Verkeershandhaving in ontwikkeling

Inventarisatie van onderzoeksvragen op het terrein van handhaving van snelheid, alcohol en drugs
Author(s)
Goldenbeld, Ch.; Aarts, L.T.; Mathijssen, M.P.M.
Year
Het doel van dit rapport is om kennisvragen over verkeershandhaving in kaart te brengen, die te linken aan reeds bestaande kennis en kennisleemten te identificeren die zich lenen voor verder onderzoek, bijvoorbeeld in het onderzoeksprogramma 2011-2014 van de SWOV. Het onderzoek is afgebakend tot handhaving in het algemeen en toezicht op alcohol, drugs en snelheid in het bijzonder. Deze inventarisatie is met name gericht op het interesseren van handhavende instanties voor samenwerking met de SWOV. De SWOV onderhoudt reeds goede relaties met de justitiële kant van de handhaving en wil die relaties graag uitbreiden tot het gehele handhavingsveld, en dus ook de politie. Het doel van een dergelijke samenwerking is om effecten van verkeerstoezicht op gedrag en veiligheid zo groot mogelijk te laten zijn. In dit rapport zijn ten eerste de kennisvragen in relatie tot verkeershandhaving uit belangrijke strategische documenten gebundeld. Dat zijn Door met Duurzaam Veilig (Wegman & Aarts, 2005), het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008) en de Strategische Nota Politieverkeerstaak (vtsPN, 2009). Daarnaast is in de praktijk nagegaan welke vragen er op het gebied van verkeershandhaving leven. Daartoe is een inventarisatie gehouden onder verkeersveiligheidsprofessionals: politie (de Strategische Beleidsgroep Wegverkeer en de Expertgroep Verkeershandhaving), het Landelijk Parket Team Verkeer, de regio (provincies, stadsregio's en de Regionale Organen Verkeersveiligheid) en het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport hebben we hun kennisvragen samengevat. De inventarisatie van vragen over handhaving maakt duidelijk dat er behoefte is aan verdere kennis over overtredingen en verkeershandhaving, zowel aan ordening van bestaande kennis als aan nieuwe kennis. De beschikbare kennis hebben we in dit rapport op een rij gezet. Zo wordt er ingegaan op dat wat we weten over overtredingen als oorzaak van ongevallen en over kenmerken van mensen die meer geneigd zijn dan anderen om overtredingen te begaan. Aan de hand van een algemeen handhavingsmodel wordt in vogelvlucht de werking van handhaving in beeld gebracht. Op basis van dit algemene model wordt ingegaan op handhavingsdruk, pakkans, gedragsverandering en aanverwante thema's zoals begeleidende communicatie, inrichting van de infrastructuur, mogelijkheden van nieuwe handhavingstechnieken en kwaliteitsborging van de handhavingsketen. Voor de onderwerpen alcohol, drugs en snelheid wordt in kaart gebracht wat bekend is over de effectiviteit van methoden en over het belang van handhavingsinzet bij relevante doelgroepen. De vragen die uiteindelijk niet of onvoldoende beantwoord blijven, kunnen als 'kennisleemten' worden samengevat: - overtredingen en kenmerken van overtreders in relatie tot het ontstaan van ongevallen; - mogelijkheden van nieuwe technieken, zoals automatische nummerplaatherkenning, en effecten van het gebruik hiervan voor een nodale oriëntatie (nodale oriëntatie houdt in dat er vooral wordt gehandhaafd op die plaatsen, tijdstippen en doelgroepen waarvan bekend is dat er meer problemen zijn dan elders en/of waar potentiële daders beter aanspreekbaar zijn); - kwaliteit van specifieke inzet van methoden van toezicht en combinaties van methoden. In relatie tot de specifieke thema's in dit rapport en de nodale oriëntatie van de politie zijn daarbij de volgende onderzoeksonderwerpen aangeduid: - Effecten van verschillen in aanpak in het alcoholtoezicht, gecombineerd met een nodale oriëntatie. Hiermee kan ook selectieve controle op drugsgebruik gecombineerd worden. - Effecten van condities waaronder methoden van snelheidstoezicht, combinaties van toezicht en samenwerking met communicatie en infrastructurele inrichting, goed blijken te werken. Van de toezichtmethoden is kan tevens onderzocht worden wat de werkingsduur (in tijd na stopzetten van de toezichtsactiviteiten) en lengte van werking (in afstand na passeren van de controlelocatie)is. - methoden om ongewenst gedrag van specifieke doelgroepen terug te dringen, zoals zware drinkers, veelplegers van snelheidsovertredingen, risicogroepen zoals jongeren, en gebruikers van gemotoriseerde tweewielers, zonder dat deze nadelige gevolgen hebben voor de algehele pakkans; - een beter beeld dan er nu bestaat van de alcoholbetrokkenheid bij ongevallen; - de manier om informatiegestuurde handhaving, bijvoorbeeld bij snelheidshandhaving, het beste uit te werken. Het rapport sluit af door op basis van bovenstaande kennisleemten in combinatie met strategische thema's, zoals nodale oriëntatie en informatiegestuurde politie, een aantal onderzoeksvoorstellen te doen. De kwaliteit van verkeershandhaving in Nederland behoort tot de beste van de wereld en er is veel winst geboekt in de afgelopen jaren door geïntensiveerd toezicht op een aantal speerpunten. Nu is het tijd om te bezien hoe met kwaliteitsverbeteringen verdere winst op de verkeersveiligheid geboekt kan worden. Met deze en andere inventarisaties wil de SWOV een handreiking doen naar de handhavende organisaties voor gezamenlijk onderzoek.
Traffic enforcement in development; An inventory of research questions in the field of enforcement of speed, alcohol and drugs The present report aims to make an inventory of the requirements for knowledge in relation with traffic enforcement, to link the information to knowledge that is already available, and to identify gaps in the knowledge that require further research, for instance in the SWOV research programme for 2011-2014. The study presented in the report was limited to enforcement in general, and the enforcement of alcohol, drugs, and speed in particular. The main purpose of this inventory is to evoke the interest of enforcing bodies in cooperation with SWOV. SWOV already maintains good relations with the legal side of enforcement and wishes to extend the cooperation to cover the entire field of enforcement, therefore also including the police. Such cooperation aims at making the effects of enforcement on behaviour and safety as large as possible. First the knowledge requirements in relation with traffic enforcement that are found in important strategic documents have been brought together. These documents are Advancing Sustainable Safety (Wegman & Aarts, 2005), the Strategic Road Safety Plan (Ministry of Transport, 2008) and the Strategic Memorandum Police Traffic Task (vtsPN, 2009). Furthermore it has been investigated which knowledge requirements in relation with traffic enforcement exist in daily practice. These requirements, obtained from a large number of interested parties at the national and regional level, have been summarized in this report. The inventory of the requirements for knowledge indicates that there is a clear need for further knowledge about traffic offences and enforcement, both for structuring of existing knowledge as well as for new knowledge. The existing knowledge is presented in this report. For example, knowledge about offences as a cause of crashes and characteristics of persons who are more likely than others to commit offences will be discussed. A general enforcement model is used to sketch a general picture of how enforcement operates. Based on this general model we will go into issues like enforcement pressure, risk of being caught, behavioural change, and related themes like accompanying communication, infrastructural layout, possibilities for new enforcement techniques, and safeguarding the quality of the enforcement chain. What is known about the effectiveness of methods and about the importance of enforcement for relevant target groups will be inventoried for the subjects alcohol, drugs and speed. The questions that are not or not sufficiently answered, the 'knowledge gaps', can be summarized as follows: - offences and characteristics of offenders in relation with the occurrence of crashes. - possibilities of new techniques, like automatic number plate recognition, and effects of its use for a nodal orientation. Nodal orientation is enforcement mainly taking place at those locations and times and aimed at those target groups that are known to have relatively many problems and/or where potential offenders are more approachable. - quality of specific application of enforcement methods and combinations of methods. In relation with the specific themes in this report and the nodal orientation of the police the following research subjects have been identified: - Effects of differences in approach towards alcohol enforcement in combination with a nodal orientation. This can also be combined with selective enforcement of drug use. - Effects of conditions under which methods of speed enforcement, combinations of enforcement and cooperation with communication and infrastructural layout, seem to work well. The duration of the effectiveness of the enforcement methods (after the enforcement operations have been ended) and the distance they are effective (after passing the enforcement site) can also be investigated here. - methods to reduce undesired behaviour of specific target groups like heavy drinkers, multiple speed offenders, high-risk groups like youths and riders of motorized two-wheelers without these being a threat for the overall risk of being caught. - a better picture of alcohol-related crashes than is presently available. - how information-directed enforcement, for example in speed enforcement, is best worked out. Lastly, the report formulates a number of research proposals based on the found knowledge gaps in combination with strategic themes like nodal orientation and information-guided police. The quality of traffic enforcement in the Netherlands is among the best worldwide and during recent years much gain has been made by intensified enforcement on a number of spearheads. Now it is time to consider how quality improvements can be used to achieve further road safety gains. Wit this inventory and with other surveys SWOV wishes to reach out its hand to invite enforcing organizations to carry out joint research.
Report number
R-2010-30
Pages
82
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.