Verkeersveiligheidsanalyse van het concept-NVVP; Deel 1: Effectiviteit van maatregelen

Toelichting op een lijst van maatregelen en berekening van de slachtofferbesparingen met het oog op de taakstelling 2010
Author(s)
Schoon, Ing. C.C.
Year
Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) is de opvolger van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1989. In het NVVP is het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid tot het jaar 2010 opgenomen, waaronder de voortzetting van ‘Duurzaam Veilig' in een tweede fase. In dit onderzoek is onderzocht of met de beoogde NVVP-maatregelen de taakstelling 2010 kan worden gehaald en tegen welke kosten dit gebeurt. Bij de uitwerking van de diverse maatregelen heeft de SWOV de duurzaam-veilig-aanpak voor ogen gehad. Het onderzoek is gerapporteerd in drie delen, de deelrapporten 1 en 2 en een samenvattende rapportage. Dit rapport is Deel 1 van de studie. Het rapport bevat een bespreking van de verschillende NVVP-maatregelen, de bepaling van de effectiviteit per maatregel en de doorberekening daarvan naar de slachtofferreductie op nationaal niveau.
Report number
D-2000-9 I
Pages
52 + 19 blz.
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.