Verkeersonveiligheid in de provincie Zeeland

Resultaten van een analyse van de verschillen met de rest van Nederland en van de verschillen tussen vier regio's binnen de provincie
Author(s)
Hagenzieker, Drs. M.P. ; Wittink, Drs. R.D
Year
Dit rapport, dat in opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en de Vervoerregio Zeeland is opgesteld, geeft een overzicht van de verkeersonveiligheid in de provincie Zeeland. Hetrapport dient tevens als achtergronddocument bij het opstellen van het meerjarenplan van het ROVZ. Allereerst is door middel van een verkeersveiligheidsanalyse op basis van aantallen slachtoffers de onveiligheid van de provincie Zeeland beschreven en vergeleken met die in de rest van Nederland (zie voor een overzicht van de ongevalskenmerken en de gehanteerde klassen Bijlage A). Vervolgens is de verkeersonveiligheid van vier regio's in de provincie Zeeland nader onderzocht om specifieke probleemgebieden van bepaalde regio's te achterhalen (zie voor een verdeling van de gemeenten in de vier regio's Bijlage A). In beide analyses is aandacht besteed aan de omvang van de problematiek als ook de ontwikkeling in de tijd. De beschrijving eindigt met conclusies en aanbevelingen. Hierbij wordt ook eerder uitgevoerd ongevallenonderzoek in de provincie Zeeland betrokken. Dit rapport wordt afgerond met doelstellingen voor het meerjarenbeleid op basis van de onveiligheidsanalyse en mogelijk te treffen maatregelen. De SWOV heeft als vervolg op dit rapport een rapport geschreven over de strategiebepaling voor het Meerjarenplan van het ROVZ en de Vervoerregio Zeeland (Wittink, 1995a). Daarna heeft de SWOV het Actieprogramma van het meerjarenplan geschreven. Dit programma is door het ROVZ in Vlissingen uitgegeven
Road hazard in the province of Zeeland (NL) This report, drawn up in response to a request by the Regional Organ for Road Safety in Zeeland (ROVZ) and the Zeeland Transport Region, offers an overview of road hazard in the province of Zeeland. The report also serves as a background document to the specification of the long range plan of the ROVZ. First, a road safety analysis based on road accident victim statistics was used to describe the degree of road hazard in the province of Zeeland. This was then compared to the rest of the Netherlands (see Appendix A for an overview of accident characteristics and the categories applied). Next, the road hazard of four regions in the province of Zeeland was further examined, in order to determine the specific problem areas of certain regions (see Appendix A for the distribution of the municipalities within the four regions). Both analyses devote attention to the scope of the problem and the development over time. The description closes with conclusions and recommendations incorporating previously performed accident studies in the province of Zeeland. The report concludes with objectives for the long rang policy plan, based on the road hazard analysis, and offers measures which may be implemented in response. As a follow-up to this report, the SWOV has written a report concerning the strategy definition for the long range plan of the ROVZ and the Zeeland Transport Region (Wittink, 1995a). Subsequently, the SWOV has written an Action Programme for the long range plan, which is issued by the ROVZ in Vlissingen (NL)
Report number
R-95-38
Pages
42 + 95
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.