) overdag en 's nachts. Voor strakkere regels is echter onderzoek nodig. Om de bijdrage van borden aan de verkeersveiligheid te verbeteren kan gedacht worden aan: - onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke borden; - herziening van vormgeving uit oogpunt van opvallendheid, herkenbaarheid en begrijpelijkheid, bijvoorbeeld nieuwe borden voor wegsoorten; - borden met snelheidslimiet overal aan begin van weg(gedeelte) of gebied, met zo nodig herhalingen; - ondersteuning van de boodschap van het bord door andere, meer natuurlijke aanwijzingen; - vervanging van een deel van de borden door verkeerstekens met een tijdsafhankelijke boodschap. Ook bebakening kan bijdragen aan de verkeersveiligheid, mits de toepassing beperkt blijft tot bijzondere gevallen en mits de bebakening past in een pakket van diverse plaatselijke maatregelen. `Bijzondere gevallen' zijn bijvoorbeeld waarschuwingen voor opzettelijke routebeperkingen in woongebieden, voor overgangen naar een lagere snelheidslimiet, voor scherpe bochten in 80 km/uur-wegen, of voor tijdelijk werk aan de weg
Traffic signs, road markings and road safety Little research has been conducted so far on accidents caused by the inadequacy or absence of traffic signs and road markings. It would therefore be useful to investigate how many accidents, and what types of accident, are attributable either wholly or in part to traffic signs and/or road markings. The importance of traffic signs for road safety depends on the message they convey; in other words, the traffic rule relating to that particular spot. Road markings convey a more obvious message, so that their importance for road safety is also more self-evident. They warn of impending danger such as a sharp bend or narrowing of the road. Traffic signs and road markings are intended to convey these messages as effectively as possible. Experienced drivers seem to prefer to gather information from natural indicators on and around the road, without needing to rely heavily on traffic signs. Yet traffic signs are vital for road safety - certainly when it comes to giving information about important traffic rules such as speed limits, open or closed carriageways, direction of traffic, lane discipline and priority. These rules are so crucial in preventing hazardous situations that everything must be done to convey their message to all road users (both experienced and inexperienced) in all conditions (good and poor visibility). The road environment is of major influence in a road user's ability to register traffic signs quickly. Environmental factors include the volume of traffic, the number of traffic signs or markings on a particular stretch of road, the presence of distracting images in the background or other indicators in the immediate vicinity which may reinforce or detract from the message on the sign. These distracting influences can be reduced by following a few general pointers on the design and placement of traffic signs and on the planning of the general road environment (for example, where to place advertising hoardings) in relation to both day and night-time use. However, more stringent rules can only be drawn up following research. The following measures can be applied to improve the contribution of traffic signs to road safety: -making a distinction between important and less important traffic signs; -improving the design of these signs to make them more noticeable, recognisable and understandable (for example, introducing new signs to indicate what type of road a user is on); -placing speed limit signs everywhere at the entrance to a (section of) carriageway or to an area, and repeating them where necessary; -reinforcing the message on the sign by means of other, more natural indicators; -replacing some of the road signs by road markings whose message is intended to be read at different times of the day or night. Road markings can also contribute to road safety, provided they are restricted to special situations and integrated into a package of various local measures. `Special situations' can include warnings of special restrictions in residential areas, entry into a lower speed limit area, the approach to sharp bends on a road with an 80 km/h speed limit, or temporary road works
Report number
R-96-9
Pages
19
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.