Verkeersveiligheid in de Metropoolregio Amsterdam

Aanknopingspunten voor effectief beleid
Author(s)
Schagen, I. van; Weijermars, W.
Year
De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)1 hebben SWOV gevraagd om op basis van ongevalskenmerken en verwachte maatschappelijke trends de verkeersveiligheidsopgaven voor de MRA voor de komende vijf jaar in kaart te brengen. De belangrijkste landelijke doelgroepen, ouderen en fietsers, blijken ook binnen de MRA belangrijk te zijn. Bestelverkeer is naar verwachting een andere belangrijke doelgroep in de toekomst. Verder zijn er nog enkele specifieke doelgroepen voor de verschillende MRA-deelgebieden aan te wijzen, die in belangrijke mate samen blijken te hangen met het meer stedelijke dan wel rurale karakter van de deelgebieden. Per doelgroep geven we aan wat de belangrijkste invloedsfactoren zijn. In combinatie met de geïdentificeerde doelgroepen, biedt deze informatie diverse aanknopingspunten voor een effectief verkeersveiligheidsbeleid.
Report number
R-2014-17
Pages
18
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.