Verkeersonveiligheid door windhinder en flessenhalzen in autosnelwegen

Bijdrage aan een achtergrondstudie naar een ernstig ongeval op de N31
Author(s)
Kooi, Ir. R.M. van der
Year
In 1999 heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan op de N31 in de provincie Friesland, waarbij elkaar tegemoet rijdende voertuigen betrokken waren. De Raad voor de Transportveiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar de achtergronden van dit ongeval. Belangrijke onderzoeksvragen daarbij waren of extra verkeersonveiligheid kan ontstaan door 1) een zijwaartse windrichting, en 2) een profielverandering van een 2x2-autosnelweg (twee rijbanen en twee rijstroken per rijbaan) naar een 1x2-autoweg (een rijbaan met per richting een rijstrook), echter zonder de gebruikelijke afslag. In deze deelstudie is gekozen voor een beoordeling van de verkeersonveiligheid van dergelijke overgangen (zogenaamde flessenhalzen) met behulp van landelijke kencijfers. Daarnaast is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de invloed van natuurlijke wind en luchtverplaatsing op elkaar tegemoet rijdende voertuigen op een autoweg. Met de kencijferbenadering is een aantal flessenhalzen in autosnelwegen met elkaar vergeleken. Onderzocht is of het aantal letselongevallen (ongevallen met fatale afloop en ongevallen met letsel samen) op deze locaties afwijkt van wat verwacht mag worden op grond van de landelijke kencijfers. Deze kencijfers beschrijven het nationale gemiddelde risico voor verschillende wegtypen. Combinatie van een kencijfer (risico) voor een bepaald type weg met de intensiteit (expositie) op die weg, geeft een verwachting voor de hoeveelheid ongevallen (risico ( expositie) voor een bepaalde periode. In dit onderzoek zijn gegevens uit een periode van ongeveer 10 jaar gebruikt. Er is gebleken dat de flessenhals bij Midlum (N31) negatief afwijkt van het landelijke gemiddelde; er vinden meer ongevallen plaatst dan verwacht. De literatuurstudie over windhinder richtte zich op de invloed van rij- en zijwind bij de ontmoeting van auto's uit tegenovergestelde richting en in mindere mate bij het inhalen van auto's. Uit de literatuurstudie is gebleken dat de invloed van alleen de rijwind van een vrachtwagen of bus op een inhalende personenauto beperkt is. In combinatie met krachtige zijwind kan de invloed op een inhalende personenauto groot zijn als de verstorende vrachtwagen of bus zich bovenwinds van de verstoorde personenauto bevindt. Wanneer een personenauto een hem tegemoet rijdende vrachtwagen passeert is, anders dan bij inhalen, de gedeeltelijke onderbreking van de zijwind zeer kort. Het effect van de tijdelijk verminderde windkracht op de personenauto is daardoor klein en heeft in het algemeen geen consequenties voor de verkeersveiligheid.
Report number
R-2001-5
Pages
31
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.