Verkeersveiligheidsgevolgen van verlaging van de minimumleeftijd van de categorie A1-motor naar 16 of 17 jaar

Notitie d.d. 19 mei 2009 aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Author(s)
Norden, Y. van; Schoon, C.C.
Year
In 2013 wordt een nieuwe Europese richtlijn van kracht waarin de minimumleeftijd voor een A1-motorrijbewijs (tot 125 cc) is vastgesteld op 16 jaar. Lidstaten zijn evenwel vrij om de leeftijd op 17 of 18 jaar te stellen. Voor Nederland is de huidige minimumleeftijd voor het rijden op een motorfiets 18 jaar. Hierdoor staat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dus voor de keuze de minimumleeftijd voor het A1-motorijbewijs al dan niet te verlagen. Deze notitie bespreekt de mogelijke gevolgen van een eventuele verlaging van de minimumleeftijd voor de verkeersveiligheid. Bij de verlaging van de aanvangsleeftijd voor motoren spelen twee zaken een rol bij de schatting van een toe- en/of afname van het aantal verkeersslachtoffers: de verandering in mobiliteit en de verandering in risico. Een kwantificering van vooral de mobiliteitsveranderingen is bijzonder lastig, omdat onzeker is hoeveel 16- en 17-jarigen inderdaad tot de aanschaf van een 125cc-motorfiets zullen overgaan. Wel kunnen we, door het doen van aannamen en daaruit volgende schattingen, een indruk geven van deze veranderingen en de gevolgen voor het aantal verkeersslachtoffers. Dit leidt tot een (grafisch) verband tussen de mobiliteitsveranderingen en de toe- of afname van het aantal slachtoffers. Het blijkt dat als de leeftijd in de toekomst wordt verlaagd naar 16 of 17 jaar, dit negatieve consequenties heeft voor de verkeersveiligheid. Een effect dat de grootste toename in slachtofferaantallen teweegbrengt, is de toename van het aantal 18- en 19-jarige motorrijders ten opzichte van het huidige aantal. De gedachte daarbij is dat de groep die reeds op 16- of 17-jarige leeftijd over een motorfiets beschikt, er voor een deel ook op 18- en 19-jarige leeftijd gebruik van zal maken. Een effect dat een (geringe) daling in de slachtofferaantallen teweegbrengt, is een lager risico voor deze nieuwe groep 18- en 19-jarige motorrijders in vergelijking met het huidige risico van 18- en 19-jarige motorrijders door de op jonge leeftijd opgedane ervaring. Uit een grafisch verband tussen het aantal verwachte gebruikers van een 125cc-motorfiets en het aantal slachtoffers, volgt dat het verlagen van de minimumleeftijd voor de A1-categorie naar 16 of 17 jaar leidt tot een toename van het aantal slachtoffers. Om in absolute cijfers te kunnen vaststellen om hoeveel slachtoffers het zal gaan, bepleiten wij een marktonderzoek uit te voeren om te schatten hoeveel 16-17-jarigen naar verwachting daadwerkelijk op een 125cc-motorfiets zullen gaan rijden. Pas als dit helder is zou er een beslissing genomen moeten worden over een eventuele verlaging van de minimumleeftijd.
Road safety effects of lowering the minimum age for the A1 motorcycle licence to 16 or 17; Memorandum dd 19 May 2009 addressed to the Dutch Ministry of Transport In 2013, a new European Directive will get into force which sets the minimum age for the A1 (up to 125cc) motorcycle licence at 16 years old. Member States, however, are free to set that age at 17 of 18 years old. In the Netherlands, the present minimum age for riding a motorcycle is 18 years old. As a result the Dutch Ministry of Transport faces the option whether or not to lower the minimum age for the A1 motorcycle licence. This memorandum discusses the potential effects on road safety of a possible reduction of the minimum age. Two factors play a role in the estimation of the increase or decrease of the number of road crash casualties as a result of the reduction of the minimum age for riding a motorcycle: the change in mobility and the change in risk. Especially quantifying the changes in mobility is extremely difficult, because it is uncertain how many 16 and 17 year-olds will indeed purchase a 125cc motorcycle. It is, however, possible to give an impression of these changes and their consequences for the number of road crash casualties by making assumptions. This results in a (graphic) relation between the changes in mobility and the increase or decrease of the number of casualties. A future lowering of the age to 16 or 17 years old is then shown to have negative road safety consequences. The increase of the number of 18 and 19-year-old motorcyclists causes the largest increase of casualties in comparison with the present number. This is based on the notion that the group of motorcyclists who already possess a motorcycle at the age of 16 or 17, will for some part also use the motorcycle at the ages of 18 and 19. The experience gained at a younger age will result in a lower crash rate for the new group of 18 and 19-year-old motorcyclists than that of the present group. The effect will be a (small) decrease of the number of casualties among 18 and 19-year-old motorcyclists. A graphic relation between the expected number of 125cc motorcycle riders and the number of casualties shows that lowering the minimum age for the A1 category to 16 or 17 years old will result in an increase of the number of casualties. For an estimate of the number of casualties in absolute numbers, SWOV is in favour of carrying out a survey to enable an estimate of the number of 16 and 17 year-olds who will indeed ride a 125cc motorcycle. Not until this is clear, should a decision be taken about a possible reduction of the minimum age.
Report number
R-2009-16
Pages
18 + 1
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.